Vi mår bra av trä

Naturliga material har liknande effekter på hälsan som att vara i naturen. Nu ökar kunskapen om träets roll för välbefinnandet och hur materialet får oss att trivas och må bra. I forskningsprojektet Wood2New som avslutades 2017 har forskare från fem länder under tre år studerat hur interiörer i trä påverkar hälsan.

Förutom de rent tekniska egenskaperna har projektet genom fokusgrupper mätt de känslomässiga upplevelserna av trä i till exempel vårdinrättningar i olika länder. Det visade sig att trä kan bidra till sänkt puls, lägre blodtryck, mindre stress och snabbare tillfrisknande i till exempel sjukhusmiljöer. En österrikisk studie har visat att trä skapar goda förutsättningar för lärande. Skolmiljöer med mycket inslag av trä bidrar till bättre inlärning genom att sänka pulsen hos eleverna, höja koncentrationen och bidra till ett minskat antal konflikter.

Det intressanta är att trä uppfattas likadant – oavsett kultur – det vill säga naturligt, varmt och trivsamt. Forskarna studerade även taktila aspekter och fann att trä anses behagligt att ta i och att gå på och att vi uppfattar en träyta som varmare än motsvarande yta i andra material. Trä bidrar också positivt till inomhusklimatet genom att vara ett material som andas och naturligt reglerar luftfuktighet samt absorberar koldioxid.

Trä ger bättre arbetsmiljö

Det industriella träbyggandet bidrar till en väsentlig förbättring av arbetsmiljön under byggprocessen. Merparten av produktionen sker inomhus i en ergonomiskt anpassad process där anställda och specialutbildade medarbetare utför arbetet.

Monterings- och färdigställningsarbetet på byggplatsen blir tystare och renare och genomförs mycket snabbt med få montörer och utan långa okontrollerbara underentreprenörkedjor. Dessutom minskar transportbehoven och störningarna på omgivningen blir mindre.

Kontinuerlig industriell produktion ger möjlighet till utlokalisering av tillverkning till orter med stabil tillgång på arbetskraft – och omvänt möjlighet till fast anställning på dessa orter.

Ett ökat industriellt träbyggande kan bidra till att jämna ut könsfördelningen i branschen och öppna upp för ökad mångfald. Idag finns det exempel på industrier som är anpassade för och med målbild om en helt jämn könsfördelning och som har kommit en bra bit på vägen. Industriell tillverkning underlättar också för anpassningar som kan öka arbetsplatsens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

AVT-sid21-1.jpgOrbaden, Vallsta.

 

AVT-sid21-2.jpgVarma ytor med trä.

 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.