Praktiska råd

Checklista för beskrivning och beställning

 
En väl utförd limträkonstruktion förutsätter en korrekt och entydig beskrivning. Vid projektering och upprättande av handlingar bör följande uppgifter anges:
 
Nummer Beskrivning Datum Signatur
1 Elementbeteckning för identifikation.    
2 Antal enheter. Vid olika enheter ska antal enheter för dessa specificeras, till exempel 20 st pelare med längden 5 400 mm, 10 st pelare med längden 3 200 mm och så vidare. Observera att en treledsram eller en treledsbåge består av två element.    
3 Typ av konstruktionselement, till exempel rak balk, pelare, sadelbalk eller referens till  ritning.    
4 Nominella tvärsnittsmått ska anges.    
5 En limträbalk anges med breddmått b, höjdmått h och längdmått L.    
6 En limträpelare anges med breddmått b, djupmått h och höjdmått L.    
7 För balkar med olika höjdmått, till exempel sadelbalk, anges minsta höjd/största höjd. För speciella elementtyper anges mått på ritning. Bearbetning, till exempel urtag och kapning, kan utföras av tillverkaren enligt ritning.    
8 Hållfasthetsklass enligt SS-EN 14080, till exempel GL30c.    
9 Limtyp. Tillverkningsstandard är Limtyp I.    
10 Utseendekvalitet. Lagerstandard i Sverige är Renhyvlade, ej lagade ytor som betecknas R. Renhyvlade, lagade ytor betecknas RL. Hyvlade ytor betecknas H. Justerade ytor betecknas J. Utseendeklasser enligt avsnitt Utseendekvalitet.    
11 Om Renhyvlade, lagade ytor specificeras, ange vilka ytor som efter montage blir synliga.    
12 Om överhöjning önskas, ange måttet för överhöjningen i mm.    
13 Om annat träslag än gran önskas, till exempel furu.    
14 Om impregnerat limträ önskas, ange träskyddsklass på ingående lamellvirke alternativt om hela limträelement ska vara impregnerat samt eventuell ytbehandling.    
15 Särskilda önskemål beträffande emballage, till exempel styckevis emballering, lastordning, kantskydd för kranmontage etcetera.    
16 Om andra måttoleranser önskas än de standardiserade, ange särskilda krav på plus- och minustoleranser.    

 

Måttsättning på ritning

En tydlig och korrekt måttsättning av limträelementen ger en snabb behandling och minskar risken för felaktigheter och förseningar vid efterbearbetning hos limträtillverkaren. Exempel på måttsättning ges i figuren nedan.

Alla erforderliga vyer måste ritas upp och måttsättas. Snittpilar underlättar förståelsen. Det räcker ofta att limträbalken eller limträpelaren sedd från sidan ritas upp. Limträelementen orienteras med fördel horisontellt eller vertikalt på efterbearbetningsritningen, för att spara ritutrymme och underlätta måttsättningen.

Vid måttsättningen bör man utgå från det obearbetade limträelementet och ta med alla mått i x- och y-led som krävs för att man själv skulle kunna bearbeta balken. Det är fördelaktigt att alltid utgå från samma punkt vid måttsättningen av exempelvis ett hak, även om det tar mer ritutrymme i anspråk. Förekommer hål ska läge, håldiameter och eventuell försänkning samt förstärkning anges. Förekommer till exempel slitsar eller pålimmade knap måttsätts dessa på lämpligt sätt. Förklarande text kan komplettera måttsättningen.

Moderna 3D-ritprogram genererar i regel per automatik 2D-ritningar, där måttsättningen dock bör kontrolleras så att den är komplett. Kan 3D-modeller av limträelementen infogas på efterbearbetningsritningen underlättar det förståelsen vid komplicerad konfektionering

Exempel på tydlig måttsättning för efterbearbetning - limtra.jpg
 
Exempel på tydlig måttsättning för efterbearbetning.
 

Överhöjning

Ett viktigt beaktande vid dimensionering av trästommar är nedböjning. Även om vilken träkonstruktion som helst kan utformas för att minimera nedböjning är limträ den enda träprodukt som lätt kan överhöjas för att kompensera nedböjning och därmed också reducera visuell nedhängning. Detta måste särskilt beaktas vid stora hallbyggnader med skjutbara innerväggar. Överhöjning av limträelement görs hos limträtillverkaren efter kundens ritning och beskrivning. Storleken på den krökta överhöjningen skall motsvara den beräknade aktuella nedböjningen. Kortare balkar behöver inte överhöjas. I Limträhandbok Del 2 finns uppgifter om rekommenderad största nedböjning i olika situationer.
 

Lagring och hantering

Limträ som lagras på byggplats ska täckas med presenning eller väderskyddas på motsvarande sätt. Plastemballaget är inte ett väderskydd.
 
Limträ bör endast tillfälligt lagras på byggarbetsplatsen.
 
Upplag bör vara stabilt med tillräckligt antal stöd och utformat så att limträet skyddas mot markfukt, nederbörd och stark sol.
 

Skydda limträet

 1. Mot nederbörd.
 2. Mot solstrålning.
 3. Mot smuts.
 4. Mot markfukt.
 
 1. Lägg aldrig limträ direkt på marken.
 2. Placera inte limträ där det finns risk för nedsmutsning av till exempel stänk från takdropp eller trafik.
 3. Marken ska vara snöröjd.
 4. Se till att lagringsplatsen ligger i skugga under vår, sommar och höst. Solbelysta limträytor får högre temperatur än utomhustemperaturen vilket kan leda till sprickbildning eller kondens, som ökar risken för mikrobiell påväxt.
 5. Använd rena underslag, minst 300 mm höga över mark eller golv och som ger god luftning. Se till att ha tillräckligt stort antal underslag så att limträet inte böjs.
 6. Placera rena ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra.
 7. Vid utomhuslagring skyddas limträ till exempel med presenningar som läggs på rena reglar så att fullgod ventilation erhålls under presenningen. Se till att presenningen inte ligger an mot limträet någonstans. Låt inte presenningen gå ända ner till marken.
 8. Undvik långvarig lagring utomhus på byggarbetsplatsen. 
 1. Använd underslag och se till att marken är dränerad.
 2. Skydda mot nedsmutsning.
 3. Skydda mot solstrålning.
 
 1. Skydda mot nederbörd.
 2. Placera limträ för utomhusbruk ventilerat och skyddat.
 3. Limträ för inomhusbruk ska lagras inomhus.
 
 
Exempel på hur man kortvarigt kan skydda limträ på byggarbetsplatsen.
 

Montering

Limträtillverkarna i Sverige har många års erfarenhet av montering. I komplicerade fall kan montering ingå i en limträleverans. Läs mer i foldern Hantera limträ rätt och i Limträhandbok Del 1.
 

Att tänka på i samband med montering

 1. Kontrollera fuktkvoten och ytfuktkvoten innan limträprodukten används samt att det inte förekommer mikrobiell påväxt.
 2. Använd breda, rena stroppar vid kranlyft och skydda limträelementens kanter med plåtvinklar eller annat kantskydd, så att inga lyftmärken uppkommer.
 3. Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är rena.
 4. Gå inte på ytor som ska vara synliga efter montage.
 5. Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggskedet.
 6. Fixera limträprodukterna i rätt läge tills dess att stommen har stabiliserats.
 7. I samband med montering används med fördel byggbeslag av varmförzinkad stålplåt och ankarspik eller ankarskruv. I bygg- och trävaruhandeln finns olika typer av standardiserade byggbeslag.
 8. Kontrollera att ytfuktkvoten vid inbyggnad är högst 18 % och vid målning högst 16 %. Ta stickprov med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare.
Kontrollera fuktkvoten
 
 
 
Trampa inte på limträprodukten.
 
 
Använd rena handskar, stroppar och kantskydd vid kranlyft.
 

 

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration