Mer om träbyggande

TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.
TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas av andra. Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.
 

Dimensionering av träkonstruktioner

Boken Dimensionering av träkonstruktioner, är ett kompendium avsett för den högre utbildningen av konstruktörer. De olika kapitlen inne­håller allt från grundläggande om konstruktioner till ingående kunskap om materialet trä samt träkonstruktioner, träelement, för­band, kompositelement, stabilisering, deformationer, vibrationer, träbyggnadssystem för hus och utvändiga träkonstruktioner.
 

Limträhandboken

Handboken beskriver certifierat limträ – från tillverkning och egen­skaper till användning. Utförliga råd och anvisningar fås bland annat om dimensionering av limträelement. Boklansering den 21 april.
 

Sveriges Träbyggnadskansli

Sveriges Träbyggnadskansli verkar för att modern träbyggnadstek­nik i ökad utsträckning används på den svenska byggmarknaden. Träbyggnadskansliet erbjuder information och projektsstöd till bland annat kommuner och byggherrar. Särskilt fokus läggs på om­rådena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik. Sveriges Träbyggnadskansli ägs av Svenskt Trä tillsam­mans med TMF (Trä­ och Möbelföretagen). trabyggnadskansliet.se
 

Wood construction – a review of development and status

På uppdrag av Svenskt Trä/Skogsindustrierna har Tomas Nord på Linköpings Universitet gjort en sammanställning av utvecklingen av och status för det industriella träbyggandet i Norden. Sammanställningen innehåller en kort inledning om hinder och möjligheter för träbyggande i början av 1990-talet följt av en genomgång av de fyra Nordiska länderna, Danmark, Finland, Norge och Sverige. Genomgången innehåller den vision som respektive land har rörande planen att öka träbyggandet samt de aktiviteter som genomförts. Slutligen innehåller sammanställningen en statusbild för andelen trä i olika byggnadstyper (bostäder, lokaler och övriga byggnader).

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.