Alla Svenskt Träs publikationer

Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Här hittar du skrifter med information om trä och träbyggande. Är du student? Be då din lärare att beställa en hel klassuppsättning.

 
 
Att välja trä är en omfattande och grundläggande skrift om trä som bland annat beskriver skogsbruket, träets olika kvaliteter och sorteringar, träprodukter till byggandet, trä och fukt, träskydd, ytbehandling av trä, trä och miljön.
 

Att välja trä - utbildningsmaterial är ett nytt träutbildningsmaterial i form av en PowerPoint-presentation med läraranvisningar som behandlar de olika avsnitten i publikationen Att välja trä. Utbildningsmaterialet är tänkt att användas på gymnasie- och högskolenivå samt som utbildningsmaterial för personal och kunder i bygg- och trävaruhandeln.
Läs mer ...

 
Byggbeskrivningarna beskriver utförligt hur du bygger i trä, steg för steg med instruktioner, illustrationer och arbetsritningar. På vår webbplats byggbeskrivningar.se kan du söka vilken/vilka bygghandlare som finns på din ort.
 
 
Fixa & Trixa är en inspirationsbroschyr speciellt för barn, med massor av tips och idéer på saker man kan bygga och snickra i trä. Skogen är inte bara världens bästa lekplats. Här växer också våra vanligaste trädslag tall och gran som vi använder när vi snickrar och bygger.

The book series Design of timber structure Volume 1-3 fills a long-standing gap within the Swedish field of timber engineering. The books are mainly produced for active structural engineers and for students at technical universities and institutes of higher education in Sweden. Researchers, architects, students of lower technical education and people with a general interest in learning how to design timber structures or just increase their knowledge of the building material timber, could benefit from parts of the content.
Read more and order ...

 
Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 fyller en mångårig lucka inom det svenska träkonstruktionsområdet. Böckerna är huvudsakligen framtagna för verksamma byggnadskonstruktörer och för studerande vid byggtekniska utbildningar på universitet och högskolor i Sverige. Men även forskare, arkitekter, studerande vid byggtekniska gymnasier och den som allmänt vill lära sig att dimensionera träkonstruktioner eller bara öka sin kunskap om byggnadsmaterialet trä kan tillgodogöra sig delar av innehållet.  
 
 
Drift och underhåll av limträ ger information om hur man ska underhålla limträet på ett korrekt sätt och informerar också om ytbehandling, underhållsplanering, underhållsbesiktning av limträ samt underhållsmålning.
 

 
 
Faktablad på engelska - Svenskt Trä har tagit fram sex faktablad på engelska som presenterar svensk träindustri och svenska träprodukter. Faktabladen är samlade i en mapp vid beställning.
 

Guide för Handelssortering- och Hållfasthetsklasser omfattar 12 sidor och är i A4-format.
Läs mer, ladda ner eller beställ ...

Grading of sawn timber in Euroe according to EN 1611-1 presenterar sorteringsreglerna på ett detaljerat och pedagogiskt sätt. Omfattar 60 sidor och är i A5-format.

 

Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1 presenterar sorteringsreglerna på ett detaljerat och pedagogiskt sätt. Omfattar 60 sidor och är i A5-format.

 
 
Handbok flervåningshus i trä - I boken ges en beskrivning av allt från processen kring byggandet till tekniska aspekter samt många spännande exempel på genomförda objekt.
 

 

 
Hantera limträ rätt ger information om hur limträ ska hanteras på byggarbetsplatsen. Limträ har god beständighet - förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen.
 
 
Hantera virket rätt ger dig information om hur virket ska hanteras på byggarbetsplatsen. Trä har god beständighet - förutsatt att det hanteras rätt ända tills träet är inbyggt i konstruktionen.
 
 
Hållfasthetsklasser för limträ enligt SS-EN 14080:2013.
I samband med införandet av den nya harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013 för limträ, sker en omcertifiering av limträ producerat av svenska limträtillverkare. Tillverkningen hos de svenska limträtillverkarna sker fortsatt på samma sätt och med samma utrustning som tidigare, men med förstärkta kontrollkrav på både processen och de ingående materialen.
 
 
 
Lathunden innehåller bland annat information om virkesåtgång, dimensionering, virkeskvaliteter, fuktkvotsklasser, träskydd, virkessortiment, limträsortiment och tabeller.
 
 
 
Limträhandbok Del 1-3 Limträhandbok Del 1-3 är resultatet av ett samarbete mellan limträtillverkare och deras branschorganisationer i Finland, Norge och Sverige. Limträhandböckerna finns i tre språkversioner – finska, norska och svenska. Innehållet har anpassats till Eurokod 5 med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA. Detta är den femte omarbetade utgåvan sedan den första versionen gavs ut.
 
 
Limträ PocketGuide är en fickhandbok på 36 sidor (A6-format) som innehåller fakta och anvisningar om limträ. Byggentreprenören, hantverkaren eller konsumenten får genom pocketguiden all väsentlig information om limträ - uppbyggnad, produktsortiment samt en hel del tekniska råd och anvisningar för tillämpning och användning. 
 
 
Tackla klimatförändringarna - Här finns information om Europas träindustri, Europas skogar, kolets kretslopp och hur användningen av trä kan bidra till att minska växthuseffekten.
 
 
 
Trä - Ett medvetet val - Skriften behandlar byggnadsmaterialet trä som intar en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Som det skogsland Sverige är har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av lösningen på viktiga frågor kring klimat och miljö.
 
 
 
Träpriset - Arkitektur i trä
Boken ges ut i samband med utdelningen av Träpriset. Här presenteras de tio nominerade bidragen med beskrivning, bilder och ritningar.