Klimatfördel CMP

Certifierad Målad Panel är ett klimatbra alternativ vid val av fasadmaterial. Mindre spill, god arbetsmiljö och förlängt underhållsintervall.

Miljö

  • Ger ett snyggt och enhetligt utseende på trä som ett förnybart material
  • Mindre spill
  • Målning i kontrollerad miljö
  • God arbetsmiljö
  • Förlängt underhållsintervall
Att trä är att föredra ur klimatperspektiv när det kommer till val av stommaterial har påvisats i en rad forskningsrapporter presenterade av bland andra IVL1 under de senaste åren. Studier av både byggda och ännu ej realiserade projekt visar klimatfördelar för trä på mellan 40 och 50 procent jämfört med andra konstruktioner. Fler och mer hållbara och förnyelsebara material i samhället behövs för att minska de negativa miljökonsekvenserna kring mänsklig konsumtion. Att använda mer hållbara material, inte minst i byggsektorn, är betydelsefullt då våra byggnader tar en stor mängd resurser i anspråk.
 
En byggnads exteriöra utseende är av central betydelse och bestäms i stor utsträckning av valet av fasadmaterial. Utöver det estetiska uttrycket är fasadens främsta uppgift att skydda den bakomliggande konstruktionen mot väder och vind. För att uppfylla högt ställda estetiska, ekonomiska och klimatmässiga krav har Svenskt Trä initierat kvalitetsstandarden Certifierad Målad Panel, CMP. 
 
Genom att använda industriellt målade panelbrädor kan den totala klimatpåverkan minskas med över 30 procent jämfört med andra fasader.
 
Att färgen på en träfasad står för en stor del av utsläppen motiverar ökad användning av industriellt målade utvändiga panelbrädor, istället för konventionellt handstrukna panelbrädor, då processen optimerar mängden färg för att uppfylla de funktionskrav som ställs på produkten samtidigt som spill minimeras. Det är även den första målningen som sätter standarden för den färdiga fasadens framtida underhållsintervall och totala livslängd. Genom att applicera färg under optimala industriella förhållanden förlängs underhållsintervallen och den totala klimatpåverkan kan minskas ytterligare3.  
 

Nyckelfaktorer för minskad klimatpåverkan 

  • Inustriellt målade panelbrädor tillverkade enligt kvalitetssystemet CMP förlänger livslängden och underhållsintervallen på målade träfasader. 
  • Industriell målning enligt CMP-systemet minskar spillet på byggarbetsplatser och förbättrar arbetsmiljö för byggentreprenörer.
  • Trä är ett förnybart fasadmaterial som utgör en kolsänka, vilket innebär att trä lagrar koldioxid under hela fasadens livslängd.
  • Träfasaden kan relativt enkelt demonteras och träet kan därefter återanvändas eller förbrännas och ersätta fossilt bränsle.

1 Rapport B 2260 ­ Byggandets klimatpåverkan­ Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä, IVL 2016

[2 Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel (CMP) genom LCA-analys. E., Arén. SLU. 2016.

3 Utvändiga träfasader - Inverkan av materialval, konstruktion och ytbehandling på beständigheten hos fasader av gran och tall. Rapport nr 11. D., Sandberg m.fl. Linnéuniversitet. 2011.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration