Tänkvärt vid snöskottning från tak

Snömängder och temperaturskillnader i kombination med ett taks lutning och övriga egenskaper skapar på vintern risk för istappar och snöras. Det är fastighetsägarens ansvar att bevaka och bedöma när ett tak behöver skottas. Fastighetsägaren ansvarar även för att varna för nerfallande snö och is från taket genom att sätta upp avspärrningar och varningsskyltar.

Här sammanfattas tänkvärda råd inför snöröjning av tak, samt en rekommenderad beräkningsmetod för snötyngd på tak. För mer detaljerad information rekommenderar vi Boverket, www.boverket.se och Arbetsmiljöverket, www.taksakerhet.se

Inför snöskottning från tak är det viktigt att vara medveten om de risker som finns. Det är viktigt att skottningen genomförs på ett sätt som är säkert för de som skottar och för eventuella förbipasserande, samt inte minst för själva tak- och byggnadskonstruktionen.

 • Om du är osäker på hur takskottningen ska genomföras på ett säkert sätt bör du anlita professionella snöröjare. De vet hur ett tak ska skottas både för att undvika olyckor och för att inte äventyra konstruktionen.
 • Se upp med var snön hamnar när den skottas ned från taket. Intilliggande tak och andra byggnader eller konstruktioner kan skadas.
 • Undvik att sätta stora mängder snö i rörelse samtidigt. En orsak till att detta händer är att skottning sker i rännor parallellt med taknocken. Skotta istället rännor vinkelrätt från nocken ner mot takfoten.
 • Taket ska skottas med tanke på jämn viktfördelning under skottningen. Snedfördelning kan göra mer skada än en större jämnt fördelad last.
 • Om all snö avlägsnas är det lätt att skada papp, plåt och tegel. Lämna lite snö på taket (10 till 20 centimeter).
 • Skotta taket i remsor och skotta på båda sidor om nock samtidigt. Starta cirka 2 m in från gavlar och skotta en cirka 2 m bred remsa från nock och ner till takfot. Skotta sedan remsor med cirka 5 m mellanrum längs hela taket. När det är gjort kan man skotta av kvarvarande remsor. Se illustration nedan.

 

Hur vet jag om taket behöver skottas?

Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4) reglerar hur stora snölaster ett tak ska tåla. När snöns tyngd beräknas ska hänsyn tas till byggnadens form och snöanhopning till följd av vindpåverkan, ras och glidning. Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder.

Så här kan du ta reda på vad snön väger på ett visst ställe på taket:

 1. Ta ett öppet rör med en bestämd innerdiameter.
 2. Tryck ner röret lodrätt genom snön mot takytan på den plats där du vill mäta.
 3. Lyft upp röret och se till att all snö kommer med genom att täcka rörets mynning.
 4. Väg den uppsamlade snön.
 5. Använd nu följande formel för att bestämma snöns utbredda last:

    qsnö = g / (0,0785 x d x d)

I formeln är:

g är vikten av den uppsamlade snön i gram (g).
d är rörets innerdiameter i centimeter (cm).
qsnö är den uträknade vikten i kilogram av snön per kvadratmeter (kg/m2).

Exempel: Ett rör med innerdiameter, d = 12 cm trycks rakt ner genom snön tills takytan nås.
Snön inne i röret vägs upp till g = 1 250 g.

qsnö = g / (0,0785 x d x d)

qsnö = 1250 / (0,0785 x 12 x 12)

qsnö = 110,6 kg/m2

I tabellen nedan kan du se om taket behöver skottas beroende på uppmätt vikt och vilken snözon byggnaden är dimensionerad för.

Snözon Snövikten bör ej överskrida (kg/m2)
1,0 80
1,5 120
2,0 160
2,5 200
3,0 240
3,5 280
4,5 360
5,5 440

 

Snözonskarta enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 12 (BFS 2022:4)

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration