Detta gör Svenskt Trä

Genom att inspirera, informera och förmedla kunskap om trä bidrar Svenskt Trä till att ändra attityderna till trä och öka användningen av träprodukter.

Svenskt Trä stärker sågverkens position internationellt

En tydlig satsning på tillväxtmarknader

Genom att delta på branschmässor och ordna seminarier hjälper Svenskt Trä de svenska sågverksföretagen att etablera kontakter med potentiella kunder på tillväxtmarknader med en stark potential för export av sågade trävaror.

Svenskt Trä har deltagit på branschmässor i Kina och Förenade Arabemiraten. I Marocko har Svenskt Trä genomfört en konferens med syfte att informera om användningen av trä i både inredning och byggande.

En långsiktig positionering av trä i Europa

Europa är den viktigaste marknaden för svenska trävaror och sedan 15 år bedriver Svenskt Trä kampanjarbete i Storbritannien och Frankrike för att marknadsföra träets fördelar med fokus på hållbar utveckling. Kampanjerna bedrivs tillsammans med engelska och franska branschorganisationer för trä- och skogsindustrin. Syftet är att öka träanvändningen genom att förändra attityderna till trä hos allmänheten.

 
Svenskt Trä har via Wood for Good genomfört seminarieserien ”Growing Communities” i Storbritannien. Syftet var att visa att användningen av trä har en viktig roll i den framtida stadsplaneringen. Under året kommer fokus att vara en ny serie seminarier, deltagande på branschmässor och utvecklande av databasen för design- och miljödata (Lifecycle Database), samt att fortsätta att samarbeta med den engelska arkitekturtävlingen Wood Awards.
 
 
I Frankrike har hemsidan Bois.com har blivit en referenssida för träinformation. 
 

Svenskt Trä driver det moderna byggandet 

Kunskapsspridning

Svenskt Trä sprider teknisk kunskap om träbyggande. Det sker genom TräGuiden, en hemsida med 4 000 sidor teknisk information om trä- och träbyggande. Svenskt Trä producerar tekniska publikationer som Limträhandbok Del 1-3 och Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3.

Inspiration sprids genom tidningen Trä, en tidning om arkitektur i trä, och Träpriset. Träpriset delas ut av Svenskt Trä vart fjärde år till den byggnad som bäst representerar god svensk arkitektur i trä. 

Sveriges Träbyggnadskansli

Genom Sveriges Träbyggnadskansli, ett samarbete mellan Svenskt Trä och TMF, Trä- och Möbelföretagen, leder Svenskt Trä kommunikationsarbetet kring träbyggnadsutvecklingen. För byggherreledet och kommuner arrangerar Sveriges Träbyggnadskansli träbyggnadsdagar och utbildningar. Sveriges Träbyggnadskansli samarbetar med Trästad, nätverket för kommuner och regioner engagerade inom hållbart byggande.

Internationellt

Internationellt ordnar Svenskt Trä konferenser och seminarier om träbyggande i bland annat Storbritannien, Frankrike och Polen. I Storbritannien har Svenskt Trä tagit fram utbildningsfilmer om träbyggande för engelska arkitekter.

Timber- Building Material of the Future - del 1

Timber- Building Material of the Future - del 2

Timber- Building Material of the Future - del 3

Ett nätverk på webben har även skapats för franska aktörer inom byggbranschen som genomfört projekt i trä, bland annat för att underlätta för byggherrar att komma i kontakt med arkitekter och konstruktörer.

Genom European Wood, där Svenskt Trä har ordföranderollen, underlättas introduktionen av träbyggandet i Asien genom byggstandarder och brandnormer i Kina och få den europeiska CE-standarden godkänd för limträ i Japan.

Plattformen Building With Wood är ett samarbete mellan Sverige, Finland och Österrike för att genom forskning och utvecklingsprojekt skapa gemensamma byggnormer och standarder.

Normer och standards

Svenskt Trä deltar och driver utvecklingen av normer och standards nationellt som internationellt. Ett utvecklat byggande tänjer tidigare gränser och kräver ett proaktivt arbete vad avser normer och standards för att flytta trä och träbyggandet framåt vad avser funktion, säkerhet och ekonomi. 

Svenskt Trä bidrar till fler lyckade renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt 

Instruktioner för att bygga rätt

Svenskt Trä har under lång tid arbetat med att sprida kunskap till bygg- och trävaruhandelns anställda, hantverkare och konsumenter om hur man bygger och använder trä på rätt sätt. Arbetet baseras huvudsakligen på 47 byggbeskrivningar som finns både som trycksaker och på den interaktiva hemsidan byggbeskrivningar.se. Ett nytt verktyg är Trärådhuset, hemsidan för hantverkare som vill bygga och inreda rätt med trä.

Hemsidorna kompletteras med publikationer som till exempel: Att välja Trä, Hantera virket rätt, Lathunden, Limträ Pocket Guide, Hantera limträ rätt och Drift och underhåll av limträ samt Bygg i trä med Fixa & Trixa. Lathunden finns även som en app för hantverkare, en app som har laddats ner av över 90 000 personer.

Träutbildning

Svenskt Trä utbildar även bygg- och trävaruhandeln i träkunskap genom 2-dagars utbildningen Certifierad Träexpert. Hittills har över 1 000 anställda inom Sveriges bygg- och trävaruhandel gått utbildningen.

Kvalitetssäkrade produkter

Svenskt Trä arbetar också med att säkerställa träprodukternas kvalitet och egenskaper. Ett exempel på detta är VilmaBas, ett branschgemensamt register över trävaror med syfte att standardisera träprodukterna och därmed kvalitetssäkra dem. Ett annat exempel är CMP (Certifierad Målad Panel) ett projekt där trä- och färgindustrin fastställer funktionskrav och kvalitet för målade utvändiga paneler.

Storbritannien – största exportmarknaden

På den brittiska marknaden, där leveranserna till byggvaruhandeln utgör den största delen av exporten, bedrivs utbildningsverksamhet under namnet ”Wood Campus”. Hemsidan har omfattande utbildningsmaterial i form av filmer och tekniska beskrivningar. Wood Campus används av engelska bygg- och trävaruhandeln, hantverkare och konsumenter. 

Svenskt Trä höjer statusen på barrträ för inredning och snickeri 

Svenskt Trä synliggör svenskt barrträ i inredningssammanhang för att öka försäljningen och värdet på svenska träprodukter. Fokus ligger på svensk furu och produkter som avses är till exempel möbler, paneler, lister, golv, fönster och dörrar. Svenskt Trä inspirerar designers och lyfter fram nya, moderna sätt att använda barrträ i inredning. Samtidigt utbildar Svenskt Trä snickeriindustrin i hur man på bästa sätt bearbetar och ytbehandlar svenskt trä för att lyckas med sina produkter.

Storbritannien

I Storbritannien har Svenskt Trä genomfört ett framgångsrikt projekt för att återta förlorade marknadsandelar för träfönster, genom att organisera den brittiska fönsterbranschen i en så kallad Wood Window Alliance, där branschen gemensamt höjde kvalitén och garantitiden på träfönster. Svenskt Trä har även påbörjat arbetet med att återta förlorade volymer för golv- och innerväggsprodukter i Storbritannien.

Nordafrika och Mellanöstern

Nordafrika är en etablerad marknad för svenska trävaror, en marknad med en småskalig industristruktur. Svenskt Trä har målsättningen att försvara och öka andelen barrträ i möbelsegmentet i Marocko och har i detta syfte gett i uppdrag åt tio marockanska designers att ta fram möbler i svenskt barrträ, vilket ökat intresset för svenskt trä. I Dubai har Svenskt Trä genomfört en studenttävling på temat ”Swedish Wood meets Arabia”, där studenter skapat möbler i svensk furu och tävlat om en studieresa till Sverige.

Kina

Kina är en ny marknad för svensk furu som Svenskt Trä vill utveckla, genom att stödja design och produktion av nya möbelprototyper av svenskt trä i Kina. I detta projekt har sju kinesiska toppdesigners kontaktats för att ta fram möbler i svensk furu. Parallellt inspirerar och stödjer Svenskt Trä kinesiska möbeltillverkare i utvecklingen av furumöbler för produktion i större skala. En studieresa till Sverige för de kinesiska toppdesignerna och möbeltillverkarna ingår i projektet och därefter lanseras de nya möblerna i Shanghai. 

Förpackningar – en viktig marknad för trävaror

I samarbete med Svenska Förpackningsföreningen, intresseföreningen för träbaserade förpackningsföretag, har en strategi formulerats för att utveckla stöd till dess medlemmar. Bland annat planeras en satsning på miljöargumentationen genom en revidering av programvaran för koldioxidberäkning, så kallad ”carbon calculator”, och genom framtagning av hanteringsinstruktioner för träemballage. 

 

En berättelse om Svenskt Trä