Detta gör Svenskt Trä

Genom att inspirera, informera och förmedla kunskap om trä bidrar Svenskt Trä till att ändra attityderna till trä och öka användningen av träprodukter.

Svenskt Trä stärker sågverkens position

Sverige
Vi ska vara starka på hemmamarknaden, den representerar en av de största potentialerna i kölvattnet av ett ökat träbyggande liksom en fortsatt hög renoverings- och ombyggnadstakt.
 
En långsiktig positionering av trä i Europa
Europa är den viktigaste marknaden för svenska trävaror och sedan 15 år bedriver Svenskt Trä kampanjarbete i Storbritannien, som är vår allra största exportmarknad, och i Frankrike för att marknadsföra träets fördelar med fokus på hållbar utveckling. Kampanjerna bedrivs tillsammans med engelska och franska branschorganisationer för trä- och skogsindustrin. Syftet är att öka träanvändningen genom att förändra allmänhetens attityder till trä.
 
Svenskt Trä har via kampanjen Wood for Good genomfört seminarieserien ”Growing Communities” i Storbritannien. Syftet var att visa att användningen av trä har en viktig roll i den framtida stadsplaneringen.
 
Under 2017 kommer fokus i Storbritannien att vara en ny serie seminarier, deltagande på branschmässor och utvecklande av databasen för design- och miljödata (Lifecycle Database), samt att fortsätta att samarbeta med den engelska arkitekturtävlingen Wood Awards.
 
I Frankrike har hemsidan Bois.com blivit referenssidan för träinformation.
 
En tydlig satsning på tillväxtmarknader
Genom att delta på branschmässor och ordna konferenser hjälper Svenskt Trä de svenska sågverksföretagen att etablera kontakter med potentiella kunder på tillväxtmarknader med en stark potential för export av sågade trävaror.
 
Svenskt Trä har deltagit med en egen monter tillsammans med medlemsföretagen på branschmässor i Kina och Förenade Arabemiraten. Under 2016 deltog Svenskt Trä och ett antal medlemmar i handelsministerns delegationsresa till Vietnam. 2017 kommer Svenskt Trä att delta i Vietnams största trämässa. Indien bearbetas för en öppning från Svenskt Trä i januari 2018.
 
 

Svenskt Trä driver det moderna byggandet 

Kunskapsspridning
Svenskt Trä sprider teknisk kunskap om träbyggande. Det sker genom TräGuiden, traguiden.se, en hemsida med 4 000 sidor teknisk information om trä- och träbyggande. Svenskt Trä producerar tekniska läroböcker som Limträhandbok Del 1-3, KL-trähandbok och Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3. Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 finns även översatt till engelska och heter Design of timber structures Volume 1-3.
 
Inspiration sprids genom tidningen Trä, en tidning om arkitektur i trä, och genom Träpriset. Träpriset är ett arkitekturpris som delas ut av Svenskt Trä vart fjärde år till den byggnad som bäst representerar god svensk arkitektur i trä.
 
Sveriges Träbyggnadskansli
Genom Sveriges Träbyggnadskansli, ett samarbete mellan Svenskt Trä och TMF (Trä- och Möbelföretagen), leder Svenskt Trä kommunikationsarbetet kring den moderna träbyggnadsutvecklingen. Sveriges Träbyggnadskansli driver påverkansarbete för ett ökat modernt träbyggande. För byggherreledet och kommuner arrangerar Sveriges Träbyggnadskansli träbyggnadsdagar och utbildningar. Sveriges Träbyggnadskansli är aktivt i den nationella föreningen Trästad Sverige, i vilken näringsliv, kommuner och akademi möts för att utveckla den moderna träbyggnadstekniken.
 
Internationellt
Internationellt ordnar Svenskt Trä konferenser och seminarier om träbyggande i bland annat Storbritannien, Frankrike och Polen. I Storbritannien har Svenskt Trä tagit fram utbildningsfilmer om träbyggande för engelska arkitekter. Ett nätverk på webben har även skapats för franska aktörer inom byggbranschen som genomfört projekt i trä, bland annat för att underlätta för byggherrar att komma i kontakt med arkitekter och konstruktörer.
 
Genom organisationen European Wood, där Svenskt Trä har ordföranderollen, underlättas introduktionen av träbyggande i Asien genom byggstandarder och brandnormer i Kina. European Wood arbetar också för att få den europeiska CE-standarden godkänd för limträ i Japan.
 
Plattformen Building With Wood är ett samarbete mellan Sverige, Finland och Österrike för att genom forskning och utvecklingsprojekt skapa gemensamma byggnormer och standarder.
 
I Frankrike har hemsidan Portail du Bois Lamellé, glulam.org, blivit referenssidan för information om limträ.
 
Normer och standarder
Svenskt Trä deltar och driver utvecklingen av normer och standarder nationellt och internationellt. Ett utvecklat byggande tänjer tidigare gränser och kräver ett proaktivt arbete vad avser normer och standarder för att flytta trä och träbyggandet framåt vad avser funktion, säkerhet och ekonomi.
 

Timber- Building Material of the Future - del 1

Timber- Building Material of the Future - del 2

Timber- Building Material of the Future - del 3

 

 

Svenskt Trä bidrar till fler lyckade renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt 

 
Instruktioner för att bygga rätt
Svenskt Trä har under lång tid arbetat med att sprida kunskap till bygg- och trävaruhandelns anställda, hantverkare och konsumenter om hur man bygger och använder trä på rätt sätt. Arbetet baseras huvudsakligen på 47 byggbeskrivningar som finns både som trycksaker och på den interaktiva hemsidan byggbeskrivningar.se. Ett annat verktyg är Trärådhuset, traradhuset.se, hemsidan för hantverkare som vill bygga och inreda rätt med trä samt få information om virkeskvaliteter och beslag, information om bygglov samt hur man bygger i trädgården.
 
Hemsidorna kompletteras med publikationer som till exempel: Att välja Trä, Hantera virket rätt, Lathunden, Limträ Pocket Guide, Hantera limträ rätt och Drift och underhåll av limträ samt Bygg i trä med Fixa & Trixa. Lathunden finns även som en app för hantverkare, en app som har laddats ner av över 100 000 personer.
 
Träutbildning
Svenskt Trä utbildar även bygg- och trävaruhandeln i träkunskap genom 2-dagars utbildningen Certifierad Träexpert. Hittills har över 1 400 anställda inom Sveriges bygg- och trävaruhandel gått utbildningen.
 
Kvalitetssäkrade produkter
Svenskt Trä arbetar med att säkerställa träprodukternas kvalitet och egenskaper. Ett exempel på detta är VilmaBas, ett branschgemensamt register över trävaror med syfte att standardisera träprodukterna och därmed kvalitetssäkra dem. Ett annat exempel är CMP (Certifierad Målad Panel) ett projekt där trä- och färgindustrin fastställer funktionskrav och kvalitet för industriellt behandlade utvändiga panelbrädor.
 
Storbritannien – största exportmarknaden
På den brittiska marknaden, där leveranserna till byggvaruhandeln utgör den största delen av exporten, bedrivs utbildningsverksamhet under namnet Wood Campus, woodcampus.co.uk. Hemsidan har omfattande utbildningsmaterial
i form av filmer och tekniska beskrivningar. Wood Campus används av engelska bygg- och trävaruhandeln, hantverkare och konsumenter.
 

Svenskt Trä höjer statusen på barrträ för inredning och snickeri 

Svenskt Trä synliggör svenskt barrträ i inredningssammanhang för att öka försäljningen och värdet av sågade trävaror från Sverige. Fokus ligger på svensk furu och produkter som avses är till exempel möbler, paneler, lister, golv, fönster, dörrar och impregnerat trä för utomhusbruk. Svenskt Trä inspirerar designers och inredningsarkitekter genom att lyfta fram nya, moderna sätt att använda barrträ i inredning. Samtidigt utbildar Svenskt Trä snickeriindustrin i hur man på bästa sätt bearbetar och ytbehandlar svenskt trä för att lyckas med sina produkter.
 
Sverige
I Sverige utvecklar Svenskt Trä samarbeten med aktörer inom inredningsområden som till exempel den prestigefyllda möbelutbildningen Carl Malmstensskolan i Stockholm.
 
 
Storbritannien
I Storbritannien genomför Svenskt Trä ett projekt med syfte att återta förlorade volymer för vägg- och takpaneler. Projektet innefattar inspiration till inredningsarkitekter genom ett seminarium och en studieresa samt inredning av interiörer med svensk färdigmålad panel.
 
Svenskt Trä har även genomfört ett framgångsrikt projekt för att återta förlorade marknadsandelar för träfönster, genom att organisera den brittiska fönsterbranschen i en så kallad Wood Window Alliance, där branschen gemensamt har höjt kvalitén och garantitiden på träfönster.
 
Nordafrika och Mellanöstern
Svenskt Trä bevakar den svenska sågverksbranschens intressen i regionen och förser medlemsföretagen med en kvartalsrapport om det makroekonomiska läget. I Dubai har Svenskt Trä dessutom genomfört en studenttävling, där studenter skapat möbler i svensk furu och tävlat om en studieresa till Sverige.
 
Svenskt Trä når även viktiga målgrupper i regionen genom sin hemsida swedishwood.com, som nu även översätts till arabiska.
 
Kina
Kina är en marknad med stor tillväxtpotential för svenskt barrträ. Svenskt Trä utvecklar marknaden, dels genom att stödja design och produktion av möbler av svensk furu i Kina och dels genom att förmedla mer kunskap om svenskt trä till den kinesiska möbelindustrin. Under 2016 har Svenskt Trä genomfört ett projekt där studenter från Carl Malmstenskolan i
Stockholm, i nära samarbete med två kinesiska möbelföretag, formgivit furumöbler för den kinesiska marknaden. Möblerna lanseras i Sverige och Kina under 2017.
 

Förpackningar – en viktig marknad för trävaror

Produktområdet träförpackningar är en stor konsument av svenska sågade trävaror. Tillsammans med medlemsföretagen i Träförpackningskommittén inom Svenskt Trä har en strategi etablerats för att utveckla marknaden för träförpackningar. Viktiga argument är träförpackningarnas klimatfördelar genom kolbindning och förnybarhet. Att öka kunskapen hos användare av träförpackningar är också ett prioriterat område.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor.