LCA & EPD

Foto: Fredrik Hjerling

En byggnads klimatpåverkan under själva byggprocessen kan vara lika stor eller ibland större än under 50 års användning. Därför har de enskilda material och processer som vi använder stor betydelse.

Environmental Product Declaration, EPD, gör det möjligt att jämföra produkter

Att titta på hur en enskild byggprodukt påverkar miljön under sin livscykel är en viktig aspekt att väga in när vi bygger nytt. En miljövarudeklaration – EPD – ger produktspecifik miljöinformation. Den visar den enskilda produktens avtryck och gör det möjligt att jämföra material. 
  
När en tillverkare tar fram en EPD utgår man från ett antal produktspecifika regler. Reglerna innehåller bland annat detaljerade riktlinjer om avgränsning, metodval och dataunderlag för den aktuella produktgruppen. De produktspecifika reglerna brukar benämnas PCR, Product Category Rules, och tas vanligtvis fram i samråd med branschen.   
  
En EPD måste vara baserad på samma PCR för att kunna jämföras. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till avgränsningarna i respektive EPD, exempelvis vilka faser som finns med i beräkningen.  
  
EPD är även en viktig datakälla för den som ska göra en livscykelanalys för en hel byggnad eller en viss byggnadsdel.

Livscykelanalys, LCA – från början till slut

En livscykelanalys, LCA, beräknar miljöpåverkan under produktens hela livscykel – från råvara till slutskede och återvinning. Det ger en helhetsbedömning av ett projekts miljöpåverkan.  
 
Utöver uppskattning av miljöpåverkan hjälper även LCA till att få en uppfattning om resursflöden. Detta gör att vi kan se vad som krävs för att minska projektets miljöpåverkan. En LCA-analys kan svara på: Var i mitt projekt är miljöpåverkan som störst? Hur kan jag minska avtrycken för min byggnad eller konstruktion?   
  
Ju tidigare en LCA görs, desto större möjlighet finns det för att göra miljöförbättringar.  
  
En livscykelanalys kan exempelvis användas som grund för beslutsunderlag, för forskning, design och märkning av produkter. 

Läs mer om hur en LCA genomförs på Boverket 

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration