Hjälp med dimensionering

Foto: Åke E:son Lindman

Här hittar du mer information om hur du går till väga för att dimensionera limträpelare och -balkar.

 

För enklare dimensionering - använd ett beräkningsprogram

Svenskt Träs beräkningsprogram finns på byggbeskrivningar.se/dimensionering eller ta hjälp av tillverkarnas beräkningsprogram, som kan laddas ner från deras hemsidor. I övriga fall, anlita en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör som kan hjälpa till att dimensionera.

Överslagsdimensionering

Limträkonstruktioner ska utföras, dimensioneras och kontrolleras enligt standarderna SS-EN 1995-1-1 och SS-EN 1995-1-2 (Eurokod 5) samt gällande nationella anpassningsdokument, för närvarande (2015) Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).

Dimensionstabeller

Tabellerna på följande uppslag ger erforderliga tvärsnittsmått för några vanliga limträkonstruktioner vid olika spännvidd och belastning. Värdena har beräknats med utgångspunkt från den inom EU gemensamma träbyggnadsstandarden Eurokod 5. Varje land har därutöver i flera avseenden sina egna nationella anpassningar.

Tabellvärdena är avsedda att användas vid överslagsdimensionering, till exempel under ett tidigt skede av projekteringen och de utesluter inte att en beräkning måste göras i ett senare skede. För noggrannare beräkningar hänvisas till Limträhandbok Del 2 och Del 3.

Dimensionerande last för takbalkar och takstolar

Dimensionerande belastning för en takbalk eller takstol beror bland annat på hur tätt takbalkarna eller takstolarna är placerade och på byggnadens geografiska och topografiska läge. Särskilt snölasten varierar kraftigt mellan olika delar av Sverige. För att inte låsa förutsättningarna mer än nödvändigt har tabellerna utformats med dimensionerande last per meter (i brottgränstillståndet) som ingångsvärde. Denna kan beräknas på följande sätt:

 1. Ta reda på grundvärdet på sk, snölast på mark, där byggnaden ligger, till exempel med hjälp av de nationella gällande snölastvärdena. Boverket ger ut information om aktuella grundvärden för snö- och vindlast i Sverige.
 2. Aktuell snölast på tak uttryckt i kN/m2 fås genom multiplicering med formfaktorn μ. För pulpettak med taklutningar 0 – 30° har denna värdet 0,8 och vid lutningar 30° – 60° minskar värdet rätlinjigt till 0. Vid sadeltak är μ värdet på den ena sidan nocken lika som för pulpettak. På den andra sidan nocken är μ-värdet för taklutningar mindre än 20° 0,8 + taklutning ⁄ 20 ∙ 0,3. För taklutningar 20° – 60° minskar μ-värdet rätlinjigt från 1,1 till 0. För sadeltak med snörasskydd (vilket i de flesta fall inte kan uteslutas) görs ingen reduktion av snölasten för taklutningar över 22,5° (μ = 1,03125). Särskild hänsyn tas till snödrift.
 3. Multiplicera snölast på tak med partialkoefficienten och med säkerhetsfaktorn för aktuell säkerhetsklass enligt gällande EKS.
 4. Lägg till det aktuella yttertakets egentyngd multiplicerad med partialkoefficienten och med säkerhetsfaktorn för aktuell säkerhetsklass enligt gällande EKS. Exempel på egentyngd för några vanliga taktyper ges i tabellen längre ner.
 5. Belastningen per meter balk beräknas därefter genom att multiplicera den på så vis erhållna dimensionerande lasten per kvadratmeter takyta med det inbördes balkavståndet. Ett ännu noggrannare värde får man om man kan uppskatta balkens egentyngd och addera den till resultatet. Räkna då med att limträ har egentyngden 5 kN/m3.

Snölastzoner.jpg

Snölastens grundvärde enligt EKS 11
Snözoner för snölast på mark, sk, som med sannolikheten av 0,98 inte överskrids en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid) baserat på mätdata från 148 meteorologiska stationer.

Tabell nedan: Grundvärde sk och aktuell snölast på tak multiplicerad med formfaktorn μ för taklutningar 0 – 30° enligt den svenska bilagan till Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).

Tabell7.jpg

1) Dimensionerande last per meter i brottgränstillståndet bestäms med
partialkoefficienter enligt gällande EKS:
(snölast på tak × 1,5 × γd + egentyngd × 0,89 × 1,35 × γd) × c-avstånd
För beräkning av egentyngd, se tabell 8.
γd = Byggnadens säkerhetsklass, se tabell 9.
För dimensionering i bruksgräns, se Limträhandbok Del 2.

Tabell nedan: Ungefärliga värden på egentyngd för några vanliga takkonstruktioner (exklusive limträets egentyngd).

Takkonstruktion Egentyngd (kN/m2)
Profilplåt + värmeisolering 0,3
Profilplåt + värmeisolering + plåt 0,4
Träullselement + isolering + takpapp 0,8
Takpannor + värmeisolering + underlagstak 0,9
Takpannor + underlagsspont + papp + läkt + värmeisolering 1,0
Papptäckning + underlagsspont + värmeisolering 0,3

 

Tabell nedan: Säkerhetsklass för byggnader

Tabell9.jpg

Tabell nedan: Materialvärden lagersortiment – limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige

Tabell10.jpg

Dimensionstabeller

Tabell nedan: Dimensionstabell – raka takbalkar

Raka-takbalkar.jpg

Tabell11.jpg

 • Hållfasthetsklass GL30c. Klyvsågade limträbalkar GL28cs. Limtyp 1. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbalkens bredd.
 • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initialdeformation högst 1/375 eller av kvasipermanent deformation högst 1/300 av spännvidden (Deformationskriteriet har valts enligt Limträhandbok Del 2, Kapitel 6, Tabell 6.1, Takbalkar till skolor, butiker och dylikt). 

Tabell nedan: Dimensionstabell – sadelbalkar

Sadeltak.jpg

Tabell12.jpg

 • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp . Hyvlade ytor. Klimatklass 1.
 • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträsadelbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträsadelbalkens bredd.
 • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initial deformation högst 1/200 eller av kvasipermanent deformation högst 1/160 av spännvidden.
 • Dimensioner i tabellen anges på två rader med balkbredden i den övre raden och minsta – största balkhöjd i den undre. Förutsätter överhöjda sadelbalkar.

Tabell nedan: Dimensionstabell – treledstakstolar med dragband

Treledstakstolar med dragband.jpg

Tabell13.jpg

 • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp 1. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbalkens bredd.
 • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initialdeformation högst 1/300 eller av kvasipermanent deformation högst 1/240 av spännvidden.

Anmärkning: Med dragband av rundstål, till exempel hållfasthetsklass 8.8, kan stag väljas
med diameter och antal som varierar beroende på spännvidd och belastning.

Treledsbågar med dragband.jpg

Tabell14.jpg

 • Parabelbågar med pilhöjd ƒ = 0,144 × spännvidd L.
 • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp . Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Nedåtriktad last. Limträbågarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbågens bredd.

Anmärkning: Med dragband av rundstål, till exempel hållfasthetsklass 8.8, kan stag väljas med diameter och antal som varierar beroende på spännvidd och belastning.

Tabell nedan: Dimensionstabell – treledsramar

Treledsramar.jpg

Tabell15.jpg

 • Krökt ramhörn med genomgående lameller.
 • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp 1. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Nedåtriktad last. Limträramarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna längs limträramens utsida får därvid vara högst 15 × limträramens bredd.

Tabell nedan: Dimensionstabell – golvbalkar

Golvbalkar.jpg

Tabell16.jpg

 • Maximal spännvidd (mm) för golvbalkar på två eller tre stöd.
 • Vid balkar på tre stöd ska mellanstödet ligga inom området 0,4 och 0,6 av balkarnas totala längd. Limträbalkarnas inbördes avstånd (c-avstånd) är 600 mm.
 • Undergolv av minst 22 mm limmad och skruvad golvspånskiva typ P5 eller bättre eller enbart skruvad.
 • Hållfasthetsklass GL30c för limträbalkar med bredd ≥ 90 mm.
 • Hållfasthetsklass GL28cs för limträbalkar med bredd < 90 mm (klyvsågade limträbalkar). Limtyp . Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Styvheten hos bjälklaget har kontrollerats enligt Eurokod 5.
 • Dessutom har största nedböjning i bruksgränstillståndet ufin begränsats till 20 mm för bostads-, respektive 30 mm för kontorsbjälklag.
 • Egentyngd = 0,5 kN/m2.

Tabell nedan: Dimensionstabell – takåsar

Takåsar.jpg

Tabell17.jpg

 • Takåsar med konstant tvärsnittshöjd, kontinuerliga över två eller flera mellanstöd. Momentfria skarvar placerade så att stöd- och fältmoment
  blir lika i innerfacken, så kallade Gerbersystem.
 • Hållfasthetsklass GL30c (b ≥ 90 mm) eller GL28cs (klyvsågade limträbalkar b < 90 mm). Limtyp . Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Takåsarna förutsätts stagade mot vippning.
 • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initial deformation högst 1/130 eller av kvasipermanent deformation högst 1/100 av spännvidden.
 • a1 och a2 är avstånd (m) från centrumlinje upplag till centrumlinje Gerberskarv.

Tabell nedan: Dimensionstabell – pelare

Pelare.jpg

Tabell18.jpg

 • Dimensionerande bärförmåga i kN för centriskt belastade limträpelare med rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i båda ändar (pendelpelare).
 • Kortvarigaste lasttyp i lastkombinationen är av typ M, till exempel snölast.
 • Hållfasthetsklass GL30c med fyra lameller eller fler eller GL30h för limträpelare med upp till tre lameller. Limtyp !.
  Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1 eller 2.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration