Vad gör Svenskt Trä?

Svenskt Träs uppdrag är att sprida kunskap om trä, träprodukter och träbyggande för att främja ett hållbart samhälle och en livskraftig sågverksnäring. Bakom står den svenska sågverksindustrin inklusive tillverkare av limträ, KL-trä, träförpackning, leverantörer till den svenska och europeiska bygghandeln samt grossister.

Det här gör Svenskt Trä:

  • Vi sprider kunskap om träbyggande, både i Sverige och internationellt. Håller föreläsningar och deltar i mässor, vi har informationsrika webbplatser, vår tidning ”Trä” och publikationer.
  • Vi belönar god träarkitektur. Träpriset delas ut av Svenskt Trä och är en av Sveriges största och viktigaste arkitekttävlingar och delas ut vart fjärde år till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar tiden vi lever i.
  • Vi driver på forskning, utbildar och medverkar i norm och standardiseringsarbetet
  • Vi bidrar till lyckade renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt
  • Vi sätter trä och hälsa på agendan
  • Vi uppmärksammar förpackningar i trä som är en viktig marknad för trävaror

Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är organisationen för företag som förädlar trä till fossilfria och förnybara material och produkter. Vår uppgift är att stärka branschens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsprodukter. Svenskt Trä är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna.

Träbyggnadskansliet

Sveriges Träbyggnadskansli är ett samarbete mellan Skogsindustrierna och Trä- och Möbelföretagen. Kansliet verkar för att moderna träbyggnader ska användas i högre utsträckning på den svenska byggmarknaden. Särskilt fokus har de på områdena flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik. De erbjuder information, experthjälp och projektstöd till alla initiativ som tas runt om i landet. 

Svensk Träs medlemmar skapar förutsättning för att driva utveckling av trämarknaden

Svenskt Trä finansieras till huvuddelen av sågverksföretagen som är medlemmar i Skogsindustrierna. En del av den finansieringen kommer indirekt från skogsbruket via sågverksföretagen. Samarbete med TMF (Trä- och Möbelföretagen), limträindustrin, Byggmaterialhandlarna, trägrossisterna, förpackningsföreningen, CMP kommittén samt uppdrags- och litteraturförsäljning bidrar också till finansieringen.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration