Kretslopp för träprodukter

Skogsbaserade produkter ingår i ett naturligt cirkulärt kretslopp som börjar och slutar i fotosyntesen. Det aktiva skogsbruket och produkterna från skogen skapar förutsättningar för en sluten loop som tar upp, binder in och lagrar koldioxid.

  • Koldioxid: Genom fotosyntesen omvandlar växande träd solljus, luftens koldioxid och markens vatten till ved. Koldioxiden binds i de växande träden.
  • Skog: När träden är fullvuxna skördas de. För varje träd som skördas planteras minst två nya.
  • Produktion: De träd som skördas och som sågas i sågverken blir produkter, som till exempel hus, förpackningar och möbler. Dessa produkter fortsätter lagra kolet som de växande träden bundit in.
  • Innovation: Det pågår en ständig utveckling av både produkter och processer för en ökad resurseffektivitet och en ökad förädlingsgrad.
  • Återvinning/Återbruk: De produkter som blir sågade trävaror har naturligt en lång livscykel. När produkterna är uttjänade kan de återcirkulera genom renovering, lagning och uppgradering återbruk. Det går även att återbruka byggnader till exempel Timber on top, där man bygger på redan befintliga byggnader. Det pågår också ett arbete inom träbyggindustrin för att digitalisera och standardisera produkter och produktkretslopp för att öka värdet på hållbara produkter.
  • En stor andel av de träförpackningar som tillverkas för att användas i Sverige återanvänds, upp till 80 gånger. Som nyproducerade för känsliga varor som livsmedel och läkemedel, därefter för industriprodukter och slutligen som lastbärare för trädgårds- eller byggprodukter. De förpackningar som når hushållen lämnas till återvinningscentralerna där de sorteras och säljs vidare. 
  • Bioenergi: När träprodukterna är uttjänta kan de tillsammans med biprodukter från skogsindustrin bli bioenergi för uppvärmning, el och drivmedel. Det biogena koldioxid som då avges tas på nytt upp av växande träd och växter.

Kretsloppet är slutet. 

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration