Agenda 2030

Vårt bidrag och ansvar till de globala målen, Agenda 2030.

Omställningen mot en klimatneutral bransch sker redan från plantan i skogen, till färdig produkt tack vare träets unika egenskaper, ur klimat- och resursperspektiv. Men också tack vare en innovativ, drivande och nyfiken industri som hela tiden förändrar och förbättrar med klimatmålen i sikte. 
 
Agenda 2030 innefattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen balanserar på de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Hela träindustrin bidrar i alla de tre dimensionerna.

Sveriges nationella arbete 

Regeringen beslutade 2018 om en handlingsplan för Agenda 2030, med syftet att stärka genomförandet och förtydliga olika aktörers ansvar.  
 
Ambitionen är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både på hemmaplan och globalt. Bland annat ska Sverige omformas till världens första fossilfria välfärdsland och vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 
 
I handlingsplanen ingår samtliga 17 mål i Agenda 2030. Dessa är de områden vi fokuserar extra mycket på: 

 

Mål 9 - Mål 11 - Mål 12 - Mål 17

 

09-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur-liten.png

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Träindustrin är en bransch som hela tiden föder nya innovationer. Forskning för att optimera alla delar i industrin är ett sätt att effektivisera både produktion och olika processer. Ett exempel är hur vi arbetar med digitalisering av branschen och dess produkter. Ett av syftena är en högre grad av cirkulärt byggande där vi redan innan byggskedet kan få information om vad väggarna i byggnaden kommer att innehålla, och hur de kan återbrukas på bästa sätt.

 

11-hallbara-stader-och-samhallen-liten.png

Mål 11. Hållbara städer och samhällen 

Träindustrin är stor och sågverkens roll i Sverige är, och har historiskt varit betydelsefull för samhällets utveckling och välfärd. Industriellt träbyggande av flerbostadshus, småhus, övriga lokaler och konstruktioner utgör en värdefull länk i en hållbar stads- och samhällsplanering. Träindustrin bidrar i hela sin kedja: från planta i skogen, till sågverket, till byggarbetsplatsen eller produktionsplats och till färdigt byggnadsverk eller produkt. Arbeten skapas och samhällen lever på de jobb som skapas. Här inkluderas även transporter, som mer än ofta drivs på klimatbra alternativ.  

 

12-hallbar-konsumtion-och-produktion-liten.png

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Olika typer av konsumtion driver vårt samhälle. Att välja i vilken form och vilka material vi konsumerar hjälper till att minska skadliga utsläpp som koldioxid i atmosfären. Vi behöver konsumera mindre, men också ersätta den fossila och den icke-förnyelsebara konsumtionen. Trä är ett förnybart, naturligt material som går att återbruka. Vet du om att allt som görs av olja kan göras av trä? Du kan till exempel göra både biodrivmedel och textilier av trä. Trä finns överallt runt oss. I byggnaden i staden, i möbeln du sitter på eller i förpackningen som din frukt kom i. Även träets produktionscykel ger små avtryck på miljön då det kommer från hållbart brukade skogar.

 

17-genomforande-och-globalt-partnerskap-liten.png

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Det finns ett stort internationellt intresse för trä, både i byggandet och som material för möbler, formgivning och interiört. Sverige ses ofta som en föregångare och ett gott exempel att följa. Den inhemska kunskapen om hur vi använder träindustrin för att effektivt och långsiktigt nå klimatneutralitet kan skapa spill-over-effekter när den sprids i export- och andra internationaliseringssatsningar. Genom globala partnerskap skapas kunskapsöverföring, kunskapsdelning och möjligheter för industrin på den internationella arenan att bli än mer klimatbra. Vi ser den innovativa träindustrin med sin förnybara råvara som ett verktyg för att nå klimatmålen.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration