Remissvar avseende Boverkets förslag till införande av gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader

Svenskt Trä tillstyrker förslaget till införandet av gränsvärden för A1-A5 från och med 2025. Vi anser dock inte att de föreslagna gränsvärdena är tillräckliga för att driva utvecklingen mot lägre klimatavtryck.

Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står för drygt en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Genom ett stort fokus på energianvändning i driftsfasen har bygg- och fastighetssektorn minskat utsläppen av växthusgaser framgångsrikt mellan åren 1993 och 2020. Däremot har inte utsläppen från byggande och renovering minskat under perioden och dessa utsläpp utgör nu relativt sätt den absolut största andelen över livscykeln. Det innebär att det vilar ett stort ansvar på sektorn, men också att det finns en stor potential att minska Sveriges totala klimatutsläpp genom att kraftfullt minska utsläppen från byggandet.   
 
Huvudmotivet till att tidigarelägga införandet av gränsvärden är enligt Boverkets rapport ”det stora behovet av att minska klimatpåverkan snabbt”. Det akuta behovet av att agera snabbt är också något som också lyfts fram i IPCC:s senaste utvärderingsrapport, som visar att klimatet på jorden förändras allt snabbare, havsnivåerna stiger och förekomsten av olika slags extremväder ökar. Enligt IPCC är det fortfarande möjligt att undvika katastrofala klimatförändringar, men då krävs omedelbara och kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen.   
 
Enligt IPCC-rapporten finns det redan i dag teknik för att halvera utsläppen till 2030 inom alla samhällssektorer, alltså även inom byggsektorn. Det som behövs nu, för att minska klimatutsläppen från byggandet, är politisk handlingskraft för att styra sektorn i rätt riktning.   
   
Det går redan idag att bygga med lägre klimatpåverkan än de gränsvärden som är föreslagna för 2025, med såväl trä som betong (se tabell 3 i IVL-rapport C773). För att lagen om klimatdeklarationer ska styra mot målet, dvs att tvinga byggprojekt med en hög klimatpåverkan att vidta åtgärder, behöver gränsvärdena vara skarpare än de nu föreslagna gränsvärdena för 2025.   
 
Läs hela remissvaret här (pdf)

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration