Nominerade 2004

Tio objekt var nominerade till Träpriset 2004. Bilderna får endast användas i artiklar om Träpriset. Vid bildpublicering ska fotografens namn Åke E:son Lindman alltid anges. Behöver du en större bild eller motivet i en annan vinkel får du gärna kontakta oss.

Vinnare - Universeum, Göteborg

 
 
Universeum är en storslagen anläggning byggd i trä, stål, glas och betong. Byggnaden utgörs av fyra helt väsensskilda byggnadskroppar som 
tillsammans skapar en sekvens som stimulerar och utmanar såväl verksamheterna som besökaren. Byggnaden är organiserad så att den trots komplexiteten, är logisk och lätt att förstå. Besökarna kan följa vattnets väg från svenska fjällandskapet, via bäckar, sjöar och hav, genom den sydamerikanska djungeln och ända ner till lagunen vid regnskogens botten. Nivåskillnaderna i huset är mer än 30 meter.
Universeum är byggd för att vara en ekologisk förebild. Till exempel valdes trä för att det är ett fönyelsebart material. I övrigt har man haft ambitionen att använda återvunnet material som stål och aluminium. Byggnadens kraftiga limträbalkar i fasader och bärande konstruktioner, ljus, rymd och design är några exempel på lösningar som ger Universeum en speciell prägel.
Universeum ligger på evenemangsstråket i Göteborg med Liseberg, Svenska Mässan, Ullevi och Scandinavium som nära grannar.
 
Byggnad: Vetenskapscentrum 

Läge: Korsvägen, Södra vägen 50, Göteborg 
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg: G. Wingårdh, T. Hansen, G. Murnieks, B. Stenvaller, U. Davidsson, D. Danielsson, J. Eklind, A. Höglund, J. Wirstad, J. Sahlkvist, J. Lyth, B. Dufva, T. N'guyen-Viet, T. Ocklund, D. Schofield, P. Ericksson, C. Rosell, F. Gullberg 
Inredning, utställningar: Wingårdh, i samarbete med Universeum AB 
Landskap och akvariedelar: Wingårdh, Landskapsgruppen AB, Universeum AB 
Beställare: Universeum AB genom Anna Nilson-Ehle 
Projektledning: CMC Byggadministration 
Konstruktion: FB Engineering AB 
Entreprenörer: Tuve Bygg (generalentreprenad), Skanska (schakt och grund), Moelven Töreboda (limträ) 
VVS: ÅF-VVs Projekt AB 
El: J&W systems 
Brand: ÅF 
Akustik: Akustikforum 
Bruksarea: 10 700 kvm 
Byggnadskostnad: 364 Mkr 
Byggnadsår: 2001 
Grundläggning: Platsgjuten betong 
Träets roll: Prefabricerad bärande limträkonstruktion. Yttertak av limträ i övre delar. Trägolv och innerväggar av trä och plywood i utställningar. 
Utvändigt: Ytterväggar i trä utvändigt klädda i plywood och glas. Skärmtak på stomme av limträ. 
Invändigt: Rymdfackverk i limträ. Trappor, spänger i trä och stål. 
Utvändigt: Oljelasyr 
Invändigt: Oljelasyr 

 

Nominerade

Ateljéer vid Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

De fem gästateljéerna på Bockholmen, mitt emot Akvarellmuseet, ligger i fri komposition och förankrade i berget genom ett sammanhållande trädäck. Ett rum med spännande utblickar mot vattnet bildas mellan byggnaderna och de bakomliggande klipporna. De närmast kubformade byggnaderna är stramt gestaltade och elegant proportionerade. Den grånade träfasaden står vackert mot hav och berg. Bebyggelsegruppen representerar en god helhet, en harmonisk samverkan mellan trä, sten och vatten.

Läge: Skärhamn, Tjörns kommun 
Byggherre: Tjörns kommun, för Nordiska Akvarellmuseet 
Arkitekt: Niels Bruun & Henrik Corfitsen, arkitekter MAA 
Inredning: Karin Nyrén, arkitekt SIR/MSA 
Landskap: Räntfors Arkitektur & Landskap 
Byggledning: Mårtensson & Håkansson AB 
Konstruktion: PI i Göteborg AB 
Entreprenör: Per Jacobsson Byggnads AB 
VVS: Scandiakonsult Elteknik AB 
Bruttoarea: 48 x 5 st = totalt 240 kvm 
Byggnadskostnad: 2,8 Mkr 
Byggnadsår: 1999-2000 
Byggsätt: Platsbyggt 
Grundläggning: Plintar 
Träets roll: Stommen är av trä. 
Utvändigt: Fasaderna är klädda med stående panel. 
Invändigt: Golven är av granbrädor, innertak klätt med träribbor. 
Ytbehandling: 
Utvändigt: Fasaden behandlad med järnvitriol. 
Invändigt: Golven är såpbehandlade, träribborna i innertaket vitpigmenterade. 
Övrigt: Utvändiga miljöer är i trä, såsom trädäck, träbro.

 

Naturum Fulufjället 

Som civilisationens sista utpost mot vildmarken, nästan osynligt insmugen bland furorna, ligger denna byggnad. De helt uppglasade gavlarna i den annars ganska slutna och lådformade volymen förstärker byggnadens roll att förmedla en kontakt mellan människan och den orörda naturen. I den stora, rena trälådan, som till synes svävar över myren, förenas på ett föredömligt sätt ekologiska ambitioner med en god arkitektur.

Träet har använts på ett intressant sätt, såväl konstruktivt som gestaltningsmässigt. Det har resulterat i en ärlig och kraftfull byggnad av högsta klass.

Läge: Särna, Älvdalens kommun 
Byggherre: Naturvårdsverket genom Anders Bergquist och Per Wallsten 
Arkitekt: White Arkitekter, Uppsala genom Gunilla Hagberg 
Konstruktion: Tyréns Växjö genom professor Tomas Alsmarker 
Entreprenör: Generalentreprenör NCC med platschef Lennart Nauclear och snickarbas Lars-Erik Backlund 
Bruttoarea: ca 310 kvm 
Byggnadskostnad: ca 9 Mkr 
Byggnadsår: 2001-2002 
Byggsätt: Platsbyggt med stomme av massivträ - golv, väggar och tak 
Grundläggning: Plintar av natursten 
Träets roll: Stomme av massivträ 
Utvändigt: Fasader av okantade brädor. Utvändiga miljöer i stående furuplank. 
Invändigt: Stommen är av trä med synlig invändig yta. I byggnadens inre kärna används björkplywood. 
Ytbehandling: 
Utvändigt: Fasader obehandlade. 
Invändigt: Väggarna behandlade med opgmenterad bivax och golven linoljesåpade. 
Övrigt: Utvändiga miljöer, gångbryggor, sittmöbler och vägvisningar är av trä.

 

Studentbostäder kvarteret Rödby, Kista

Två studentbostadslängor, rationellt byggda volymelement och med stålstomme, har här försetts med en elegant och subtil träförpackning. De fint rytmiserade, platsbyggda fasaderna i lärkträ har samtida internationella förebilder. Särskild inlevelse karaktäriserar den varmt rödtonade, närmast smäckra loftgångssidan. Byggnaderna är ett välkommet tillskott i stadsdelen och visar att omsorg om fasadkomposition och materialval kan göra också rationellt tillverkade byggnader till arkitektoniska smycken.

Läge: Jyllandsgatan, Kista, Stockholms kommun 
Byggherre: KFUM 
Arkitekt: Kjellander & Sjöberg Arkitektkontor AB genom Stefan Sjöberg och Ola Kjellander 
Medverkande arkitekter: Mi Inkinen och Lena Fagle 
Byggnadsingenjör: Anders Adling, Folkhem 
Landskap: Pia Englund 
Projektutveckling: Sven-Harry Karlsson, Folkhem 
Projektledning: Anders Tengbom, Folkhem 
Konstruktion: OH Produktion AB och Tyréns genom Anders Wernborg 
Entreprenör: Folkhem Produktion AB 
VVS: IIC genom Mikael Lindholm 
El: ELE Elkonsult genom Lennart Eriksson 
Bruttoarea: 959 kvm 
Byggnadskostnad: 12,6 Mkr 
Byggnadsår: 2002 
Byggsätt: Volymelement i lättbyggnadsteknik med platsbyggda loftgångar, fasader och yttertak 
Grundläggning: Platta på mark 
Träets roll: 
Utvändigt: Gatufasad av fjällpanel (22x95) i lärk i kombination med slätspontpanel i lärk. Entréfasad av plywood behandlad på fabrik med ljusbrun fenolfilm, samt obehandlade lärkträribbor framför entréglasdörr och badrumsfönster. Loftgångens golv är plank på träbalkar. Tak av råspontsluckor med papptäckning. 
Invändigt: Golv med ekparkett. 

 

Loftbostäder kvarteret Balder, Lidköping 

Mitt i Lidköpings centrala rutnätsstad ligger detta faluröda ”magasin”. Bostadslängan, där övervåningens lägenheter kragar ut över bottenvåningens garage, har sitt helt egna och uppdaterade uttryck. Samtidigt anspelar den välavvägt på den äldre bebyggelsen i staden. Med historisk förebild är byggnaden funktionsuppdelad med sin, till uttrycket avvikande, ”nyttodel” i gatunivån och med sin bostadsvåning däröver. De arkitektoniska medlen är återhållsamma, skickligt hanterade och befriande fria från pastischartade inslag.

Läge: Kv. Balder, Lidköpings kommun 
Byggherre: AB Bostäder Lidköping 
Arkitekt: Christer Malmström Arkitektkontor genom parallellt uppdrag till Christer Malmström och Mikael Sonnsjö 
Projektledning: Christer Malmström, Anna Eriksson, Thommie Henriksson och Andreas Norrman 
Konstruktion: Piab i Göteborg AB 
VVS: EH konsult AB 
El: El-och Teknisk konsult AB 
Bruttoarea: 2 480 kvm 
Byggnadskostnad: 26 Mkr inkl. moms (exkl. tomt) 
Byggnadsår: 2000-2001 
Byggsätt: Betongstomme med utfackningsväggar av trä 
Grundläggning: Platta på mark 
Träets roll: 
Stommen: Plan 1, garage, utfackningsväggar av trä. Plan 2, bostäder, uppreglat golv på betongbjälklag och träregelstomme. 
Utvändigt: Fasader och trapphusfasader av sågad respektive hyvlad panel. Raster vid trapphus av sågad panel. Skjutportar vid garagen av hyvlad panel på stålram. Utvändiga dörrar av trä. 
Ytbehandling:
Invändigt:
Trägolv 22 mm, bokparkett. 
Utvändigt: Fasader med faluröd slamfärg, trapphusen med vit oljefärg. Raster vid trapphusen, faluröd slamfärg. Skjutportarna vid garagen, grå oljefärg. Utvändiga dörrar, faluröd oljefärg. 
Invändigt: Golven är lackade. 

 

Informationsbyggnad Ornäsloftet 

Den faluröda kioskbyggnaden, vars ena långsida integrerats i ett långt plank, avgränsar parkeringen från den historiska miljön –det böljande tunet runt Ornäsloftet. Genom den omsorgsfulla placeringen skapas också ett nytt rumsligt sammanhang med de äldre byggnaderna på udden. Planlösningen är ytsnål och effektiv, och interiören rymmer många välstuderade lösningar. Exteriören är medvetet lågmäld och lyckas skickligt balansera mellan en ödmjuk anpassning till platsens kulturhistoriska betydelse och eget uttryck. Byggnaden visar på ett stort träbyggnadskunnande.

Läge: Ornäsloftet, Borlänge kommun 
Byggherre: Borlänge kommun, Fastighetskontoret för Kulturnämndens räkning. Vid tävlingsskedet samarbetade kommunen med Statens Fastighetsverk 
Arkitekt: Hidemark & Stintzing Arkitekter AB genom Jacob Hidemark och Martin Stintzing, arkitekter SAR/MSA 
Projektledning: Borlänge kommun genom Leif Proos och Jan Hedberg 
Konstruktion: Krister Berggren Byggkonsult AB genom Krister Berggren och Assar Legerstam 
Entreprenör: NCC AB genom Gunnar Bruhn 
VVS: Ingenjörsfirman Göran Lagerberg AB genom Göran Lagerberg 
El: Lars Alm & Co Elkonsultbyrå AB genom Lars Alm 
Bruttoarea: 100 kvm 
Byggnadskostnad: ca 2,6 Mkr 
Byggnadsår: 2002 
Byggsätt: Platsbyggt med lösvirke 
Grunläggning: Prylplintar av betong 
Träets roll: 
Stommen uppbyggd av träreglar med limträbalkar i takkonstruktionen. 
Utvändigt: Fasad av trä med luckor av trä. 
Invändigt: Väggar och butikens tak klädda med björkplywood. Golv av furu. Fast inredning av furu med inslag av ek. 
Ytbehandling: 
Utvändigt: Fasaderna målade med Falu Rödfärg. Snickerier samt smidesdetaljer är målade med oljefärg. Svartpigmenterad trätjära på ventilationshuv. 
Invändigt: Fast inredning av furu är linoljemålad. 
Övrigt: Trädäck av lärkträ framför byggnaden. 

 

Kvarnhuset, Västra Karup 

Detta lilla kvadratiska hus utstrålar en meditativ stämning. Läget invid ån, dammen framför huset och byggnadens spel mellan slutet och öppet förstärker denna känsla. Det träbelagda, branta sadeltaket saknar taksprång, vilket understryker husets fina proportioner och förenklade form. Interiören är välstuderad och med en sällsynt god detaljbearbetning. Denna mycket speciella byggnad är paradoxalt nog enkel och intim samtidigt som den är exklusiv och formell.

Läge: Västra Karup, Båstads kommun 
Byggherre: Johan Dieden 
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg 
Ansvarig arkitekt Gert Wingårdh, handläggande arkitekt Karin Wingårdh, medverkande ingenjör Dan Danielsson 
Projektledning: Gunnar Altenhammar och Dagon Förvaltnings AB, Göran Malmgren 
Entreprenör: Harmarks Bygg AB, Ängelholm 
Interiör: Jönssons Snickeri, Vejbystrand 
Konstruktion: Kjessler & Mannerstråle AB, Bengt Johansson 
VVS: Thorsell Energi & KLimatkonsult AB, Håkan Thorsell 
El: Elkonsult Christer Nilsson 
Bruttoarea: 93 kvm 
Byggnadskostnad: 3,5 Mkr 
Byggnadsår: 2000-2001 
Byggsätt: Platsbyggt 
Grundläggning: Platta på mark 
Träets roll: 
Byggnaden har både stomme och interiör av ek. 
Utvändigt: Tak av ekspån, häng- och stuprännor av ek, dekorativt listverk i ek samt i karm och båge i glaspartier. 
Invändigt: Synligt bjälklag av ek. Takets insida, sovloft och fasta inredningsdetaljer av ek. 
Ytbehandling: 
Utvändigt: Delar av ek på fasad inklusive sjutdörr- och fönsterpartier brända med svetslåga och borstade. Takspån mörkt tjärade. 
Invändigt: Olja med vitt pigment. 

 

Villa Karlsson, Tidö-Lindö 

Som en välkommen lustifikation ligger denna villa i sin omgivning. Husets närmast arketypiska form, valet av trä i fasad och tak samt den faluröda färgen har en tydlig förankring i svensk byggnadstradition. Interiören överraskar med höga, tvärställda ljusschakt men saknar den konceptuella styrka som byggnadens yttre besitter. En otraditionell fönstersättning i såväl fasad som takfall, kaxiga ”solskydd” och obefintliga taksprång ger dock byggnaden ett självständigt och personligt uttryck.

Läge: Tidö-Lindö, Västerås kommun 
Byggherre: Björn och Berit Karlsson 
Arkitekt: Tham Videgård Hansson Arkitekter AB genom Martin Videgård Hansson och Bolle Tham (ansvariga), John Billberg (handläggare), Claes Sörstedt, Fredrik Olsson (medarbetare) 
Projektledning: HE Byggteknik AB genom Hans Enbäck 
Entreprenör: Byggessen AB genom Thomas Sahlin 
Entreprenadform: Styrd totalentreprenad 
Bruttoarea: 206 kvm 
Byggnadskostnad: 1,9 Mkr (exkl. moms) 
Byggnadsår: 2002-2003 
Byggsätt: Platsbyggt i lösvirke 
Grundläggning: Platta på mark 
Träets roll: Bärande konstruktion av trä. 
Utvändigt: Fasader av lockpanel i trä. Taket är faltak av bräder. 
Invändigt: Golv i ek, trappor och övriga snickerier i furu. 
Ytbehandling: 
Utvändigt: Fasader och tak grundade med Falu Rödfärg och behandlade med rödtjära. 
Invändigt: Plyfa och gips rullstöpplad kritvitt. Snickerier penselstrukna kritvitt.

 

Villa Arketorp, Bankeryd 

Huset är långsträckt placerat tvärs höjdkurvorna och interiörens nivåer följer marken. Sluttningen får också sin motsvarighet i det flackt lutande taket som ger byggnaden dess signifikanta form. Till den kilformade huvudvolymen adderar sig tre små kuber, innehållande sovrum. Rumsorganisationen är originellt löst som en ortogonal stadsplan. Axlar leder mellan och genom rum och mot olika utblickar. Även den japanskt strama entrégården ingår i detta planmönster. Huset har en mycket konsekvent användning av trä. Inomhus är björkplywood det genomgående ytskiktet på såväl väggar som tak. Utvändigt klär oljeimpregnerad granpanel fasaden.

Läge: Bankeryd, Jönköpings kommun 
Byggherre: Erik Ståhl 
Arkitekt: acoop ab genom Erik Ståhl, arkitekt SAR 
Konstruktion: Erik Perssons Ingenjörsbyrå, Jönköping 
VVS: Bodafors VVS AB 
Entreprenör: Rolf Almquist 
Bruttoarea: 180 kvm exkl. biytor 
Byggnadsår: 1999-2001 
Byggsätt: Platsbyggt med lösvirke 
Grundläggning: Platta på mark 
Byggsätt: Platsbygge/prefab 
Grundläggning: Platta på mark 
Träets roll: 
Utvändigt: Fasad av liggande fjällpanel och stående falsad panel 
Invändigt: Oslipat björkplywood på väggar och i tak. Golven är bokparkett. 
Ytbehandling: 
Utvändigt: Oljetryckt träpanel 
Invändigt: Ingen ytbehandling på tak och väggar. Golven oljebehandlade. Fönster- och dörrkarmar laserade i mörkt tjärbrun färg. 

 

Fritidshus Strömstad

Flera av huskropparna i denna fritidsbostad har byggts på grunder från tidigare byggnader – en begränsning som på ett skickligt sätt vänts till en kvalitet. Husen omgärdar en skyddad gård med huvudbyggnaden ut mot havet. Här dominerar det intagande, långsträckta allrummet, bostadens givna centrum. Fina rumssamband, välstuderade detaljlösningar, en skicklig hantering av träet och ett synnerligen gott hantverk karaktäriserar projektet. Trots att detta är en exklusiv anläggning präglas den av en sympatisk anspråkslöshet och en stor respekt för sin omgivande miljö.

Byggnad: Fritidshus med komplementbyggnader 
Läge: Strömstads kommun 
Byggherre: Ingrid Petrini och Jonas Hüllert 
Arkitekt: Landström Arkitekter AB genom Anders Lanström (ansvarig), Jesper Gedda, Pontus Ekberg och Karin Löfgren 
Projektledning: Landström Arkitekter AB 
Konstruktion: Tyréns Byggkonsult AB, Lund, genom Tomas Alsmarker (ansvarig) och Laine Montelin 
Entreprenör: Johansson och Hansen Bygg AB, genom Jan Hansen och Göte Johansson 
VVS: Tord Hansson 
El: Leif Färnlöv 
Bruttoarea: 243 kvm 
Byggnadsår: 2001-2002 
Byggsätt: Platsbyggt med lösvirke 
Grundläggning: Plintar och murar på berg 
Träets roll: Bärande stomme av trä och limträ som samverkar med förstyvning av stål. Fönsterpartier av radialsågad kärnfura. 
Utvändigt: Falsad spårpanel med sågad yta. Yttertak, foderprofiler och trall av kärnfura. 
Invändigt: Väggar av spontad spårpanel och tak av dubbelfasspont. Golv av massiva trätiljor. 
Ytbehandling: 
Utvändigt: Fasad behandlad med järnvitriol på fasad. Tak och trall obehandlade. 
Invändigt: Väggpanel vit linoljefärg, latex i tak, golvytor vitmålade. 
Övrigt: Trädäck av kärnfura utanför byggnaden i olika nivåer.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration