Detta gör Svenskt Trä

Genom att inspirera, informera och förmedla kunskap om trä och träprodukter bidrar vi till positiva attityder till trä, och till att användningen av träprodukter ökar.

Svenskt Trä stärker sågverkens position

Svenskt Träs uppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenska träprodukter, samt bidra till att den globala bioekonomin växer.

Enligt en undersökning gjord av Linköpings universitet 2017 kommer Sverige att ha en 50-procentig träbyggnadsandel redan 2025. Vi spås då ha en träbyggnadsrelaterad industri som omsätter cirka 40 miljarder kronor, jämfört med cirka 17 miljarder kronor 2015, enbart på den svenska marknaden. Svenskt Trä tar initiativ till att ta fram en strategi för att stödja denna utveckling. Sverige bygger en helt ny industri. Vi har också levererat en rapport om konkurrens-kraftsutvecklingen hos sågverken, och Lean Wood Enterprise, LWE, en rapport om träbaserat industriellt byggande.

Exporten är fortsatt viktig
Vår hemmamarknad är vår största marknad och den växer bland annat tack vare det ökade intresset för träbyggande. Cirka 70 procent av vår råvara exporteras i dag och det finns potential att både öka och optimera exporten ytterligare. Andelen specialiserade och vidare-förädlade produkter ökar, såsom hållfastighetssorterat virke, special-dimensioner, limträ och komponenter.

Svenskt träs enskilt största exportsegment är bygg- och trävaru-handeln i Storbritannien. Under 2017 har vi haft ett uttalat uppdrag att ytterligare stärka vår position just här och i dag står Sverige för nära 50 procent av träimporten till Storbritannien.

Svenskt Trä utvecklar också ständigt nya marknader. Just nu samarbetar vi med kinesiska myndigheter i syfte att öka träbyggandet, på denna världens näst största importmarknad av trävaror. Även Vietnam och Indien, där vi deltagit i branschmässor tillsammans med våra medlemsföretag, är heta tillväxtmarknader med intressant industristruktur.

På så vis fullföljer vi vårt uppdrag: att stå starka på vår hemmamarknad och samtidigt vara med i den starka tillväxten i Europa och globalt. 

Fotograf: Ajay Bhaskar

Samarbeten över landsgränserna
Under 2017 har Svenskt Trä i allt högre grad samordnat och återanvänt kunskap och projekt på våra olika marknader. Handböcker som har tagits fram för vår svenska marknad anpassas nu mot internationella marknader. På så vis exporterar vi kunskap, effektiviserar vår verksamhet och stärker kopplingen mellan våra olika marknader. Vi arbetar också med forskningsprojekt kring klassificering och standardisering i syfte att få likartade affärsplattformar, oavsett landsgränser. Våra aktiva forskningssamarbeten möjliggör ständigt ökad användning av trä i byggnader.

Ökat träbyggande på en växande marknad
Framöver ska vi befästa vår position på hemmaplan och förbli träbyggandes spjutspets. Vi ska också öka det inhemska byggandet i trä från 10 procent 2017 till 50 procent 2025. Vi ska erbjuda större möjligheter på växande marknader och bidra till att våra medlemmar kan marknadsföra sina varor på bästa sätt. 

Svenskt Trä driver det moderna byggandet

Vi sprider kunskap, både i Sverige och internationellt
2017 lanserade Svenskt Trä  KL-trähandboken och genomförde två seminarier om Ingenjörsmässigt byggande i trä; en i Stockholm om KL-trä, i samband med lanseringen av KL-trähandboken; en i Malmö om KL-trä och limträ.

Vi har under året arrangerat flera inspirations- och informationsdagar hos arkitektkontor och högskolor, och erbjudit bygg- och trävaruhandeln möjligheten att utbilda sig till Certifierade Träexperter. Arbetet fortsätter under 2018, liksom vårt påbörjade projekt att ta fram utbildningsmaterial med dimensionerings-exempel och lärarhandledning för högskolor och universitet, baserat på Limträhandbok Del 1-3 och Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3. Utöver utbildningsmaterialet lanserar vi under 2018 Limträhandbok Del 4 och fortsätter att anordna seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä som äger rum i november 2018.

Svenskt Trä driver åtskilliga projekt kring kunskapsspridning även internationellt. Limträhandbok Del 1-3 ska under det kommande året lanseras i Frankrike och har översatts och anpassats till franska normer och förhållanden, medan KL-trähandboken nu översätts till engelska och danska. På den engelska marknaden utvecklar vi dessutom hela tiden våra digitala utbildningar och filmer om trä och träbyggande, anpassade för engelska arkitekter och konstruktörer som finns på Wood Campus. Vårt arbete ger resultat – efterfrågan på KL-trä och limträ ökar stadigt såväl i Sverige som utomlands. 

Vi belönar välbyggda trähus
Vart fjärde år sedan 1967 har vi delat ut det prestigefyllda Träpriset, Sveriges mest ansedda arkitekturpris efter Kaspar Sahlin-priset. Nominerade har varit flerfamiljshus, enfamiljsvillor, offentliga byggnader och infrastruktur som broar och bussterminaler. Under åren har intresset för priset blivit allt större, i takt med att trä-byggandet har ökat. 2017 firade Träpriset 50 år och nästa gång det är dags för Träpriset är 2020.

Sveriges Träbyggnadskansli informerar och påverkar
2016 var året då träet fick sitt genombrott, och trenden har bekräftats ytterligare 2017. Det går bra för träindustrin, nya fabriker byggs och allt fler kommuner, privata byggherrar och offentliga aktörer efterfrågar trä både i Sverige och internationellt. Klimatperspektivet och det stora behovet av ändamålsenliga bostäder till rimliga priser ökar efterfrågan på kostnadseffektiva, lätta, prefabricerade material, som trä. Också i övrigt byggande, av kontor, skolor, förskolor, idrottshallar och butikslokaler, ser vi allt större efterfrågan på trä.

Sveriges Träbyggnadskansli har del i framgången, genom vårt informationsuppdrag och lobbyarbete gentemot beslutsfattare. Vårt fokus riktar sig mot samhällsbyggnad och vi driver utvecklingen för att öka träets och biobaserade materials roll i ett hållbart samhälle. Under 2018 fortsätter vi arbeta mot vårt mål: år 2020 ska 20 procent av nybyggnationen vara trähus. Sveriges Träbyggnadskansli samarbetar och är delfinansierade av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

På vår största exportmarknad Storbritannien stöttar vi inhemska organisationer som jobbar med bostäder till rimliga priser. Här behöver 300 000 bostäder byggas, vilket innebär fantastiska möjligheter för träindustrin.

Vi tar fram normer och standarder för svensk träindustri
Standardisering och utveckling av regelverk kring träkonstruktioner och träbyggande kräver ett långsiktigt och uthålligt arbete. Svenskt Trä arbetar inom SIS i Sverige, CEN i Europa och ISO globalt för att bevaka nordisk träindustris intressen inom standarder och regelverk. Vi stödjer framtagandet av den nya Eurokod 5 för träkonstruktioner, genom att finansiera sekretariatet som arbetar med detta på SIS i Stockholm. Tillsammans med norska och finska organisationer får vi större tyngd i arbetet med nya och reviderade standarder och bevakar att europeiska regelverk passar vårt nordiska sätt att bygga hus.

Under 2017 har vi deltagit i flera internationella standardiseringsmöten. I september 2018 står Sverige värd för höstmötet för Eurokod 5. I Storbritannien tar vi tillsammans med viktiga branschorganisationer fram regelverk kring brand- och fuktfrågor kopplade till träbyggande. I Kina, som är en mindre mogen men mycket intressant marknad, arbetar vi med bygg-standarder och byggnormer genom organisationen European Wood.

Vi forskar och utbildar
Svenskt Trä fungerar som en länk mellan industri och akademi. Vi samarbetar med universitet och högskolor, och medverkar i och stödjer en mängd olika forskningsprojekt.

2018 finansierar vi, i samarbete med Träcentrum Norr, TCN, starten av en spännande forskningsstudie i Västerbottens landsting kring hur hälsan påverkas av trä. En avdelning på ett sjukhus ska då byggas om, för att vetenskapligt studera om träinredning har positiv effekt på människors välbefinnande. Svenskt Trä medverkar också i en större ansökan till EU-programmet Horizon 2020, som drivs av RISE, Linnéuniversitetet och Luleå Tekniska högskola. Projektet syftar till effektivare byggsystem med mindre miljöpåverkan, för den europeiska marknaden, med hjälp av industriellt träbyggande.

Under 2017 inleddes en studie med syfte att ta reda på hur antalet professorer, forskare med högre kompetens och studenter på träutbildningar har förändrats under de senaste tio åren. Under 2018 avser vi, tillsammans med Skogsindustrierna och TMF, att ytterligare kartlägga situationen och utarbeta en långsiktig strategi för branschens kompetensförsörjning.

Svenskt Trä bidrar till fler lyckade renoverings-, om- och tillbyggnadsprojekt

Instruktioner för att bygga rätt
Svenskt Trä arbetar på många sätt och med flera olika forum för att sprida kunskap om trä till bygg- och trävaruhandeln, hantverkare och konsumenter, både inom och utanför landets gränser.

Webbplatsen byggbeskrivningar.se har fått helt nytt utseende, bättre sökverktyg och nya funktioner, som utvecklade dimensioneringsprogram och beskrivningar för olika objekt. Under 2018 lanserar vi ett arkitektritat Attefallshus på byggbeskrivningar.se. Traradhuset.se, webbplatsen för hantverkare som vill bygga i trä, har också fått nya funktioner, samt nya moduler för bygglov, träbyggen i trädgården, dimensioner och kvaliteter.

Vi kommer att under 2018 producera och visa instruktionsfilmer i samband med lanseringen av Certifierad Målad Panel, CMP, som är ett system av industriellt ytbehandlade panelbrädor för utomhusbruk.

Under 2018 når projektet för Träforskningsportalen sitt slutskede. I juni 2017 ingick Svenskt Trä ett avtal med RISE för att få tillgång till samtliga forskningsrapporter som rör trä och cirka 2500 forsknings-rapporter har nu överlämnats och matats in på träguiden.se. Ett samarbete med Kungliga Biblioteket har efter kvalitetssäkring och granskning nu resulterat i cirka ytterligare 4500 forskningsrapporter kring trä. Sammanlagt finns nu cirka 7000 forskningsrapporter och en lansering av Träforskningsportalen ser ut att bli möjlig under första kvartalet år 2018.

Vi exporterar träkunskap
Lathunden för hantverkare finns som publikation och app för smarta telefoner. Appen har blivit en succé med totalt 130 000 nedladdningar och den laddades ned 30 000 gånger under 2017. Den har nu översatts till engelska och anpassats för brittiska förhållanden. Appen marknadsförs i Storbritannien under namnet Wood Campus Builders’ App, med hjälp av DR-utskick och filmer.

I Storbritannien, vår största och viktigaste exportmarknad, fortsätter Svenskt Trä driva utbildningsverksamhet genom kunskaps-plattformen Wood Campus. Plattformen, som används av den brittiska bygg- och trävaruhandeln, arkitekter, konstruktörer, konsumenter och hantverkare, revideras löpande med nya digitala kurser och utbildningsfilmer.

I Frankrike driver vi kampanjer för att öka användningen av limträ, genom filmer och nyhetsbrev och genom att delta på olika evenemang och mässor.

Vi kvalitetssäkrar träprodukter
Ett stort projekt under 2018 är att digitalisera, komplettera och uppdatera sortimentet av lister och interiörprodukter i VilmaBas, vårt branschgemensamma register över trävaror som hittas på vilmabas.se.

Förpackningar är en viktig marknad för trävaror

Träbaserade förpackningar är en stor del av träbranschen, så mycket som 20 procent av träförbrukningen går till förpackningar. 2017 etablerades därför Träförpackningskommittén, en medlems-organisation för tillverkare av träbaserade förpackningar och emballage.

Svenskt Trä arbetar nu med en förpackningshandbok, som kommer ut under 2018. Här kommer att finnas heltäckande information om klimataspekter, tillverkning och material. Under det kommande året ska vi fortsätta att stärka våra medlemmars höga marknadsandel inom förpackningssegmentet.

Fotograf: Johan Ardefors

Svenskt Trä höjer statusen på barrträ för inredning och snickeri

Möbler, golv, dörrar, fönster, paneler och lister är viktiga produkter för den svenska furun och för att lyfta fram barrträ inom modern inredning jobbar vi på olika sätt.

Vi deltar i mässor tillsammans med våra medlemsföretag, samt i trendutställningar och designveckor, i Sverige och utomlands, för att visa och inspirera till nya sätt att ytbehandla eller inreda med furu.

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en handbok för industriell tillverkning av furusnickerier, främst möbler, fönster och dörrar, vilken blir klar till halvårsskiftet 2018.

Vi utvecklar också samarbeten med inredningsbranschens olika aktörer som Carl Malmstensskolan och tongivande formgivare i olika länder.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Furu sprids över världen
Asien är den region där efterfrågan på svenskt trä ökar mest jämfört med andra regioner och vi driver flera projekt här.

Ett spännande projekt 2017 var Design in Pine, där sistaårsstudenter från Carl Malmstensskolan i Stockholm ritade möbler som sedan tillverkades av kinesiska trämöbelföretag och som visades på China International Furniture Fair i Shanghai i september.

Vi deltog också på Vietnam Wood-mässan i Ho Chi Minh, och möbelmässan i kinesiska Guangzhou, där deltagande medlems-företag träffade potentiella och befintliga kunder. Vietnam har en växande möbelindustri som efterfrågar bland annat furu.

Vi har även genomfört en studie av marknaden för impregnerat trä i Kina. I takt med att Kina utvecklar den inhemska turismen ökar användningen av förnybara material som trä för trall, språng och lusthus. Studien kommer att spridas till medlemsföretagen under 2018.

I mars 2018 deltog vi med en monter på möbelmässan India Wood i Bangalore. Som en förberedelse för den indiska marknaden har vi bland annat genomfört testproduktion av furumöbler på plats. Indien är en marknad med stor potential för svensk furu, främst inom segmentet möbel och snickeri.

Fotograf: Magnus Glans

Flera projekt i Storbritannien
Ett annat internationellt samarbetsprojekt pågår i Storbritannien: vi samarbetar med brittiska inredningsarkitekter för att skapa inredningar med svenska furupaneler. Syftet är att öka intresset för målade paneler i Storbritannien genom att sedan använda projekten för att inspirera andra designers och konsumenter.

Svenskt Trä har också tagit fram en webbkurs om paneler, riktad till arkitekter och inredningsarkitekter, i samverkan med British Institute of Interior Design, BIID, som validerar utbildningen. Vidare finansierar vi tillsammans med den brittiska fönsterindustrin en kampanj för trä-fönster, riktad mot brittiska kunder.

Inför 2018 ser vi att intresset för furu ökar
Konsumenterna vill kunna inreda i naturliga, förnybara och sunda material – krav som svenskt furu uppfyller. Svenskt Trä ser därmed positivt på framtiden för furu. Att designstudion Halleroed valde Svenskt Trä som en av sina samarbetspartners till trendmontern på Stockholms möbelmässa 2018, befäster ytterligare furu som ett intressant inredningsmaterial i framtiden.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.