Spårbarhet – en grundförutsättning för det cirkulära byggandet

Foto: Fredrik Hjerling

Cederhusen i Hagastaden, på gränsen mellan Solna och Stockholm, är ett exempel på ett utvecklingsprojekt som har som mål att minska klimatbelastningen.

Om vi ska klara klimatmålen krävs ett mer cirkulärt, hållbart byggande. För att kunna fatta bra beslut under projekterings-, bygg- och användningsskeden behövs information om de material och produkter som används. Därför är spårbarhet en viktig fråga.

Idag står den svenska bygg- och fastighetssektorn för cirka 20 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. För att klimatmålen ska nås, måste byggprocesserna bli mer hållbara och resurseffektiva. Återanvändning och återvinning av byggprodukter är ett viktigt steg på vägen. 

En förutsättning för denna omställning till mer cirkulära affärsmodeller inom byggbranschen är kunskap om produkternas historia – till exempel vilken hållbarhetsklass en planka har, hur den har använts tidigare och varifrån den kommer. I detta läge bllr spårbarhet extra viktigt.

Krav på digitala produktpass

Inom några år kommer EU dessutom kräva digitala produktpass för de flesta produkter som säljs inom unionen. Syftet att underlätta för konsumenter och företag att göra hållbara val och underlätta återbruk och återvinning. Mer hållbara produkter och ökad cirkularitet är målet. 

Även Skogsindustrins Framtidsagenda, där Svenskt Trä och dess medlemmar är aktörer, lyfter fram vikten av ett mer cirkulärt samhälle. Exempelvis formuleras två av framtidslöftena i agendan att den svenska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara till 2040, och att träprodukter ska vara helt återbrukbara till 2030.

Samla information

För att kunna fatta säkra och hållbara beslut under projekterings-, bygg- och användningsskeden behövs information om de material och produkter som används. Ett flervåningshus samlar exempelvis mycket teknisk data och miljödata som måste vara transparent och möjlig att kommunicera mellan alla inblandade aktörer under byggnadens hela livscykel. Ett cirkulärt byggande innebär att informationen ofta blir extra viktig i slutet av en byggnads livscykel – för att kunna återanvända materialen i ett nytt sammanhang måste det vara möjligt att göra säkra bedömningar av materialens kvalitet och hållfasthet.

Byggnader har ofta en mycket lång livscykel, vilket innebär att mängden information förstås kan vara mycket omfattande. Det ställer stora krav på digitalisering av information och data, vad gäller till exempel identifiering, prestanda, validering, delning och lagring.

Ett arbete i flera steg

Under 2018 togs ett gemensamt beslut av aktörer inom den svenska byggbranschen att använda GS1 produktidentifikationsstandard GTIN (Global Trade Item Number) som en gemensam standard. Syftet var att tillämpa en global och spårbar identifiering som IT-applikationer och system, och att den skulle vara läsbar för både människor och maskiner.

Inom ramen för Trace4Value genomfördes 2022 ett förstudieprojekt, ”4 Steps to GTIN”, med målet att definiera effektivare och delbara informationsmodeller och metoder för att öka hållbarhet och cirkularitet inom byggbranschen. Genom att använda standarder som produktstandarder (om möjligt EU-harmoniserade) för byggprodukter och globala standarder för produktdatamallar kan verifierad data successivt samlas in för varje produkt och byggdel som finns i byggnaden och kopplas ihop i så kallade digitala tvillingar (en digital kopia av ett fysiskt objekt) av den byggda miljön. 

I förstudien deltog olika aktörer inom byggindustrin, inklusive Svenskt Trä som också hanterade projektledning och slutrapport. Slutrapporten finns att ladda ned här: 4 steps to GTIN.

I syfte att stödja och möjliggöra ökad cirkularitet har arbetet inom den nationella byggbranschen fortsatt under 2023 och 2024 i olika projekt. Även nationell lagstiftning som klimatdeklarationer har höjt leveranskraven och tydliggjort efterfrågan på data.

Verktyg för ökad spårbarhet

Produktpass

Krav på tydlighet via standardisering, spårbarhet och gemensamma system är några exempel vad som kommer att ingå i kriterier för de digitala produktpass som planeras inom EU just nu. Produktpasset kan till exempel innehålla information om tekniska egenskaper, beräknad miljö- och klimatpåverkan. Även information om underhåll, återanvändning och återvinning kan ingå i det digitala produktpasset. Tanken är att denna information ska följa produkten genom hela dess livslängd och kunna spåras, till exempel via digitala länkar och QR koder. 

Produktkatalog

Svenskt Trä har utvecklat och producerat en produktkatalog för trävaror. Det är en beskrivning av träprodukters tekniska egenskaper och miljöegenskaper, och listar i nuläget produkter från 13 svenska tillverkare. Egenskapsinformation är uppbyggd med hjälp produkt- och miljöstandarder och standarder för datamallar. Data om olika egenskaper (som träslag, mått, hållfasthet, miljö- och klimatpåverkan) presenteras i datablad som används som underlag för att fatta hållbara och cirkulära beslut. Med produktkatalogen som stöd går det alltså redan idag att uppskatta klimatpåverkan av det virke som ingår i en viss byggnad.

Mer information - varför och hur behöver vi förändra byggbranschen?

Ta del av våra filmer och låt dig inspireras.

Byggbranschen – hållbara och cirkulära värdekedjor (2:11 min)

Att hela tiden använda jungfruliga råvaror bidrar till ökade utsläpp – det är inte hållbart. Lär dig mer om varför vi behöver ett mer cirkulärt byggande.

  

Spårbarhet – en förutsättning för cirkularitet (1:56 min)

Varför behövs information om varje liten del i en byggnad?  
Hur kan till exempel arkitekter och konstruktörer kan ha nytta av den,  för ett mer hållbart byggande? Lär dig mer om poängen med spårbarhet.

 

Digitalisering – en förutsättning för spårbarhet och cirkularitet (3:49 min)

Vad krävs för att kunna ta del av information om alla de olika delar som en byggnad består av? Varför är en gemensam, internationell standard så viktig? Lär dig mer om vikten av digitalisering. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration