Nytt system för ytbehandling ger jämnare kvalitet

Certifierad målad panel, CMP, är ett branschgemensamt system för att kvalitetssäkra industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Det är utvecklat av Svenskt Trä i nära samarbete med svensk sågverks- och färgindustri samt med experter inom områdena trä och ytbehandling. Det finns 18 certifierade anläggningar.

Arbetet med att ta fram regelverket för CMP-systemet startade redan år 2011 med målet att säkra en jämn och hög kvalitet på industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Sågverks- och färgindustrin har tillsammans utvecklat ett gemensamt system för att höja kvaliteten och samtidigt bibehålla prisnivån.

Kerstin Sedendahl, vd för Mellangården Miljö och Utveckling, har varit delaktig i utvecklingen av regelverket och är väl insatt i vilken kvalitetssäkring som certifieringen medför:

– Certifieringen av målningsanläggningarna innebär att måleriet genomgått omfattande tredjepartskontroll samt använder sig av kvalitetssäkrade träråvaror, färgsystem samt kontroll- och arbetsrutiner, allt för att skapa en slutprodukt med jämn och hög kvalitet.

Per-Erik Andersson, vd för Sveden Trä, drivande i projektet välkomnar också CMP-systemet:

– Våra rutiner och tillverkningsmetoder har skärpts och den märkutrustning som nu är installerad gör tillverkningsprocessen helt transparent och resulterar i en slutprodukt som ger kunden en större trygghet.

Bengt Friberg, ansvarig för CMP-systemet på Svenskt Trä, är nöjd med uppslutningen från sågverks- och färgindustrin:

– Ett branschgemensamt kvalitetssäkringssystem av den här typen kräver en bred uppslutning bland våra medlems­företag som tillverkar produkterna för att det ska få genomslagskraft ute i leden och hos slutkunderna. Hittills har totalt 20 anläggningar blivit certifierade, vilket utgör merparten av leverantörer av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor, säger han.

Kraven på träråvaran för CMP-godkända panelbrädor omfattar handelssort, fuktkvot, virkesegenskaper, kvistförekomst och deformationer. Därutöver ställs specifika krav på bearbetningen av de utvändiga panelbrädorna, till exempel klyvningsförfarande, ytbeskaffenhet, fingerskarvning, lagring med mera. Tillverkning sker under kontrollerade former med regelbunden tredjepartskontroll.

Färger och färgsystem i CMP-systemet uppfyller krav och definitioner enligt en vedertagen standard som omfattar olika hållbarhetskategorier. CMP-systemet omfattar för närvarande två olika ytbehandlingsklasser. För respektive ytbehandlingsklass ställs särskilda krav.

Genom att föreskriva användning av CMP-godkända utvändiga panelbrädor minskar byggprojektets totalkostnad. I en jämförelse med obehandlade panelbrädor som handstryks på byggarbetsplatsen sparar kunden mellan 15 och 25 procent av totalkostnaden för fasaden. Det förklaras av effektiv industriell applicering och torkning av färg, som i sin tur leder till minskade ställningskostnader och mindre tidsåtgång på byggarbetsplatsen. Dessutom minimerar industriell ytbehandling risken för att målningsarbetet avbryts av nederbörd, ofta med förhöjd fuktkvot i panelbrädorna som en följd, vilket annars inte är ovanligt vid byggplatsmålning. Panelen kan stå monterad i tolv månader innan den ska slutbehandlas.

Industriellt ytbehandlade panelbrädor för utomhusbruk är en produktkategori som ökat stort i omsättning de senaste åren, dock utan definierade egenskaper och funktionskrav. Med reglerna inom CMP-systemet definieras funktionskrav i olika ytbehandlingsklasser. Klassindelningen baseras på godkända resultat av tester enligt SS-EN 927-3:2012 och SS-EN 927-5:2007.

Tredjepartskontrollerade och godkända färgsystem enligt CMP-systemet tillverkas för närvarande av sex av Sveriges ledande färgföretag. Därigenom kan kunden känna sig trygg med att hitta en färg för färdigbehandling på byggarbetsplatsen som är kompatibel med den industriella ytbehandlingen.

Individuell märkning av varje enskild panelbräda gör det enklare för kunden att veta vilket arbete som behövs för färdigbehandling samtidigt som arbetet ute på byggarbetsplatsen minimeras. Dessutom underlättas spårbarheten så att man lätt kan få fram vilket företag som tillverkat panelbrädorna. Att som beställare föreskriva någon av ytbehandlingsklasserna i CMP-systemet gör det enkelt att genomföra leverantörsoberoende upphandlingar samtidigt som en jämn och hög kvalitet garanteras vid valet av träfasadmaterial.

CMP-godkända panelbrädor ska färdigbehanlas senast inom tolv månader efter montering. En kortare tid mellan montage och färdigbehandling minskar risken för att panelbrädorna ska hinna påverkas av omgivningen, till exempel av luftföroreningar eller missfärgning. Vid färdigbehandling ska ytfuktkvoten kontrolleras enligt AMA Hus 21. Panelbrädorna ska ha en ytfuktkvot om högst 16 procent för att säkerställa ett bra resultat och god hållbarhet. Monterade CMP-godkända panelbrädor ska granskas och godkännas okulärt innan färdigbehandlingen kan påbörjas, för att säkerställa att smuts och missfärgningar inte förekommer och att panelbrädorna är rätt monterade.

Se Godkända slutstrykningsfärger för vilka färger som ska använda för att funktionsgarantin ska gälla. Det ger bästa hållbarhet. Ändträbehandling har avgörande betydelse för panelbrädornas hållbarhet och underhållsintervall. Ändträbehandling ska därför alltid utföras i samband med färdigbehandling på byggarbetsplatsen. Fullständigt färgsystem ska användas på ändträytor och andra synliga träytor som kan ha uppstått vid kapning, mekaniska skador eller liknande.

text Holger Gross

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration