Detta gör Svenskt Trä

Svenskt Trä har ett specifikt uppdrag att bredda marknaden för trä och öka värdet på träprodukter. Bakom står den svenska sågverksindustrin inklusive tillverkare av limträ, KL-trä, träförpackning, leverantörer till den svenska och europeiska bygghandeln samt grossister.

Internationella marknadsbalanser förändras

Tillväxtmarknaderna är fortsatt viktiga för att komplettera de traditionella huvudmarknaderna i Europa. I Asien intar Kina en nyckelroll med god utveckling de senare åren. Indien har också stor potential där arbete inletts 2018. Nordafrika och Mellanöstern representerar mogna marknader med olika potentialer och affärsrisker. Byggandet är prioriterat på flera av marknaderna, vilket ökar exportmöjligheterna, dock till en mycket traditionell struktur och småskalig hantverksmässig industri. Avgörande är våra medlemmars internationella konkurrenskraft samt utveckling av logistikkostnader.

Utmaningen för Svenskt Trä är att stärka sågverkens position internationellt, både på etablerade marknader i Europa och på tillväxtmarknader.

Det moderna träbyggandet tar marknadsandelar

Inom det urbana byggandet finns potential för trä, framförallt i Sverige och på våra europeiska huvudmarknader.

Utmaningen för Svenskt Trä är att driva det moderna träbyggandet bland annat genom att sprida kunskap, lyfta fram klimatfördelar, samt stödja utvecklingen av standarder och byggnormer som gagnar trä.

Renovering, om- och tillbyggnad, en viktig marknad för trä

Bostadsbestånden på våra traditionella marknader behöver renoveras och nya generationer vill anpassa bostäderna till sina behov. Trä har en stark position i dessa projekt men måste produktutvecklas.

Utmaningen för Svenskt Trä är att stärka träets position genom att instruera till rätt träanvändning, samt tydliggöra och utveckla produktegenskaperna genom att stimulera till produktutveckling och driva standardisering.

Trä, ett naturligt inredningsmaterial

Trä har historiskt sett varit det dominerande materialet i inredning som golv, invändiga paneler, lister, möbler, dörrar och fönster. Idag märks tydligt ett ökat intresse för naturliga material i inredning, vilket ger trä möjligheter att återta marknadsandelar, dock inte utan produktutveckling och samarbete i värdekedjan fram till slutkund.

Utmaningen för Svenskt Trä är att öka statusen för svenskt barrträ i inredning och snickerier genom att utveckla och sprida god trädesign samt öka kunskapen om materialet och dess bearbetning.

Förpackningar är ett viktigt produktområde för träkonsumtionen

Standardiserade förpackningssystem är centrala i modern distribution och trä har en stor marknadsandel inom förpackning. Förpackningar av trä möter dock hård konkurrens från andra material vilket ställer krav på fortsatt utveckling av nya produkter och service.

Utmaningen för Svensk Trä är att förbättra träförpackningarnas marknadsposition genom att lyfta fram kundnytta och klimatfördelar.

Vi utvecklar vår kommunikation och sprider våra budskap

Under 2018 har vi genomfört en medlemsundersökning för att få djupare kunskap i hur vi kan tillgodose våra medlemsföretags olika behov. Utifrån resultatet har vi planerat in åtgärder och satt ett Nöjd Medlems Index för att kunna följa utvecklingen framöver.

För att utveckla våra kommunikationskanaler arbetar vi med nyckeltal som vi följer upp varje månad. Webbplatsen svenskttra.se har uppvisat ett mycket bra resultat och fick 2018 en förstaplacering i en branschjämförelse. Webbplatsen har under året utökats med området träförpackningar, en uppdaterad bildbank samt en ny medlemskarta på både svenska och engelska. 2019 fokuserar vi bland annat på att utveckla vårt PR-arbete och att ytterligare sökmotoroptimera våra webbplatser.

Vi sprider kunskap om träbyggande, både i Sverige och internationellt

Vi håller föreläsningar och deltar i mässor, vi har informationsrika webbplatser och publikationer. Under 2018 anordnade vi seminariedagen Ingenjörsmässigt byggande i trä i november med 550 besökare. Vi deltog bland annat på på Nordens största byggmässa Nordbygg i Stockholm, Trä & Teknik i Göteborg med besök av H.M. Konungen samt mässan Hem, villa & bostadsrätt i Stockholm.

Mycket av det upplägg och de projekt som genomförs på den svenska marknaden kan anpassas för andra marknader. I Sverige lanserades Limträhandbok Del 4 och i Frankrike Limträhandbok Del 1–3. KL-trähandboken ska översättas till engelska och danska. Ett utbildningspaket ska tas fram för Limträhandbok Del 1–4 och Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 i Sverige.

Vi belönar god träarkitektur

2018 var till stor del ett planeringsår för Träpriset 2020. I juni offentliggjordes juryn och under hösten öppnade tävlingen. I januari i år hade 130 bidrag inkommit. År 2017 firade Träpriset 50 år i Sverige med filmklipp där projekt eller personer i branschen hyllades. 2019 rullar motsvarande kampanj ut i UK, Kina och Frankrike. År 2018 bjöds Sverige in som medarrangör till arkitekttävlingen Prix International Architecture Bois och nominerade tre svenska byggnadsverk i trä. Fyra nummer av tidningen Trä gavs ut och inspirerade med intressanta exempel på god träarkitektur.

Svenskt Trä driver det moderna byggandet

Sveriges Träbyggnadskansli informerar och påverkar. Vår hemmamarknad är vår största marknad och den växer bland annat tack vare det ökade intresset för träbyggande. Klimatfrågor med koppling till byggande dominerar den politiska agendan på både lokal och nationell nivå. Boverkets förslag på klimatdeklarationer av byggnader driver byggande, planering och marknad mot nya grepp där träbyggandet får fokus.

På den svenska marknaden upplevs ett allt större intresse för träbyggande vilket är ett resultat av ett mer än tjugoårigt arbete. 2018 var flaskhalsen träbyggindustrin själv då den pågående kapacitetsutbyggnaden i komponenter, element och volymenheter ännu inte var tillräcklig. Arbetet under 2018 inriktades därför på att vara behjälplig med att skapa en plattform för den industri som nu växer fram samt att bidra till att de kritiska frågorna gällande främst brand och fukt kan tacklas tekniskt och i normer och standarder.

2019 fortsätter vi att flytta fram det industriella träbyggandets positioner inom det näringspolitiska området. Detta genom politikerkontakt och medverkan i marknadsstrategiska bygg- och planeringssammanhang, forskningsinitiering samt PR. Vi arrangerar Wood on Wheels, en rundresa bland träindustrin, som skapar närhet mellan industri och beslutsfattare.

På den brittiska marknaden har mycket fokus lagts på att supporta våra samarbetspartners arbete med att påverka de för trä negativa förslag på byggregler avseende brand. Genom projektet ”Wood For Good” drivs arbete för att stödja en ökad träanvändning med fokus på ”affordable building” där träbaserade byggsystem med ökad industrialisering har stora möjligheter att öka sina marknadsandelar. På den kinesiska marknaden drivs ett sedan flera år systematiskt arbete med att påverka och bistå de kinesiska myndigheterna i arbetet med att utveckla standards för ett ökat träbyggande och industrialisering av byggprocesser.

Vi driver på forskning, utbildar och medverkar i norm och standardiseringsarbetet

Vi planerar tillsammans med Luleå Tekniska Universitet en gemensamt finansierad professur i scanning och träfysik för att komplettera det kompetenscentra som växer fram. I februari 2019 tillsattes en ny forskningsassistent till Chalmers.

2018 har fokuserats på revideringsarbetet av Eurocode 5 (Design of Timber Structures). Vi räknar med att det nordiska förslaget till regler för stora hål i bjälklagsbalkar accepteras. Vi hoppas att en ny enklare och mer korrekt modell för beräkning av intryckning tvärs fibrer framtagen av Blass blir godkänd och att förslagen om förstärkning med spikplåtar är acceptabla ur svensk synvinkel.

Brandområdet är i starkt fokus i Sverige liksom övriga Europa med behov av koordinerande forskningsinsatser på nordisk och europeisk nivå. CEI-Bois har därför initierat en projektgrupp. Vi försöker motverka att liknande förbud som de vilka planeras i England och Wales gällande brännbara material i ytterväggar över 18 m höjd införs i andra länder.

2019 begär Sverige revidering av fingerskarvsstandarden EN 15497 då den nuvarande inte är anpassad till industriell produktion. Arbetet görs i samverkan med Frankrike, Nederländerna, Norge och Schweiz.

Svenskt Trä bidrar till lyckade renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt

Även om 2017 var ett rekordår ökade försäljningen för svensk bygghandel ytterligare under 2018. Fokus har legat på att utveckla och definiera sågverkens produkter, bland annat har CMP, Certifierad Målad Panel, marknadsintroducerats. Vi vill få fler målerier certifierade inom CMP-systemet för att skapa ett större utbud för bygg- och trävaruhandeln och föreskrivande led. I december 2018 var 14 målerier certifierade vilka står för nästan hälften av den totala volymen utvändiga panelbrädor.

2019 satsar vi på att öka marknadsnärvaro och medvetenhet hos slutkund samt genomföra kampanjer som höjer statusen på målat trä som utvändigt fasadmaterial.

På den brittiska marknaden fortsatte arbetet med att introducera våra svenska hjälpmedel till bygghandeln och deras kunder. Under Wood Campus samlas vårt utbud av digital information och utbildning. Vår position som största exportör till UK är solid och Svenskt Trä samarbetar nära med alla viktiga träindustriorganisationer. Wood Campus i UK fick 18 nya faktablad inom områdena Builders and DIY samt Self Built. Lathunden app lanserades som engelsk app: Builder´s App.

Förpackningar är en viktig marknad för trävaror

Under 2018 var den träbaserade förpackningsindustrin för första gången med i den viktiga Scanpackmässan i syfte att höja imagen och öka synligheten för branschen. Under mässan lanserades den under året framtagna förpackningshandboken. Den finns nu också på de högskolor och universitet som driver utbildningar inom förpackningsområdet. Den av Svenskt Trä under 2018 upprättade EPD:n för sågade trävaror har varit till stor fördel för industrin.

2019 utvecklar vi rollen som remissinstans mot regering och myndigheter i frågor kopplade till träförpackningar, tar ledningen i miljöfrågan för transportförpackningar, utvecklar samarbete med högskolor inom förpackningsteknik och förpackningsdesign samt fortsätter att arbeta för att höja statusen på trä som förpackningsmaterial.

Svenskt Trä höjer statusen på barrträ för inredning och snickeri

Under 2018 deltog vi på ett antal evenemang i Kina. Bland annat mässan Design Shanghai i mars, mässan Furniture and Manufacturing China i Shanghai i september, ett evenemang som arrangeras av China National Furniture Organisation i Guangzhou i mars och i China Wood Protection Industry Assosiations årliga konferens i november. Vi deltog också på mässan India Wood Show i mars i Bangalore i Indien där vi bland annat visade upp demotillverkade furumöbler.

I UK initierade vi ett samarbete med organisationerna TRADA och CTI för att ta fram information om brandregler för inomhusanvändning av trä. Svenskt Träs medlemsföretag bistod också med material till inredningsmässan London Design Fair i september där montern senare vann pris för ”Best Stand 2018”.

Fler svenska furusamarbeten

Många viktiga samarbeten med inredningsarkitekter och formgivare skapades under 2018. Bland annat med designstudion Hallreoed under Nordens största designmässa Stockholm Furniture and Light Fair, designhögskolan Beckmans och NK:s nya matvarubutik Paradiset. Under 2018 togs även utbildningsmaterial för designskolor och KY-utbildningar fram.

Under året delfinansierade vi ett forskningsprojekt inom BioInnovation som resulterat i en studie om konsumenters attityder till furu i inredningssammanhang.

I september 2018 invigdes Studio B3:s satsning Materialgalleriet i Stockholm - en materialutställning för inredningsarkitekter och designers.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.