Tre löften för en hållbar utveckling

Foto: Marie Hidvi

Produkter från skogen – fossilfria, förnybara och möjliga att återvinna eller återbruka – spelar en nyckelroll i den gröna omställningen. Den svenska träindustrin har därmed unika förutsättningar för att bidra och skapa klimatnytta på många platser i världen.

Idag producerar 140 svenska sågverk cirka 18 – 19 miljoner kubikmeter sågade trävaror varje år. Branschen skapar arbetstillfällen över hela landet, från norr till söder –  ofta på landsbygden – och av svensk industris totala sysselsättning, export och förädlingsvärde svarar trävaruindustrin för cirka 4–6 procent.

Men den svenska träindustrin är också viktig för att möjliggöra omställningen till en mer cirkulär och fossilfri vardag.  

Framtiden formar vi tillsammans

Hösten 2023 gick den svenska skogsindustrin, totalt 220 företag, samman och presenterade en gemensam framtidsagenda med löften för en hållbar utveckling. 

Skogsindustrins Framtidsagenda tar sikte på 2040, när nästa generation uppnår vuxen ålder:

  • Till 2040 ska skogsindustrins klimatnytta öka med 30 procent.
  • 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara.
  • 2040 ska Sverige ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald.

 

Framtidslöfte för ökad klimatnytta

Trä är fossilfritt, förnybart och kräver låg energianvändning både vid förädling samt tillverkning av byggkomponenter och byggsystem. Dessutom fortsätter de inbyggda träprodukterna att lagra kol under byggnadens hela livslängd.

I Skogsindustrins Framtidsagenda beskrivs hur en större andel av råvaran ska bli sågade trävaror och andra produkter, och hur varje del av trädet ska användas så effektivt som möjligt. Det är några steg på vägen för hur skogsindustrins klimatnytta ska kunna öka med 30 procent till 2040.

Läs mer här: Framtidslöfte för ökad klimatnytta

 

Framtidslöfte för det cirkulära samhället

Den svenska skogsindustrin strävar efter att försöka förfina våra produkter så att de blir enkla att återvinna många gånger. För byggmaterial av trä vill vi också medverka till en ökad återanvändning. Den förnybara träfibern håller för återvinning många gånger om, och skogsindustrin vill få det cirkulära hjulet att snurra flera varv.  
 
I Skogsindustrins Framtidsagenda beskrivs till exempel hur träbaserat byggmaterial kan återbrukas i mycket högre utsträckning än vad som görs idag, och vikten av spårbarhet. En viktig förutsättning för att kunna uppfylla löftet är att regelverk och standarder utvecklas så att de underlättar återbruk.

Lär mer här: Framtidslöfte för det cirkulära samhället

 

Framtidslöfte för den biologiska mångfalden

Livskraftiga skogar med biologisk mångfald är en förutsättning för att kunna stå rustade för klimatförändringar och mer extrema väderförhållanden. Skogen ska brukas så att både tillväxt och biologisk mångfald ökar. Ett mer varierat skogsbruk, mer naturvårdande skötsel, mer forskning och fler nya mätmetoder för att nå mer kunskap om skogen är några steg på vägen för att löftet om livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald ska kunna infrias.  

Läs mer: Framtidslöfte för den biologiska mångfalden

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration