Vanliga frågor om trä

Vad vill du ha hjälp med? Bygga en altan, mäta fuktkvoter eller vad du ska tvätta fasaden med?

Här finns de vanligaste frågorna och svaren om trä

Om trä

Jag vill ha mer information om fuktkvoter. Var kan jag läsa om det?

Det kan du läsa om här under "Om Trä". Vill du sedan fördjupa dig mer går du till vår webbplats TräGuiden.

Vad innebär egentligen att det är tjurved i träden?

Tjurved är ett växtfel. Det innebär att ved bildas i det växande trädet för att kompensera för onormala påkänningar, till exempel lutning eller snötyngd. Tjurved är mörkare än normal ved och ger virket onormala formförändringar vid torkning. Läs mer om virkeskvalitet. Här kan du läsa mer om formförändringar.

Om limträ

Var kan man köpa limträbalkar?

Det finns återförsäljare inom bygg- och trävaruhandeln runt om i hela landet som säljer lagerbalk i längder upp till 12 m: Lagerbalk tillverkas med Renhyvlade, ej lagade ytor.

Sök din närmaste bygg- och trävaruhandlare på byggbeskrivningar.se och välj fliken "Sök bygghandlare".

Hur många limträtillverkare finns det i Sverige?

Martinson Group AB, Moelven Töreboda AB och Setra Trävaror AB är certifierade limträtillverkare. Läs ner här om limträtillverkarna.

Är det sant att limträ är starkare än vanligt trä?

Limträ är uppbyggt av ett antal lameller av utvalt konstruktionsvirke. Tillverkningen sker under kontrollerade former. Tack vare bland annat den så kallade lamelleringseffekten kan man tillåta högre påkänningar - lamellerna blandas ju i limträ och risken för grova fel i flera lameller i samma snitt är mycket liten. Limträelement har dokumenterat högre hållfasthet och mindre spridning av hållfasthetsegenskaperna än motsvarande element av konstruktionsvirke. Här kan du läsa mera om limträ.

Hur farligt är limmet i limträ?

De limtyper som används i limträ bildar efter uthärdning väderbeständiga, huvudsakligen inerta (reaktionströga) limfogar som består av aminoplaster eller fenolplaster. Limfogarna innehåller inga ämnen som finns upptagna på Skanskas förbudslista. Vad gäller de ämnen som finns upptagna på Skanskas och NCC:s avvecklingslistor är endast DBP (dibutylftalat) aktuell. Mätningar från limtillverkaren och oberoende forskningsinstitut i såväl Sverige som Tyskland visar att formaldehydemissionen normalt ligger avsevärt under den tyska E1-normen. Såväl de etablerade limträtillverkarna som limtillverkaren arbetar enligt kvalitetsnorm ISO 9001 och miljönorm ISO 14001. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet syftar till att förbättra miljön för användare av lim och limträ genom att nedbringa emissioner och minska avfall. Man kan med gott samvete säga att limträ är jämförbart med obehandlat trä. Limfogarnas andel är mindre än 1 viktsprocent. De obetydliga emissioner som kan förekomma direkt efter tillverkningen har i regel klingat av efter något år.

Hur ytbehandlas limträ?

Limträ tillverkas normalt av granvirke och kan ytbehandlas på samma sätt som vanligt hyvlat trävirke. I publikationerna Drift och underhåll av limträ,  Limträ PocketGuide samt Limträhandbok Del 1, ges generella råd beträffande ytbehandling och underhåll.

Vem hjälper till att dimensionera limträ?

I första hand bör man kontakta en byggnadskonstruktör. I Limträhandboken finns utförliga anvisningar för dimensionering av balkar, ramar, och bågar samt normalt förekommande anslutningsdetaljer. Ett stort antal lathundar och diagram underlättar beräkningsarbetet. Limträhandbok Del 1-3 innehåller dimensionstabeller avsedda för överslagsdimensionering.
För enklare dimensioneringar finns appen Lathunden eller beräkningsprogram som Svenskt Träs beräkningsprogram, som finns på byggbeskrivningar.se under fliken Dimensionering eller med hjälp av tillverkarnas beräkningsprogram, som kan laddas ned från deras hemsidor. I övriga fall, anlita en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör som kan hjälpa till att dimensionera.

Vilken typ av certifiering, kvalitetssäkring och garanti har de svenska limträtillverkarna?

De fyra tillverkarna är certifierade av tredje part - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, som är ett ackrediterat certifieringsorgan, som kontrollerar tillverkningen fortlöpande, enligt kraven i SS-EN 14080.

Är det sant att limträ är starkare än vanligt trä?

Limträ är uppbyggt av ett antal lameller av utvalt konstruktionsvirke. Tillverkningen sker under kontrollerade former. Tack vare bland annat den så kallade lamelleringseffekten kan man tillåta högre påkänningar - lamellerna blandas ju i limträ och risken för grova fel i flera lameller i samma snitt är mycket liten. Limträelement har dokumenterat högre hållfasthet och mindre spridning av hållfasthetsegenskaperna än motsvarande element av konstruktionsvirke. Här kan du läsa mera om limträ.

Byggteknik

Jag har problem med kondens mellan fönsterrutorna (2-glasfönster). Hur åtgärdar jag det?

Kondens mellan rutorna i ett traditionellt 2-glasfönster beror på att varm och fuktig inomhusluft läcker ut till utrymmet mellan glasen. Det åtgärdas enklast genom att man sätter in nya tätningslister mellan bågen och karmen och monterar dem så att de tätar.

Om man har liggande fasadpanel på ytterväggarna och en brädda i mitten behövs bytas, hur gör man detta enklast?

Den befintliga panelbrädan delas på mitten med hjälp av en cirkelsåg. Därefter går det lätt att ta bort. Inre noten på den nya panelbrädan kapas bort och sedan kan den spikas på plats.

Jag vill rita en fasad i trä som liknar gamla tiders fasader som hade avsikten att likna stenhus – det vill säga relativt släta. Jag tror dessa var utförda i spontade och hyvlade liggande och stående brädor. Jag vill få tips på hur en sådan fasad ska byggas upp för att vara bestående. Min avsikt är att oljemåla dessa brädor.

Träslaget ska vara gran och kvaliteten ska vara G4-2 eller bättre. Vill man ha en slät träfasad så ska den utgöras av spontat virke. Man bör inte välja alltför breda panelbrädor på grund av att riskerna för att det kan bli för alltför stora springor sommartid, särskilt på sydsidan. Springorna kan bli så stora att brädorna går ur spont när fuktinnehållet stiger exempelvis vid regn. Man brukar rekommendera 145 mm som största lämpliga bredd.

Intrycket av släthet hos fasaden förstärks om man väljer att sätta upp panelbrädor med olika bredd, till exempel 95, 120 och 145 mm, men inte sätta dem rytmiskt utan slumpmässigt varierande.

Förr var nog ofta brädorna hyvlade därför att dåtidens sågteknik gav ganska ruffa ytor. Numera tillverkas utvändiga panelbrädor genom torrklyvning. Det innebär att man först tillverkar plank som torkas till cirka 16 % målfuktkvot. Därefter profileras den torra plankan och klyvs i en fintandad bandsåg. Den sågyta som erhålls är slät, så slät att det kan vara svårt att se sågmönstret. Genom att fasadbrädan sågas fram ur torkat virke så slipper man också stora kupningar som lätt förtar det släta intryck man eftersträvar.

Hyvlade ytor brukar man avråda från därför att de lätt ger speglande fasader, i vilka ojämnheter lätt framträder.

Här finns mer om ytbehandling av utvändigt trä och utförandet i övrigt av fasaden framgår av TräGuiden och Trärådhuset.

Ska jag använda ohyvlad gran eller furu som fasadpanel?

Det är ingen stor skillnad mellan furu och gran, men gran är att föredra på grund av långsammare uppfuktning. Furu blånar lättare vid längre tids fuktupptagning. Finsågad yta är att föredra på grund av färgbindningsförmåga.

Jag ska sätta in eklister i mitt vardagsrum. Vad är bäst och snyggast – att spika eller skruva dem?

När det gäller montage av sockellister är det till fördel att skruva listen. Börja att förborra listen och försänk skruven. Använd särskild listskruv. Vill man dölja skruvskallen kan man använda plastisk trämassa.

Hur gör man för att såga en hålkälslist för att få dem att stämma i hörnen?

Tipset är att göra provbitar för inner- respektive ytterhörn. Märk upp dessa och spara dem som mallar. Vi har en byggbeskrivning som heter ”Montera lister och profiler”.

Vilket träslag ska jag använda om jag vill tillverka en ny "ytterbåge" till tvåglasfönstret? och vad ska man tänka på?

Till fönster används kärnfuru dels därför att det går att bearbeta till hög ytkvalitet, dels på grund av kärnvirkets beständighet i väderutsatta delar ovan mark. Virket till fönster tas som centrumutbyte för att få högandel kärnved.

Färg, skötsel & underhåll

Jag ska göra en tillbyggnad på min sommarstuga. Min fundering är om jag kan börja i höst även om jag vet nu att jag inte kommer att bli klar? I vilket läge kan jag i så fall låta mitt bygge stå under vintern? Ska fasad målas/grundmålas innan vintern?

Omålade panelbrädor ska målas snarast efter monteringen. Fasaden bör inte stå omålad över vintern. Fasaden bör minst vara grundmålad före vintern. Du måste i vår tvätta fasaden före slutmålning.

Det bästa alternativet är att köpa en panel utförd enligt som är grundmålad och mellanstruken enligt ytbehandlingsklass CMP G/M. Då kan du vänta med att färdigmåla panelen inom 12 månader. 

Finns det färdigmålad panel att köpa så jag slipper måla själv?

Färdigmålade panelbrädor finns i flera varianter, både grundmålade och mellanstrukna kan köpas hos välsorterade bygg- och trävaruhandlare.
Svenskt Träs system CMP, , kvalitetssäkrar den industriella målningen genom oberoende tredjepartskontroll av tillverkningen. Genom kvalitetssäkringen garanteras att färger och träråvara är av hög kvalitet för att väl anpassade till framtida funktion.

Kan jag själv räkna ut hur stora kostnadsbesparingarna blir vid köp av industriellt grundmålade eller grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som jag köper i bygghandeln?

 Svenskt Trä har tagit fram en kalkylator som visar besparingar på upp till 30 procent vid val av utvändiga panelbrädor målade enligt Certifierad Målad Panel, CMP-systemet. Gå till kalkylatorn

Vi har en lackad furupanel i innertaket i huset. Den har blivit för mörk och vi vill ha ljusare tak. Vad kan vi göra?

En lackad, träpanel kommer med tiden att mörkna. Vill man då ha den ljusare så finns flera möjligheter:

1. Slipa bort lacken och ytskiktet på panelen så att ljust trä framträder under.
2. Lasera med en ljuspigmenterad lasyr.
3. Ta ner den mörka panelen och sätta upp en ny.

Av dessa möjligheter är nog förslag nummer 2 det enklaste. Rådgör med en målare och gör en mindre provyta först för att övertyga om att behandlingen ger rätt ljushet och träkänsla.

Förslag nummer 1 kan vara svårt att genomföra utan att panelen tas ner på grund av allt slipdamm. Vissa profiler kan också vara svåra att få trärena.

Förslag nummer 3 är genomförbart och den gamla kan återanvändas i något annat rum och då som laserad eller täckmålad.

Jag håller på att bygga en altan. Är det lämpligt att använda tryckimpregnerat virke i golvet om jag ska glasa in rummet så att det blir slutet? Är det giftigt?

Är det ett uterum som redan har impregnerat virke så är det inte skadligt att använda det till golv i inneklimat, däremot är det helt onödigt. Om du menar konstruktionen som sådan så kan man ha impregnerat virke men det ska inte vara nödvändigt eftersom undergrunden ska utföras så att fukt aldrig kan påverka underkonstruktionen vid ett normalt bygge.

Går det att stapla upp plankor efter konstens alla regler ute under tak och torka dessa? Vad händer när det kommer en värmebölja framåt sommaren? Slår sig inte träet när det är stora temperatur skillnader. Hur ska jag torka virket?

Det går utmärkt att torka virke utomhus under tak. Man bör välja en plats med god genomluftning, det vill säga där det blåser, och man bör placera stabben tvärs förhärskande vindriktning. Stabben ska byggas upp minst 300 mm över marken.

Virket ska stabbas direkt efter uppsågningen med läkt mellan varje lager och springor mellan plankorna inbördes. Taket kan byggas på olika sätt, enklast som ett pulpettak av sämre bräder.

Torkningen sker snabbast under april, maj och juni. Under resten av året torkar inte virket särskilt mycket. Man bör därför såga och stabba tidigt på våren. Traditionellt ansågs virket torrt, brädgårdstorrt, efter sommaren i augusti-september.

Bäst lyckas man med torkning av gran. Torkning av furu kan vissa år, fuktiga somrar, misslyckas genom att man får stora inslag av blånad i virket. Virket slår sig inte särskilt mycket i stabben på grund av att trycket från virket ovanifrån blir rätt stort. Värmeböljan behöver inte vara så starkt torkande, det kan samtidigt vara rätt fuktigt. Solsken på virket ger ofta sprickor.

Ska linoljefärg målas på den hyvlade eller finsågade sidan av fasadbrädorna? Har fått olika besked om detta. Spelar det någon större roll eller är det mer en smaksak?

Linoljefärgen fäster bättre på den finsågade sidan av fasadbrädorna. Det går också bra att måla på den hyvlade sidan, men det kräver stor noggrannhet. Grundningen är viktig.

Kan man måla impregnerat trä och vad är bäst att använda då?

Virke impregnerat med vattenbaserade träskyddsmedel kan ytbehandlas (målas, laseras och så vidare) på samma sätt som oimpregnerat trä om det är ordentligt torrt. Måla inte på trä som har en fuktkvot högre än 16 %. Läs mer i byggbeskrivningen ”Bra att veta om impregnerat trä”.

Hur gör jag enklast rent ett trädäck som är tryckimpregnerat? Började skura med såpa, men fick en grön yta som är svår att få bort. Har blivit rekommenderad att ta på kaustiksoda och sedan skölja rent med vatten.

Trä är mycket tåligt mot kemiska preparat. Därför är det mer vilken typ av preparat du använder som blir avgörande för resultatet. Vissa preparat är dock inte så bra ur miljösynpunkt. Man kan använda mekaniska metoder som till exempel högtryckstvätt. Risken finns, om man sprutar med för högt tryck att de mjuka delarna också försvinner så att däcket blir lite ojämt men rent. Börja tvätta med såpa. Om inte det fungerar så finns det altantvättmedel som är avsedda för trä som du kan köpa hos dom lokala bygg- och trävaruhandarna.

Jag vill gärna få min nya tralläkt på altanen att få samma gråa patina som resten av altanen. Hur gör jag det?

Då använder du järnvitriol som är järnsulfat, ett pulver som löses i vatten. Beroende på koncentrationen hos lösningen kan man få allt från nästan svart kulör till svagt grå. Man bör därför pröva sig fram till den lämpligaste koncentration på mindre provbitar. Använd kärl och penslar som inte innehåller metaller. På TräGuiden kan du hitta ett bra recept på järnvitiol.

Skulle det inte vara bra att måla blindbotten mot marken med slamfärg, för att hålla borta mögelpåväxt?

Nej, slamfärg hjälper inte till att hålla bort mögelpåväxt. Mögelpåväxt kommer inte på en blindbotten om konstruktionen är väl luftad och att vatten inte kan stanna under huset. Om inte detta hjälper kan man till exempel applicera boracol*10rh. Detta är ett bekämpningsmedel, klass 3 baserat på verksamma beståndsdelar mot microbiologisk beväxning i form av mögel, alger, mossor, lavar, blånadssvampar mm.

Har hus på västkusten, vid vattnet (30m). Spikhuvuden har rostat och rostangreppen tränger ut genom trä och färg. Gamla ägaren påstår sig ha behandlat spikar med mönja mm. Hur ska både trä och spikar skyddas på bästa sätt?

En träfasad ska vara spikad med varmförzinkad eller rostfri panelspik med mera. Elförzinkad eller blank spik ger de synliga rostutfällningar vid spikarna. Mönja tycks heller inte ha gett tillräckligt rostskydd. Det framgår inte av frågan vilken behandling spikarna har utöver behandlingen med mönja.

Trävirket påverkas inte negativt av rostangreppen på spikarna.

Att åtgärda rostfläckarna är tidskrävande. Spikarna måste tas bort annars fortsätter rostangreppen. Den mest skonsamma metoden om man vill återanvända panelbrädorna oskadade är följande:

Man borrar först försiktigt bort huvudet på alla spikar. För att styra borren slår man först ett körnslag i spikhuvudets centrum. När alla spikhuvuden är bortborrade kan man lätt ta bort brädan från fasaden med en kofot utan att brädan skadas. Därefter märks brädan så att den kan vändas rätt och sättas tillbaka på sin plats.

Spikningen görs nu med varmförzinkad eller rostfri panelspik i de gamla spikhålen. För att den nya panelspiken ska greppa kan man tvingas välja en längre eller kraftigare spik. Eventuellt kan en krökning av panelspikens spets räcka så att den går i en ny bana in i spikläkten bakom panelen.

Vad ska jag tvätta mitt vita hus med så det inte blir svart av alger?

Man kan tvätta fasaden med till exempel fasadtvätt för att avlägsna smuts och andra avlagringar om huset är angripit av alg- och mögelpåväxt ska tvättningen kombineras med något desinficerade rengöringsmedel.

Olika byggprojekt

Jag ska bygga en altan. Hur gör jag?

byggbeskrivningar.se kan du se precis hur du ska göra.

Hur skriver jag en bygglovsansökan?

Du kan läsa allt om bygglov och ansökan på sidan Byggbeskrivningar.

Funderar på att bygga ett garage. Hur går jag tillväga?

byggbeskrivningar.se kan du se precis hur du ska bygga ett garage.

Jag ska bygga en bastu. Hur gör jag?

byggbeskrivningar.se kan du se precis hur du ska bygga en bastu.

Något speciellt jag ska tänka på när jag skriver avtal med byggherren?

När du skriver avtal med byggherren se till att hänvisa till AMA Hus (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten).

Om man vill skruva ihop reglarna till lekstugan, vilken typ av skruv ska jag använda? Ge gärna fler exempel.

Vi har en byggbeskrivning som heter just "Skruv- och spikguide" - titta gärna i den. Som tumregel när man skruvar gäller dubbla längden på skruven på det man ska skruva fast. Exempelvis en 22 mm tjock bräda, använd då en cirka 44 mm lång skruv. 

På söderfasaden har jag lockpanel med sågade brädor som laserats. Nu har jag hittat ett antal bottenbrädor som har längsgående djupa sprickor i sig. Har svårt att byta ut dessa - kan jag täta sprickorna? i så fall hur?

Sprickor i fasadbrädor är inte ovanliga, särskilt på södersidan. De är mest synliga på sommaren och sväller ihop fram mot hösten. De uppkommer genom att virket under torra perioder på sommaren torkar ut mera i ytan än djupare inne i brädan. De kan även uppkomma genom att brädan vid torkningen vill kupa sig men att uppsättningen med lockpanel hindrar, varför bottenbrädorna spricker. Sådana sprickor är inte ovanliga och ska inte föranleda några åtgärder. Det går inte att täta dem med någon större framgång.
Om sprickor är genomgående är situationen mera allvarlig. Sådana sprickor kan ha uppkommit genom att brädornas krympning vid torkning förhindras av att lockbrädorna är spikade genom bottenbrädorna.
Om bottenbrädorna visar tendens till för tidigt uppkommande rötskador så bör dessa bottenbrädor bytas ut. Detta kan ske genom att de friska lockbrädorna tas bort, nya bottenbrädor sätts upp och att lockbrädorna INTE spikas genom bottenbrädorna. Sådana rötskador lär dock dröja ett tiotal år innan de uppkommer.

Ska jag lägga kärnsidan uppåt eller nedåt på tralläkten när jag bygger en altan?

Det här är en mycket svår fråga som det finns många svar beroende på vad man helst önskar.

  1. Virke sväller och krymper mer på splintsidan än på kärnsidan. Om man vänder splintsidan upp så kommer vatten att rinna av brädan vid regn, Till skillnad från om kärnsidan vänds uppåt så samlas vatten i den konkava "skålen" på brädan. Jag vill ha lång hållbarhet.
    Svar: Lägg splintsidan nedåt för den innehåller mer impregneringsskydd och mellan tralläkten och golfbjälke samlas vatten som tar längre tid att torka ut. Ett annat enkelt svar är att lägga den snyggaste sidan uppåt.
  2. Enligt ovan så är rörelsen störst på splintsida. Det innebär att kärnsidan har mindre sprickor eftersom rörelsen är mindre. Jag vill ha få sprickor.
    Svar: Upp.
  3. På grund av ett miljöbeslut har splintveden i trallbrädor inte lika effektiva träskyddsmedel idag och därför mindre motståndskraft mot röta än kärnvirket, lång hållbarhet.
    Svar: Upp.

Vi har ett hus från 1917. Senare tilläggsisolerade man huset utvändigt och plåtbeklädde fasaden. Nu vill vi få tillbaka det ursprungliga utseende. Hur gör vi?

Utvändigt: Det enklaste borde vara att spika ny träpanel på den befintliga utvändiga isoleringen.
Invändigt: Om man väljer att ta bort utvändig isolering måste man isolera huset invändigt istället. Vid invändig tilläggsisolering kan köldbryggor (golvdrag) uppstå. I båda fallen bör man ta hjälp av en byggnadsingenjör som kan komma och titta på huset och föreslå en lämplig lösning.

Vi ska bygga till huset och kommer att ha trägolv. Vår fundering nu är hur man ska lösa värmefrågan - golvvärme eller traditionella radiatorer? Är det risk att trä torkar ut om man har golvvärme? Finns det några fördelar med golvvärme för ett trägolv jämfört med vanliga radiatorer?

Fördelen med golvvärme är att man slipper radiatorerna som tar plats i rummet. Golvvärme ger också behagligare inomhusklimat. Det som man måste tänka på om man väljer golvvärme är att det kan bli fuktrörelser i träet på grund av stora temperaturskillnader under året (högre fuktighet under sommaren, då man stänger av golvvärmen). Det är därför viktigt att man noga följer anvisningarna från golvvärmeleverantören. Golvvärme får endast användas om en maximal yttemperatur på 27 grader Celsius kan garanteras. Högre temperaturer ger skador på golvmaterialet. Läs mer i vår byggbeskrivning ”Lägga trägolv”.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration