Hjälp med dimensionering

Foto: Åke E:son Lindman

Här hittar du mer information om hur du går till väga för att dimensionera limträpelare och -balkar.

 

För enklare dimensionering - använd ett beräkningsprogram

Svenskt Träs beräkningsprogram finns på byggbeskrivningar.se/dimensionering eller ta hjälp av tillverkarnas beräkningsprogram, som kan laddas ner från deras hemsidor. I övriga fall, anlita en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör som kan hjälpa till att dimensionera.

Överslagsdimensionering

Limträkonstruktioner ska utföras, dimensioneras och kontrolleras enligt standarderna SS-EN 1995-1-1 och SS-EN 1995-1-2 (Eurokod 5) samt gällande nationella anpassningsdokument, för närvarande (2015) Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).

Dimensionstabeller

Tabellerna på följande uppslag ger erforderliga tvärsnittsmått för några vanliga limträkonstruktioner vid olika spännvidd och belastning. Värdena har beräknats med utgångspunkt från den inom EU gemensamma träbyggnadsstandarden Eurokod 5. Varje land har därutöver i flera avseenden sina egna nationella anpassningar.

Tabellvärdena är avsedda att användas vid överslagsdimensionering, till exempel under ett tidigt skede av projekteringen och de utesluter inte att en beräkning måste göras i ett senare skede. För noggrannare beräkningar hänvisas till Limträhandbok Del 2 och Del 3.

Dimensionerande last för takbalkar och takstolar

Dimensionerande belastning för en takbalk eller takstol beror bland annat på hur tätt takbalkarna eller takstolarna är placerade och på byggnadens geografiska och topografiska läge. Särskilt snölasten varierar kraftigt mellan olika delar av Sverige. För att inte låsa förutsättningarna mer än nödvändigt har tabellerna utformats med dimensionerande last per meter (i brottgränstillståndet) som ingångsvärde. Denna kan beräknas på följande sätt:

 1. Ta reda på grundvärdet på sk, snölast på mark, där byggnaden ligger, till exempel med hjälp av de nationella gällande snölastvärdena. Boverket ger ut information om aktuella grundvärden för snö- och vindlast i Sverige.
 2. Aktuell snölast på tak uttryckt i kN/m2 fås genom multiplicering med formfaktorn μ. För pulpettak med taklutningar 0 – 30° har denna värdet 0,8 och vid lutningar 30° – 60° minskar värdet rätlinjigt till 0. Vid sadeltak är μ värdet på den ena sidan nocken lika som för pulpettak. På den andra sidan nocken är μ-värdet för taklutningar mindre än 20° 0,8 + taklutning ⁄ 20 ∙ 0,3. För taklutningar 20° – 60° minskar μ-värdet rätlinjigt från 1,1 till 0. För sadeltak med snörasskydd (vilket i de flesta fall inte kan uteslutas) görs ingen reduktion av snölasten för taklutningar över 22,5° (μ = 1,03125). Särskild hänsyn tas till snödrift.
 3. Multiplicera snölast på tak med partialkoefficienten och med säkerhetsfaktorn för aktuell säkerhetsklass enligt gällande EKS.
 4. Lägg till det aktuella yttertakets egentyngd multiplicerad med partialkoefficienten och med säkerhetsfaktorn för aktuell säkerhetsklass enligt gällande EKS. Exempel på egentyngd för några vanliga taktyper ges i tabellen längre ner.
 5. Belastningen per meter balk beräknas därefter genom att multiplicera den på så vis erhållna dimensionerande lasten per kvadratmeter takyta med det inbördes balkavståndet. Ett ännu noggrannare värde får man om man kan uppskatta balkens egentyngd och addera den till resultatet. Räkna då med att limträ har egentyngden 5 kN/m3.

Snölastzoner.jpg

Snölastens grundvärde enligt EKS 11
Snözoner för snölast på mark, sk, som med sannolikheten av 0,98 inte överskrids en gång per år (ekvivalent med 50 års återkomsttid) baserat på mätdata från 148 meteorologiska stationer.

Tabell nedan: Grundvärde sk och aktuell snölast på tak multiplicerad med formfaktorn μ för taklutningar 0 – 30° enligt den svenska bilagan till Boverkets konstruktionsregler, EKS 11 (BFS 2019:1).

Grundvärde sk (kN/m2) Snölast på tak 1) (kN/m2)
1,0 0,8 - 1,1
1,5 1,2 - 1,65
2,0 1,6 - 2,2
2,5 2,0 - 2,75
3,0 2,4 - 3,3
3,5 2,8 - 3,85
4,0 3,2 - 4,4
4,5 3,6 - 4,95
5,0 4,0 - 5,5
5,5 4,4 - 6,05

1) Dimensionerande last per meter i brottgränstillståndet bestäms med
partialkoefficienter enligt gällande EKS:
(snölast på tak × 1,5 × γd + egentyngd × 0,89 × 1,35 × γd) × c-avstånd
För beräkning av egentyngd, se tabell 8.
γd = Byggnadens säkerhetsklass, se tabell 9.
För dimensionering i bruksgräns, se Limträhandbok Del 2.

Tabell nedan: Ungefärliga värden på egentyngd för några vanliga takkonstruktioner (exklusive limträets egentyngd).

Takkonstruktion Egentyngd (kN/m2)
Profilplåt + värmeisolering 0,3
Profilplåt + värmeisolering + plåt 0,4
Träullselement + isolering + takpapp 0,8
Takpannor + värmeisolering + underlagstak 0,9
Takpannor + underlagsspont + papp + läkt + värmeisolering 1,0
Papptäckning + underlagsspont + värmeisolering 0,3

 

Tabell nedan: Säkerhetsklass för byggnader

Säkerhetsklass Yd
1 0,83
2 0,91
3 1,00

 

Tabell nedan: Materialvärden lagersortiment – limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige

b x h (mm) Hållfasthetsklass Vikt (kg / m) Volym (m3 / m) Wy (mm3 x 103)
42 x 180 GL28cs 3,59 0,008 227
x 270 GL28cs 5,39 0,011 510
56 x 225 GL28cs 5,99 0,013 473
x 270 GL28cs 7,18 0,015 680
66 x 270 GL28cs 8,46 0,018 802
x 315 GL28cs 9,88 0,021 1091
90 x 90 GL30h 3,85 0,008 122
x 180 GL30c 7,70 0,016 486
x 225 GL30c 9,62 0,020 759
x 270 GL30c 11,54 0,024 1 094
x 315 GL30c 13,47 0,028 1 488
x 360 GL30c 15,31 0,032 1940
x 405 GL30c 17,31 0,036 2 460
x 450 GL30c 19,24 0,041 3 40
115 x 115 GL30h 6,28 0,013 254
x 180 GL30c 9,83 0,021 621
x 225 GL30c 12,29 0,026 970
x 270 GL30c 14,75 0,031 1 400
x 315 GL30c 17,21 0,036 1 902
x 360 GL30c 19,67 0,041 2 480
x 405 GL30c 22,12 0,047 3 144
x 450 GL30c 24,58 0,052 3 881
x 495 GL30c 27,04 0,057 4 696
x 630 GL30c 34,41 0,072 7 607
140 x 135 GL30h 8,98 0,019 4 253
x 140 GL30h 9,31 0,020 4 573
x 225 GL30c 14,96 0,032 1 180
x 270 GL30c 17,96 0,038 1 700
x 315 GL30c 20,95 0,044 2 320
x 360 GL30c 23,94 0,050 3 020
x 405 GL30c 26,93 0,057 3 827
160 x 160 GL30h 12,16 0,026 6 827
165 x 165 GL30h 12,93 0,027 7 487

 

Dimensionstabeller

Tabell nedan: Dimensionstabell – raka takbalkar

Raka-takbalkar.jpg

 

Belastning (kN/m) Spännvidd L (m)
5 6 7 8 9 10
2 42 x 315 56 x 360 56 x 405 66 x 450 66 x 495 78 x 495
3 56 x 315 56 x 405 56 x 450 66 x 495 78 x 495 78 x 585
4 56 x 360 56 x 405 66 x 450 78 x 495 78 x 585 90 x 585
5 56 x 405 56 x 450 66 x 495 78 x 540 90 x 585 90 x 630
6 56 x 405 66 x 450 78 x 495 78 x 585 90 x 630 90 x 675
7 56 x 450 66 x 495 78 x 540 78 x 585 90 x 630 90 x 720
8 66 x 805 66 x 495 90 x 540 90 x 585 90 x 675 90 x 720
9 66 x 450 78 x 495 78 x 585 90 x 630 90 x 675 90 x 765
10 66 x 450 78 x 495 78 x 585 90 x 630 90 x 720 115 x 720
12 66 x 495 78 x 540 90 x 585 90 x 675 115 x 720 115 x 765

 

Belastning (kN/m) Spännvidd L (m)
11 12 13 14 15 16 17 18
6 90 x 720 115 x 765 115 x 810 115 x 855 140 x 855 140 x900 140 x 990 140 x 1 035
7 115 x 720 115 x 765 115 x 855 115 x 900 140 x 900 140 x 990 140x 1 035 140 x 1 080
8 115 x 765 115 x 810 115 x 900 115 x 945 140 x 945 140 x 990 140 x 1 080 140 x 1 125
9 115 x 765 115 x 855 115 x 900 140 x x945 140 x 990 140 x 1 035 140 x 1 125 140 x 1 170
10 115 x 810 115 x 855 115 x 945 140 x 945 140 x 1 035 140 x 1 080 140 x 1 170 165 x 1 170
12 115 x 855 115 x 945 115 x 990 140 x 1 035 140 x 1 080 165 x 1 080 165 x 1 170 165 x 1 215
15 115 x 900 140 x 945 140 x 1 035 140 x 1 080 165 x 1 125 165 x 1 170 165 x 1 260 165 x 1 305
18 140 x 900 140 x 990 140 x 1 080 165 x 1 080 165 x 1 170 165 x 1 260 190 x 1 260 190 x 1 350
20 140 x 945 140 x 1 035 140 x 1 125 165 x 1 125 165 x 1 215 165 x 1 305 190 x 1 305 190 x 1 395
25 140 x 1 035 140 x 1 125 165 x 1 125 165 x 1 215 190 x 1 260 190 x 1 350 190 x 1 395 190 x 1 485
30 140x 1 080 165 x 1 125 165 x  1 215 190 x 1 260 190 x 1 305 190 x 1 395 215 x  215 x 1 530

 

 

 • Hållfasthetsklass GL30c. Klyvsågade limträbalkar GL28cs. Limtyp 1. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbalkens bredd.
 • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initialdeformation högst 1/375 eller av kvasipermanent deformation högst 1/300 av spännvidden (Deformationskriteriet har valts enligt Limträhandbok Del 2, Kapitel 6, Tabell 6.1, Takbalkar till skolor, butiker och dylikt). 

Tabell nedan: Dimensionstabell – sadelbalkar

Sadeltak.jpg

Belastning (kN/m) Spännvidd L (m)
12 13 14 15 16 17 18 19
6 90
365 – 740
90
404 – 810
115
353 – 790
115
381 – 850
115
410 – 910
115
429 – 960
115
458 – 1020
140
416 – 1010
7 90
415 – 790
115
374 – 780
115
402 – 840
115
431 – 900
115
460 – 960
115
489 – 1020
140
448 – 1010
140
466 – 1060
8 115
385 – 760
115
414 – 820
115
443 – 880
115
471 – 940
115
510 – 1010
140
459 – 990
140
488 – 1050
140
516 – 1110
9 115
415 – 790
115
454 – 860
115
483 – 920
115
521 – 990
140
480 – 980
140
509 – 1040
140
538 – 1100
140
566 – 1160
10 115
445 – 820
115
484 – 890
115
523 – 960
115
561 – 1030
140
520 – 1020
140
549 – 1080
140
577 – 1140
140
616 – 1210
12 115
515 – 890
115
554 – 960
115
593 – 1030
115
641 – 1110
140
590 – 1090
140
629 – 1160
140
668 – 1230
165
616 – 1210
15 115
595 – 970
115
644 – 1050
140
603 – 1040
140
651 – 1120
140
690 – 1190
140
739 – 1270
165
688 – 1250
165
726 – 1320
18 115
675 – 1050
140
644 – 1050
140
693 – 1130
140
741 – 1210
165
700 – 1200
165
749 – 1280
165
788 – 1350
165
826 – 1420
20 140
635 – 1010
140
684 – 1090
140
742 – 1180
165
711 – 1180
165
750 – 1250
165
799 – 1330
165
847 – 1410
165
896 – 1490
25 140
735 – 1110
140
794 – 1200
140
863 – 1300
165
821 – 1290
165
880 – 1380
165
929 – 1460
190
898 – 1460
190
946 – 1540
30 140
865 – 1240
140
934 – 1340
165
873 – 1310
165
931 – 1400
165
990 – 1490
190
959 – 1490
190
1018 – 1580
215
986 – 1580

 

Belastning (kN/m) Spännvidd L (m)
20 21 22 23 24
6 140
435 – 1060
140
454 – 1110
140
482 – 1170
140
501 – 1220
140
520 – 1270
7 140
495 – 1120
140
514 – 1170
140
543 – 1230
140
561 – 1280
165
520 – 1270
8 140
545 – 1170
140
574 – 1230
165
523 – 1210
165
551 – 1270
165
570 – 1320
9 140
595 – 1220
165
554 – 1210
165
573 – 1260
165
601 – 1320
165
630 – 1380
10 140
645 – 1270
165
594 – 1250
165
623 – 1310
165
651 – 1370
165
680 – 1430
12 165
655 – 1280
165
684 – 1340
165
712 – 1400
165
751 – 1470
190
700 – 1450
15 165
765 – 1390
165
804 – 1460
190
763 – 1450
190
791 – 1510
190
830 – 1580
18 190
795 – 1420
190
834 – 1490
190
873 – 1560
190
911 – 1630
190
950 – 1700
20 190
855 – 1480
190
894 – 1550
190
933 – 1620
190
981 – 1700
215
940 – 1690
25 190
995 – 1620
190
1044 – 1700
215
1003 – 1690
215
1051 – 1770
215
1100 – 1850
30 215
1035 – 1660
215
1094 – 1750
215
1143 – 1830
215
1191 – 1910
215
1240 – 1990

 

 • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp . Hyvlade ytor. Klimatklass 1.
 • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträsadelbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträsadelbalkens bredd.
 • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initial deformation högst 1/200 eller av kvasipermanent deformation högst 1/160 av spännvidden.
 • Dimensioner i tabellen anges på två rader med balkbredden i den övre raden och minsta – största balkhöjd i den undre. Förutsätter överhöjda sadelbalkar.

Tabell nedan: Dimensionstabell – treledstakstolar med dragband

Treledstakstolar med dragband.jpg

Belastning (kN/m) Spännvidd L (m)
15 20 25 30 35 40
6 115 x 405 115 x 540 140 x 630 140 x 765 165 x 855 165 x 990
7 115 x 450 115 x 585 140 x 675 165 x 765 165 x 900 190 x 990
8 115 x 450 115 x 630 140 x 720 165 x 810 165 x 945 190 x 1 035
9 115 x 495 140 x 585 140 x 720 165 x 855 190 x 945 190 x 1 035
10 115 x 495 140 x 630 140 x 765 165 x 855 190 x 945 215 x 1 035
12 115 x 540 140 x 675 165 x 765 165 x 900 190 x 1 035 215 x 1 125
15 140 x 540 140 x 765 165 x 855 190 x 945 215 x 1 035 215 x 1 215
18 140 x 630 140 x 810 165 x 945 190 x 1 035 215 x 1 125 215 x 1 305
20 140 x 720 165 x 810 190 x 900 215  x 1 035 215 x 1 170 215 x 1 350
25 140 x 765 165 x 900 190 x 1 035 215 x 1 170 215 x 1 350 215 x 1 530
30 165 x 765 165 x 990 215 x 1 080 215 x 1 260 215 x 1 485 215 x 1 710

 

 • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp 1. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbalkens bredd.
 • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initialdeformation högst 1/300 eller av kvasipermanent deformation högst 1/240 av spännvidden.

Anmärkning: Med dragband av rundstål, till exempel hållfasthetsklass 8.8, kan stag väljas
med diameter och antal som varierar beroende på spännvidd och belastning.

Treledsbågar med dragband.jpg

Belastning (kN/m) Spännvidd L (m)
20 25 30 35 40 45 50
10 115 x 540 115 x 630 140 x 720 165 x 765 165 x 900 190 x 945 190 x 1 035
15 115 x 630 140 x 720 140 x 855 165 x 945 190 x 990 215 x 1 080 215 x 1 170
20 140 x 675 140 x 810 165 x 900 190 x 990 190 x 1 080 215 x 1 215 215 x 1 350
25 140 x 720 165 x 810 165 x 1 035 190 x 1 125 215 x 1 125 215 x 1 350 215 x 1 440
30 140 x 765 165 x 945 165 x 1 125 190 x 1 215 215 x 1 305 215 x 1 485 215 x 1 665

 

 • Parabelbågar med pilhöjd ƒ = 0,144 × spännvidd L.
 • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp . Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Nedåtriktad last. Limträbågarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbågens bredd.

Anmärkning: Med dragband av rundstål, till exempel hållfasthetsklass 8.8, kan stag väljas med diameter och antal som varierar beroende på spännvidd och belastning.

Tabell nedan: Dimensionstabell – treledsramar

Treledsramar.jpg

Belastning (kN/m) Vägghöjd H (m) Spännvidd L (m) (b x h1 - h2 - h3)
15 20 25 30 35
10 4,0 140 × 450–570–300 140 × 600–690–450 140 × 700–810–650 165 × 800–870–750 165 × 900–990–900
4,5 140 × 450–600–300 140 × 600–750–450 165 × 650–810–550 165 × 800–930–700 165 × 900–1050–850
5,0 140 × 450–630–300 140 × 600–780–400 165 × 650–870–500 165 × 800–990–650 190 × 800–1020–750
15 4,0 140 × 550–630–300 140 × 700–780–500 165 × 800–870–600 165 × 900–990–750 190 × 950–1050–900
4,5 140 × 550–690–300 140 × 700–840–450 165 × 800–930–550 165 × 900–1050–700 190 × 950–1110–850
5,0 140 × 550–720–300 165 × 600–810–400 165 × 800–990–500 190 × 850–1050–650 190 × 950–1170–800
20 4,0 140 × 600–660–350 140 × 750–840–500 165 × 900–930–650 190 × 1000–1020–750 190 × 1100–1170–900
4,5 140 × 600–720–350 165 × 750–840–450 165 × 900–990–600 190 × 1000–1050–700 215 × 1000–1140–800
5,0 140 × 600–780–350 165 × 750–870–400 165 × 900–1050–550 190 × 1000–1140–650 215 × 1000–1230–750
25 4,0 140 × 650–720–400 165 × 750–840–500 190 × 900–960–650 190 × 1050–1140–750 215 × 1150–1200–900
4,5 140 × 650–780–400 165 × 750–900–450 190 × 900–1020–600 215 × 1050–1140–650 215 × 1150–1290–850
5,0 140 × 650–840–400 165 × 750–960–450 190 × 900–1080–550 215 × 1050–1200–650 215 × 1150–1350–800

 

 • Krökt ramhörn med genomgående lameller.
 • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp 1. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Nedåtriktad last. Limträramarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna längs limträramens utsida får därvid vara högst 15 × limträramens bredd.

Tabell nedan: Dimensionstabell – golvbalkar

Golvbalkar.jpg

Tvärsnittsmått b x h (mm) Bostäder Kontor och skolor
Skruvlimmad golvspånskiva Skruvad golvspånskiva Skruvlimmad golvspånskiva Skruvad golvspånskiva
Spänvidd L (mm) Spänvidd L (mm) Spänvidd L (mm) Spänvidd L (mm)
Två stöd Tre stöd  Två stöd  Tre stöd Två stöd Tre stöd Två stöd Tre stöd
42 x 180 3 790 3 800 2 870 2 870 3 800 3 800 2 870 2 870
225 4 480 4 640 3 730 3 730 4 640 4 460 3 730 3 730
56 x 225 4 810 4 960 4 180 4 180 4 960 4 960 4 180 4 180
270 5 520 5 880 5 170 5 170 5 850 5 880 5 170 5 170
66 x 270 5 750 6 120 5 500 5 500 6 100 6 120 5 500 5 500
315 6 450 7 100 6 450 6 550 6 840 7 100 6 550 6 550
90 x 315 7 040 7 800 7 040 7 460 7 470 7 800 7 460 7 460

 

 • Maximal spännvidd (mm) för golvbalkar på två eller tre stöd.
 • Vid balkar på tre stöd ska mellanstödet ligga inom området 0,4 och 0,6 av balkarnas totala längd. Limträbalkarnas inbördes avstånd (c-avstånd) är 600 mm.
 • Undergolv av minst 22 mm limmad och skruvad golvspånskiva typ P5 eller bättre eller enbart skruvad.
 • Hållfasthetsklass GL30c för limträbalkar med bredd ≥ 90 mm.
 • Hållfasthetsklass GL28cs för limträbalkar med bredd < 90 mm (klyvsågade limträbalkar). Limtyp . Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Styvheten hos bjälklaget har kontrollerats enligt Eurokod 5.
 • Dessutom har största nedböjning i bruksgränstillståndet ufin begränsats till 20 mm för bostads-, respektive 30 mm för kontorsbjälklag.
 • Egentyngd = 0,5 kN/m2.

Tabell nedan: Dimensionstabell – takåsar

Takåsar.jpg

Belastning (kN/m) Spännvidd L (m)
4,8 6 7,2 9,6
Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack
4 56 × 225 42 × 225 66 × 270 56 × 270 66 × 315 56 × 315 90 × 360 66 × 360
5 66 × 225 56 × 225 78 × 270 56 × 270 90 × 315 56 × 315 90 × 405 66 × 405
6 56 × 270 56 × 270 78 × 315 56 × 315 115 × 315 66 × 315 115 × 405 78 × 405
7 66 × 270 56 × 270 90 × 315 56 × 315 90 × 360 66 × 360 115 × 450 78 × 450
8 66 × 315 56 × 315 90 × 315 66 × 315 115 × 360 78 × 360 115 × 450 78 × 450
9 66 × 315 56 × 315 115 × 315 78 × 315 90 × 405 78 × 405 140 × 450 90 × 450
10 78 × 315 66 × 315 78 × 405 66 × 405 115 × 405 78 × 405 115 × 495 90 × 495
12 90 × 315 78 × 315 90 × 405 78 × 405 115 × 450 90 × 450 140 × 540 90 × 540
15 78 × 405 78 × 405 90 × 450 90 × 450 115 × 495 90 × 495 165 × 540 115 × 540
18 90 × 405 90 × 405 90 × 495 90 × 495 115 × 540 115 × 540 140 × 630 115 × 630
a1 0,60   0,75   0,90   1,20  
a2 0,70   0,88   1,05   1,40  

 

Belastning (kN/m) 12 15 18
Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack
4 90 × 450 66 × 450 115 × 540 78 × 540 115 × 630 90 × 630
5 115 × 450 78 × 450 140 × 540 90 × 540 140 × 630 90 × 630
6 115 × 495 78 × 495 140 × 585 90 × 585 165 × 630 115 × 630
7 140 × 495 90 × 495 165 × 585 115 × 585 165 × 675 115 × 675
8 140 × 540 90 × 540 165 × 630 115 × 630 190 × 675 115 × 675
9 140 × 540 115 × 540 1 190 × 585 140 × 585 190 × 720 115 × 720
10 140 × 585 90 × 585 190 × 630 140 × 630 190 × 765 115 × 765
12 140 × 630 115 × 630 190 × 675 140 × 675 190 × 810 140 × 810
15 190 × 630 140 × 630 190 × 765 140 × 765 215 × 855 140 × 855
18 190 × 675 140 × 675 215 × 765 165 × 765 215 × 945 140 × 945
a1 1,50   1,88   2,25  
a2 1,75   2,19   2,63  

 

 • Takåsar med konstant tvärsnittshöjd, kontinuerliga över två eller flera mellanstöd. Momentfria skarvar placerade så att stöd- och fältmoment
 • blir lika i innerfacken, så kallade Gerbersystem.
 • Hållfasthetsklass GL30c (b ≥ 90 mm) eller GL28cs (klyvsågade limträbalkar b < 90 mm). Limtyp . Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.
 • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Takåsarna förutsätts stagade mot vippning.
 • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initial deformation högst 1/130 eller av kvasipermanent deformation högst 1/100 av spännvidden.
 • a1 och a2 är avstånd (m) från centrumlinje upplag till centrumlinje Gerberskarv.

Tabell nedan: Dimensionstabell – pelare

Pelare.jpg

Knäcklängd (M) 2 3 4 5 6 7 8
Knäckningsaxel y - y z - z y - y z - z y - y z - z y - y z - z y - y z - z y - y z - z y - y z - z
Tvärsnittsmått b x h (mm) Hållfasthetsklass                            
90 x 90 GL 30h 86 86 41 41 23 23 15 15 11 11 8 8 6 6
135 GL 30h 204 129 129 61 77 35 50 23 35 16 26 12 20 9
180 GL 30c 244 159 218 78 159 45 109 29 78 20 58 15 45 11
225 GL 30c 311 199 296 97 260 56 199 36 147 25 110 19 86 14
270 GL 30c 377 239 366 116 345 67 301 43 239 30 185 22 145 17
115 x 115 GL 30h 197 197 106 106 62 62 40 40 28 28 21 21 16 16
135 GL 30h 232 261 165 124 98 72 64 47 45 33 33 24 26 19
180 GL 30c 311 270 278 156 204 91 139 59 99 42 74 31 57 24
225 GL 30c 397 338 378 195 332 114 254 74 187 52 144 238 110 30
270 GL 30c 482 405 467 234 440 137 385 89 305 63 236 46 186 36
315 GL 30c 566 473 553 273 534 160 499 104 436 73 356 54 286 41
140 x 135 GL 30h 318 318 201 201 119 119 78 78 55 55 40 39 31 31
140 GL 30h 335 335 221 221 133 133 87 87 61 61 45 45 35 35
180 GL 30c 379 362 338 262 248 161 170 106 121 74 90 55 69 42
225 GL 30c 484 452 460 327 404 201 310 132 228 93 172 69 133 53
270 GL 30c 587 542 569 393 536 242 468 159 372 112 288 83 226 64
315 GL 30c 689 633 764 458 650 282 608 185 531 130 434 96 348 74
160 x 160 GL 30h 456 456 351 351 221 221 146 146 103 103 76 76 59 59
165 x 165 GL 30h 489 489 387 387 249 249 165 165 116 116 86 86 66 66
180 GL 30c 447 442 399 374 292 254 200 170 142 121 106 90 82 69
225 GL 30c 570 552 542 468 477 317 365 213 269 151 203 112 157 86
270 GL 30c 691 662 670 561 632 381 552 255 438 181 339 134 266 104
315 GL 30c 812 773 794 655 767 444 717 298 626 211 511 157 410 121
360 GL 30c 931 883 916 748 894 508 859 340 798 241 699 179 584 138
190 x 180 GL 30c 515 515 459 459 336 336 230 230 164 164 122 122 94 94
225 GL 30c 656 647 624 591 549 455 420 317 309 227 233 169 181 131
270 GL 30c 796 777 772 709 728 546 635 380 504 272 390 203 307 157
315 GL 30c 935 906 914 827 883 637 825 444 721 317 589 237 472 183
360 GL 30c 1 073 1 035 1 055 945  1 029 728 989 507 919 363 805 271 673 209
215 x 225 GL 30c 743 740 707 699 621 596 476 443 350 323 264 242 205 188
270 GL 30c 901 888 873 838 823 716 719 531 571 387 442 291 347 225
315 GL 30c 1 058 1 036 1 035 978 999 835 934 620 815 452 666 339 534 263
360 GL 30c 1 214 1 185 1 193 1 118 1 165 954 1 119 709 1 040 516 911 388 761 301
405 GL 30c 1 365 1 333 1 351 1 258 1 326 1 074 1 291 797 1 235 581 1 142 436 1 006 338

 

 • Dimensionerande bärförmåga i kN för centriskt belastade limträpelare med rektangulärt tvärsnitt och ledad infästning i båda ändar (pendelpelare).
 • Kortvarigaste lasttyp i lastkombinationen är av typ M, till exempel snölast.
 • Hållfasthetsklass GL30c med fyra lameller eller fler eller GL30h för limträpelare med upp till tre lameller. Limtyp !.
  Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1 eller 2.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration