Svenskt Trä/Byggande/Mer information

Mer information om träbyggande

Sidan granskad/uppdaterad: 2012-12-21

Träguiden

TräGuiden är en hemsida med omfattande teknisk information om trä och träbyggande. I TräGuiden beskriver vi varför och när du ska välja trä, och hur du ska göra när du gjort det valet. Det gäller för byggnader som i allt väsentligt byggs med trä, men även där trä kombineras med andra material. www.traguiden.se

Design of Timber Structures

Boken Design of Timber Structures är ett kompendium avsett för den högre utbildningen av konstruktörer. De olika kapitlen inne­håller allt från grundläggande om konstruktioner till ingående kunskap om materialet trä samt träkonstruktioner, träelement, för­band, kompositelement, stabilisering, deformationer, vibrationer, träbyggnadssystem för hus och utvändiga träkonstruktioner.
Beställ Design of Timber Structures gratis här.

Limträhandboken

Handboken beskriver certifierat limträ – från tillverkning och egen­skaper till användning. Utförliga råd och anvisningar fås bland annat om dimensionering av limträelement. Beställ limträhandboken här.

Sveriges Träbyggnadskansli

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att modern träbyggnadstek­nik i ökad utsträckning används på den svenska byggmarknaden. Träbyggnadskansliet erbjuder information och projektsstöd till bland annat kommuner och byggherrar. Särskilt fokus läggs på om­rådena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik. Sveriges Träbyggnadskansli ägs av Svenskt Trä tillsam­mans med TMF (Trä­ och Möbelföretagen). www.trabyggnadskansliet.se

Kontakt

Mikael Eliasson, 08-762 72 01