Certifierad målad panel - CMP

CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP-systemet säkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade till framtida funktion. Vid tillverkning av panelbrädor enligt CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet.

Färger som används för tillverkning av CMP-godkända panelbrädor är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd.

Minskar totalkostnaden.
Minskar tidsåtgång vid projektering och montering.
Minskar antalet underhållssatser under fasadens livslängd.

Kvalitet

Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen. Genom att använda CMP-godkända panelbrädor garanteras att målningen genomförs på rena och torra träytor från virke som finsågats maximalt fyra veckor innan målningen utförs. Under tiden mellan finsågning och målning samt efter målning förvaras panelbrädorna femsidigt täckta, under tak skyddade mot nederbörd, solljus, smuts och markfukt. Träråvaran för CMP-godkända panelbrädor är av högre kvalitet än vanliga utvändiga panelbrädor. Genom strängare sorteringsregler begränsas förekomsten av egenskaper som har negativ inverkan på färgens förmåga att fästa och bestå. Färgerna läggs på i jämna och heltäckande skikt med precis rätt tjocklek under optimala förhållanden. Det gör att rätt mängd färg används samt att ett enhetligt resultat uppnås.

CMP-godkända tillverkare genomför noggrann egenkontroll av träråvara, färg, tillverkning, emballering, lagring och dokumentation. Hela processen och de ytbehandlade panelbrädorna är oberoende certifierade och kontrolleras regelbundet av externa besiktningspersoner.

Ekonomi

CMP-godkända panelbrädor är färdiga att monteras och behöver maximalt målas med ett eller två skikt färg på byggarbetsplatsen, beroende på vilken ytbehandlingsklass som används. Det besparar beställaren kostnaden för färg och tiden att utföra målningen samtidigt som ett bättre resultat uppnås. Genom den industriella målningen skyddas träet innan montering, vilket gör att valet av tidpunkt för att måla färdigt fasaden är flexibel.

Genom de höga kvalitetskraven på CMP-godkända panelbrädor förlängs underhållsintervallen på den utvändiga träfasaden givet att en korrekt montering och slutbehandling utförts. Ett minskat antal underhållsinsatser under fasadens livslängd är avgörande för investeringens totalekonomi och något som bör beaktas vid val av fasadmaterial.

Styckmärkning

CMP-godkända panelbrädor märks individuellt för att informera om vilket ytterligare arbete som behövs för ett komplett färgsystem och fasadmaterial. Varje panelbräda märks med ytbehandlingsklass, certifikatsnummer och spårbarhetsnummer som försäkrar beställaren om en korrekt tillverkning med tydlig spårbarhet från tillverkning till slutkund. 

 

Ytbehandlingsklasser

Moderna färgtyper bygger på målning i system. Det beror på att egenskaperna hos respektive färgskikt i systemet har optimerats med tanke på de efterfrågade egenskaperna. CMP-godkända panelbrädor förekommer i två ytbehandlingsklasser för täckfärger och är oberoende av vilken kulör som väljs.

 

 

 Montering

För att säkerställa en lång livslängd på CMP-godkända utvändiga panelbrädor krävs en korrekt utförd montering. Panelbrädorna ska monteras enligt anvisningar i AMA Hus 14 kapitel HSD.16.

Anvisningar för montering finns även utförligt illustrerade på TräGuiden och Trärådhuset.

Slutbehandling

CMP-godkända panelbrädor ska slutbehandlas senast inom 12 månader efter montering. En kortare tid mellan montage och målning minskar risken för att panelbrädorna hunnit påverkas av omgivningen. Vid målning ska ytfuktkvoten kontrolleras. Panelbrädorna ska ha en ytfuktkvot på 16 % eller lägre för att säkerställa ett bra resultat och långa underhållsintervall. Monterade CMP-godkända panelbrädor ska granskas okulärt innan slutbehandling för att kontrollera eventuell förekomst av smuts och påväxt.

Någon av de, vid försäljning, rekommenderade färgerna för slutbehandling, ska användas för att färgernas kompatibilitet ska säkerställas. För bästa resultat rekommenderas användning av samma färgsystem som tidigare använts för industriell målning av de CMP-godkända panelbrädorna. Det är viktigt för ett långvarigt skydd och för senare underhåll.

Ändträbehandling är av avgörande betydelse för panelbrädornas livslängd och underhållsintervall. Ändträbehandling ska utföras vid slutbehandling på byggarbetsplatsen. Fullständigt färgsystem målas på ändträ och annat synligt trä som kan ha uppstått vid kapning, mekaniska skador eller liknande.

CMP-systemet underlättar för entreprenörer och konsumenter att välja fasadmaterial av hög kvalitet.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.