Den troliga utvecklingen fram till 2030

Politisk oro, nationalism och påverkade varuflöden

Vi befinner oss i en tid av ekonomisk och politisk oro, en trend som vi ser kommer fortsätta även in mot 2030. Längtan efter trygghet gör att starka nationalistiska, populistiska ledare vinner mark. Denna utveckling skapar spänningar, nationellt och internationellt. Genom att skapa handelshinder, exempelvis genom nationella stan­darder och märkningar försöker länder och handels områden skydda egna intressen vilket påverkar flöden av råvaror, produkter och tjänster.

Produktionen flyttar närmare hemmamarknaden

Politiska risker i kombination med ökande krav på kvalitet och innovation sätter press på företagen. När automatiseringen leder till sjunkande tillverkningskostnader på hemmaplan väljer fler industriföretag att flytta verksamhet från låglöneländer när­mare hemmamarknaden, där de också får mer kontroll över råvaruflöden och logistik.

Ständig uppkoppling, miljö- och hälsofokus samt en längtan till naturen

I en alltmer digital och flytande vardag växer en längtan efter stabilitet, minskad men­tal press och ett liv närmare naturen. Klimat­ och miljöfrågorna växer sig starkare liksom intresset för hantverk, jakt, självhushållning, friluftsliv och fysiska utmaningar. Viljan att leva ansvarsfullt och hållbart gör att resurs effektivitet, återvinning, återbruk, giftfrihet, kvalitet och naturnära byggmaterial blir allt viktigare. Samtidigt är det svårt att veta vad som är mest hållbart. Närproducerat? Ekologiskt? Eller CO2­neutralt? Trots den goda viljan tenderar majoriteten att köpa de produkter och tjänster som de tycker bäst om eller som de upplever som mest prisvärda.
En åldrande befolkning, stillasittande livsföring, försämrad kost och ett mentalt (snarare än fysiskt) belastande samhälle gör att hälsa, kost, motion och hälsosamma livsmiljöer får allt större betydelse för människors livsval.

Städerna och drömmen om ett hälsosammare liv lockar allt fler

Urbaniseringen fortsätter då jobb, kultur, makt och resurser koncentreras kring de större städerna. En önskan om ett lugnare och mer naturnära liv gör att många i västvärlden lockas av den glesare »kransbygden« snarare än innerstäderna.

Klimat, bygg, resursbegränsningar och ökade krav på optimering

Klimatet är fortfarande en huvudfråga. Politiska beslut och en ökade efterfrågan på hållbara processer och material leder till råvarubegränsning och växande krav på optimering.
Inom byggbranschen som helhet fortsätter standardisering, modularisering och flexibla komponenter att effektivisera såväl produktutveckling som produktionsflöden.
Det klimatneutrala och det klimatpositiva byggandet växer kraftigt tack vare effek­tivare processer, minskade restriktioner samt nya material­ och byggtekniker. Be­tong, stål, glas, trä och andra materialkombinationer används fortfarande sida vid sida i byggnader men de växande kraven på hållbarhet och cirkularitet ökar behovet av effektivare materialsortering och nya logistikmodeller.

Ny teknik och »flexible architecture and design«

Övergång från linjär till cirkulär ekonomi gör att synen och kraven på byggnader förändras. Varje del i byggnaden ska kunna återanvändas och återvinnas. Med hjälp av Flexible architecture and design kan byggnader kontinuerligt anpassas och op­timeras utifrån: den omgivande miljön, (ex. solinstrålning, temperatur och luftfuk­tighet), de rådande behoven (ex. funktion och storlek) och över tid (ex. dygn/år).

Tjänstefiering – en del av den hållbara omställningen

Digitaliseringen och behovet av en hållbar utveckling vänder upp och ned på tidigare stabila värdekedjor och banar väg för nya marknader och nya lönsamma affärsmo­deller. Utifrån en önskan om hållbarhet, effektivisering och bekymmersfrihet väljer konsumenter och företag att köpa prenumerationer och funktionslösningar istället för produkter (tjänstefiering).

Ökad digital handel, nya kanaler och kundupplevelsens betydelse

E­-handeln, med stora handelsplattformar som exempelvis Amazon, fortsätter att öka. Samtidigt vill producenter skapa direktkontakt med slutkunderna för att på så sätt kunna bygga starka varumärken och samtidigt kapa kostsamma mellanhänder. Media och retail växer ihop. Produkter, försäljning och marknadsföring knyts allt hårdare till artiklar och sociala mediekanaler så som Youtube, TikTok, Facebook och Instagram.
Oavsett kanal är det kundupplevelsen som är avgörande för framgång och till­växt. I det räknas inte bara det värde som själva tjänsten eller produkten skapar för kunden, utan även exempelvis att köpprocessen är snabbare och mer friktionsfri än hos konkurrenterna.

Skogen allt viktigare men frågorna splittrar

Skogens roll för ekonomi, klimat, biologisk mångfald och sociala värden kommer allt mer i fokus. Skogen är en förnybar men begränsad resurs.
Utmaningarna ligger i ökad konkurrens om träråvara och skyddandet av biologisk mångfald. Skogspolitiken tenderar därför att bli polariserande inom områden som arbetsmarknad, näringsliv, miljö, naturskydd, landsbygdsfrämjande och värnande av ursprungsbefolkning. I skiftet från fossilt till förnybart växer även bioekonomin sig allt starkare.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration