Skogens produkter minskar vår klimatpåverkan

Mätningar av koldioxidhalten i jordens atmosfär har skett sedan 1950-talet. De visar att halten ökar kontinuerligt sedan mätningarna började. Sannolikt har denna ökning pågått sedan industrialismen startade och fossilt bunden koldioxid, CO2, började frigöras. Det har lett till klimatförändringar i form av stigande temperaturer, högre havsnivåer och förändrade vädermönster. Effekterna av klimatförändringarna märks nu på många sätt och är vår tids största utmaning. Tillsammans behöver vi minska utsläppen där en betydande del handlar om att gå över från fossila råvaror till förnybara råvaror.

I arbetet med att minska människans klimatpåverkan och anpassa samhället till klimatförändringarna spelar skogen en nyckelroll. Det beror på att skogen fungerar som en kolsänka. När skog växer binds kol i träden genom att koldioxid absorberas samtidigt som syre bildas. Kolsänkan i skogen ökar när tillväxten av skog är större än avverkningen.

AVT-fig09-SE.jpg

Figur 9  Trä är naturligt klimatneutralt.
Direkt efter en avverkning läcker hygget koldioxid då barr och kvarlämnade grenar förmultnar. När de nya träden blivit drygt 20 år gamla förmår de ta upp mer koldioxid än vad som läcker från marken. Träden avverkas när de är mogna och förädlas till produkter som kan ersätta klimatskadliga produkter och energislag. Att använda sig av skogen är därför bra för klimatet.
Källa: Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Holmen.

 

Fotosyntesen, världens viktigaste formel:

Världens-viktigast-formel.jpg

Kolsänkan består av ett grönt cirkulärt flöde av kol

När träden skördas fortsätter produkterna att binda kol under hela sin livslängd. Av klimatskäl är det därför bäst med ett aktivt skogsbruk som genererar mycket biomassa för virke. Råvaran trä kan förädlas till produkter som används i hållbart byggande. Att trä är vårt enda förnybara byggmaterial beror på att den växande skogen tar upp koldioxid, från atmosfären som genom fotosyntes omvandlar solenergi, koldioxid och vatten till kolhydrater som är byggstenar i veden (cellulosan). I processen frigörs syre. Genom fotosyntes absorberar ett normalt träd i genomsnitt 1 ton koldioxid per kubikmeter tillväxt, samtidigt som det producerar och frigör motsvarande 0,7 ton syre, se figur 9.

Det lagrade kolet frigörs först efter att produkterna förbränns den dag de tjänat ut eller förmultnar. Råvaran trä och skogens produkter är därmed en del av den gröna kolcykeln och tillför inget ytterligare fossilt kol till atmosfären. De är naturligt klimatneutrala. Eftersom effekten av lagringen finns kvar så länge träprodukten används är det extra gynnsamt att använda trä i större mängder till långlivade produkter som byggnadsstommar. I dagsläget inkluderas träets kollagrande effekt inte i en byggnads livscykelanalys, LCA, men kan i modul 4 lämnas som en positiv besparing, se tabell 5. För att ge materialet en rättvis bedömning bör träets kollagrande därför räknas in när man gör livstidsbedömningar av en byggnads klimatavtryck, en fråga som vidareutvecklas under avsnittet Standarder och miljödeklarationer.

 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.