Virkessortiment

Bygghandeln har ett rikt sortiment av virke i många dimensioner och av olika kvaliteter. Idag dominerar hyvlade dimensioner.

De dimensioner och profiler som redovisas på följande sidor är enligt standard SS 232812 (trälister), SS 232813 (spontat virke) samt i Svenskt Träs produktkatalog traprodukter.se. Utöver dessa kan bygghandlarna ha andra dimensioner och speciella profiltyper.

Mått anges i millimeter, tjocklek (A) × bredd (B).

Spontat virke och profilerade lister benämns i handelsledet med totala bredden (B). I svensk standard anges för dessa varor i stället täckande bredd (C). Underlagsspont 23 × 95 mm i handelsledet kallas således i svensk standard 23 × 85 mm.

Täckande bredd och åtgång, för sågat, hyvlat respektive spontat virke, se tabell 47.

Panelbrädor kan ha urfrästa spår på baksidan för att begränsa formförändringarna. Det gäller oftast invändiga panelbrädor.

Spontat virke, till exempel underlagsspont eller invändiga panelbrädor, kan vara ändspontade, det vill säga spontade både på lång- och kortsidorna.

Profilerad panel benämns i allmänhet efter det sätt som panelbrädorna sammanfogas och deras utseende. Med hjälp av beteckningarna fals, spont, fas, spår och dubbla fasade kanter redovisas panelbrädornas utseende.

 

Vanliga träprofiler

Mått och profiler enligt svensk standard.

AVT-sortiment-sagat-virke.jpg

AVT-sortiment-hyvlat-virke.jpg

AVT-sortiment-gjutlist.jpg

AVT-sortiment-gjutlist-trekantslist.jpg

 

AVT-sortiment-planhyvlat-virke.jpg

AVT-sortiment-slatspont.jpg

AVT-sortiment-underlagsspont.jpg

AVT-sortiment-staketlakt.jpg

 

AVT-sortiment-trall.jpg

AVT-sortiment-rillad-trall-120.jpg

AVT-sortiment-rillad-trall-145.jpg

AVT-sortiment-handledare-120.jpg

AVT-sortiment-handledare-145.jpg

 

Utvändiga panelbrädor

Panelbrädor som ska användas som utvändig panel ska ha en finsågad eller rillad yta mot framsidan för att ytbehandlingen ska få bättre fäste i träunderlaget. I standarden SS 232813 samt i Svenskt Träs produktkatalog, traprodukter.se, anges att samtliga kantsidor som färgen ska fästa på ska vara rillade. Hörn som ska ytbehandlas och som är skarpare än 45 grader ska vara rundade eller fasade med 2 mm radie eller fasning med rillning. Se även avsnittet Ytbehandling av utvändigt trä. Till utvändiga panelbrädor används gran.*

* Utvändiga panelbrädor finns att beställa industriellt ytbehandlade i följande ytbehandlingsklasser:

CMP-G  Utvändiga panelbrädor som är industriellt grundbehandlade och som kräver två ytterligare lager färg.

CMP-G/M  Utvändiga panelbrädor som är industriellt grundbehandlade och mellanstrukna och som kräver ett ytterligare lager färg.

Utvändiga panelbrädor med stående montering

AVT-sortiment-ytterpanelbrada.jpg

AVT-sortiment-ytterpanellakt.jpg

AVT-sortiment-locklakt.jpg

AVT-sortiment-allmogelocklakt.jpg

AVT-sortiment-hattlakt.jpg

AVT-sortiment-spontad-ytterpanel.jpg

AVT-sortiment-falsad-sparpanel-rak.jpg

AVT-sortiment-falsad-sparpanel-fas.jpg

AVT-sortiment-dubbelfasspont.jpg

 

AVT-sortiment-falsad-dubbelfas.jpg

AVT-sortiment-staende-limtrapanel.jpg

Utvändiga panelbrädor med liggande montering

AVT-sortiment-ytterpanelbrada-liggande.jpg

AVT-sortiment-fjallpanel.jpg

AVT-sortiment-enkelfasspont.jpg

AVT-sortiment-falsad-enkelfas.jpg

AVT-sortiment-falsad-sparpanel-fas-liggande.jpg

AVT-sortiment-stockpanel.jpg

AVT-sortiment-ytterpanelbrada-liggande.jpg

 

Invändiga panelbrädor

AVT-sortiment-spontad-sparpanel-rak.jpg

 

AVT-sortiment-spontad-sparpanel-fas.jpg

AVT-sortiment-parlspont.jpg

AVT-sortiment-allmogepanel.jpg

 

Lister

AVT-sortiment-liksidig-foderlist.jpg

 

AVT-sortiment-klackfoder.jpg

AVT-sortiment-sockellist.jpg

AVT-sortiment-allmogefoderlist.jpg

AVT-sortiment-allmogesockellist.jpg

AVT-sortiment-skugglist21.jpg

 

AVT-sortiment-skugglist33.jpg

AVT-sortiment-skugglist43.jpg

AVT-sortiment-halkalslist.jpg

AVT-sortiment-allmogetaklist.jpg

AVT-sortiment-foglist.jpg

AVT-sortiment-smyglist.jpg

AVT-sortiment-hornlist.jpg

AVT-sortiment-trekantslist.jpg

AVT-sortiment-kvartslist.jpg

AVT-sortiment-rundstav.jpg

 

 

Limträsortiment

Raka limträelement  Utseendekvalitet: Renhyvlade – ej lagade ytor – lagerförs normalt i längder upp till 12 meter. Limträ med B-mått
mindre än 180 mm har hållfasthetsklass GL30h (homogent limträ) medan limträ med B-mått större eller lika med 180 mm har hållfasthetsklass GL30c (kombinerat limträ). Element med A-mått mindre än 90 mm, så kallad klyvsågad limträbalk, har hållfasthetsklass GL28cs. Andra längder och tvärsnitt tillverkas mot beställning.

AVT-sortiment-limtrabalk.jpg

 

AVT-sortiment-limtrapelare.jpg

Lättbalksortiment

AVT-sortiment-lattbalk-h.jpg

AVT-sortiment-lattbalk-hi.jpg

AVT-sortiment-lattbalk-hb.jpg

AVT-sortiment-lattregel-r.jpg

AVT-sortiment-lattsyll-hammarband-s.jpg

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration