Sortiment &hållfasthetsklasser

Raka limträelement med rektangulärt tvärsnitt och med utseendekvalitet Renhyvlade, ej lagade ytor lagerhålls normalt i längder upp till 12 m och med tvärsnittsmått. Limträ med b ≥ 90 mm och h < 180 mm (upp till tre lameller) har hållfasthetsklass GL30h (h = homogeneous, homogent limträ) medan limträ med b ≥ 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler) har hållfasthetsklass GL30c (c = combined, kombinerat limträ).

Element med b < 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler), så kallad klyvsågad limträbalk, har hållfasthetsklass GL28cs (cs = combined split, kombinerat klyvsågat limträ). Breddmåttet är dock minst 38 mm och förhållandet höjd/bredd får enligt SS-EN 14080 inte överstiga 8/1. Andra tvärsnittsmått, hållfasthetsklasser, utseendekvaliteter eller större längder tillverkas mot beställning.

Limningsklass är i regel Limtyp I, vilket innebär att lagerprodukter kan användas oberoende av omgivande klimat, dock ej helt oskyddat mot nederbörd och stark solstrålning.

Sortiment

Raka limträelement med rektangulärt tvärsnitt och med utseendekvalitet Renhyvlade, ytor lagerhålls i varierande omfattning i längder upp till 12 meter och med tvärsnittsmått enligt tabellen nedan. Limträ med A ≥ 90 mm och B < 180 mm (upp till tre lameller) har hållfasthetsklass GL30h (h = homogeneous,homogent limträ) medan limträ med A ≥ 90 mm och B ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler) har hållfasthetsklass GL30c (c = combined, kombinerat limträ).

Element med A < 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler), så kallad klyvsågad limträbalk, har hållfasthetsklass GL28cs (cs = combined split, kombinerat klyvsågat limträ). Beteckning för klyvbalk är gemensam för de nordiska länderna. Andra tvärsnittsmått, hållfasthetsklasser, utseendekvaliteter eller större längder kan beställas.

Breddmåttet A är dock minst 38 mm och förhållandet höjd/bredd får enligt SS-EN 14080 INTE överstiga 8/1.

Limningsklass är Limtyp I, vilket innebär att lagerprodukter kan användas oberoende av omgivande klimat, dock ej oskyddat mot nederbörd och stark solstrålning.

Tvärsnittsmått-small.jpg
Tvärsnittsmått
Tvärsnittsmått b × h för lagerprodukter av limträ. Längder upp till 12 m finns normalt i lager.
Observera att angivna mått är nominella mått i mm. Måtten gäller vid en fuktkvot motsvarande referensfuktkvoten 12 % och för limträ med utseendeklass Renhyvlade, ej lagade ytor.

Sjöbodarna-foto-Martinsons-limträ.jpg
Sjöbodarna, Östersund. Foto Södermalms Trä.

Träskydd - impregnerat limträ

Där konstruktivt träskydd bedöms otillräckligt och där risk föreligger för allvarliga personskador, kan det vara motiverat att använda impregnerat limträ.

Genom att i vissa speciella situationer använda impregnerat limträ kan ett långvarigt och effektivt rötskydd erhållas. Det kan dock inte ersätta det konstruktiva träskyddet, utan ska ses som ett komplement. Fukt som tillförs en konstruktion kan ge upphov till andra problem än röta.

Impregnerat trä saluförs i sex olika träskyddsklasser, NTR M, NTR A, NTR AB, NTR B, NTR Gran och NTR GW som lämpar sig för olika användningsområden. Träskyddsklass NTR M är avsedd för användning i havsvatten där det finns risk för angrepp av skeppsmask. Klass NTR A är avsedd för permanent markkontakt och klass NTR AB för användning ovan mark.

Klass NTR B är avsedd för utvändiga snickerier och används nästan uteslutande för impregnering av virke till fönster och ytterdörrar.

Impregnerat trä enligt dessa klasser är producerat enligt gemensamma nordiska regler som utarbetats av Nordiska Träskyddsrådet, NTR, och som baseras på europeiska standarder. De företag som producerar klassificerat, impregnerat trä är certifierade enligt ett regelverk som också tagits fram av NTR.

Limträ kan tillverkas med lameller av impregnerat trä och skyddseffekten kan ytterligare ökas genom efterbehandling med penetrerande grundolja. Alternativt kan hela limträelement impregneras industriellt.

Observera att limträprodukter inte kan klassificeras enligt NTR-systemet utan endast det ingående lamellvirket. Kemikalieinspektionens, KEMI, föreskrifter reglerar användningen av produkter av impregnerat trä. Trä till konstruktioner som kräver ett särskilt gott skydd mot träförstörande organismer får vara impregnerat i träskyddsklass NTR A i följande situationer:

 • Konstruktioner i permanent kontakt med mark, sötvatten eller bräckt vatten.
 • Konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera och byta ut.
 • För att ge skydd mot träförstörande svampar och insekter. Brokonstruktioner och utomhusläktare är exempel på användningsområden för impregnerat limträ

Utseende

En av fördelarna med limträ är att det är estetiskt tilltalande och miljöskapande. Därför används limträ oftast synligt. Limträprodukter kan tillverkas i olika utseendeklasser. Det handlar först och främst om limträproduktens ytbearbetning. Standardkvalitet är Renhyvlade ytor.

Renhyvlade-ytor-small.jpg
Renhyvlade ytor är standardkvalitet på limträprodukter.

Renhyvlade ytor – limträprodukternas höjdsidor måste vara helt och hållet bearbetade med hyvel eller dylikt. Smärre ytliga defekter kan förekomma. Används vid höga krav på utseendet, till exempel för offentliga lokaler och bostäder.

Observera! Detta är standard vid leverans av limträprodukter.

Hållfasthetsklasser:

Tabell 1 - Materialegenskaper för limträ enligt SS-EN 14080

Hållfasthetsvärden i MPa GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Böjning parallellt fibrerna fm,g,k 28,0  28,0 30,0 30,0
Dragning parallellt fibrerna ft,0,g,k 19,5 22,4 19,5 24,0
Dragning vinkelrätt fibrerna ft,90,g,k 0,5 0,5 0,5 0,5
Tryck parallellt fibrerna fc,0,g,k 24,0 28,0 24,5 30,0
Tryck vinkelrätt fibrerna fc,90,g,k 2,5  2,5  2,5  2,5
Längsskjuvning fv,g,k 3,5 3,5 3,5  3,5
Rullskjuvning fr,g,k 1,2  1,2  1,2  1,2
Styvhetsvärden i MPa GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Elasticitetsmodul
parallellt fibrerna
E0,g,mean 12 500 13 100 13 000 13 600
Elasticitetsmodul,
karakteristisk
E0,g,05 10 400 10 500 10 800 11 300
Elasticitetsmodul
vinkelrätt fibrerna
E90,g,mean 300 300 300 300
Skjuvmodul Gg,mean 650 650 650 650
Densitet i kg/m3   GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Densitet, karakteristisk ρg,k 390 430 390 430
Densitet ρg,mean 430 480 430 480

CE-märkt limträ tillverkas i Sverige i hållfasthetsklassen GL30c eller GL30h enligt tabell 3. Klyvsågad limträbalk nedklassas till hållfasthetsklass GL28cs eller GL28hs. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga, styvhet och densitet samt medelvärden för styvhet och densitet framgår av ovanstående tabell 1.

Tabell 2 - Måttoleranser för limträ enligt SS-EN 14080

Måttoleranser för limträ
Måttenhet b   ± 2 mm
Måttenhet h ≤ 400 mm
> 400 mm
+ 4 mm till – 2 mm
+1 % till - 0,5 %
Längd L ≤ 2,0 m
> 2,0 ≤ 20 m
> 20 m
± 2 mm
± 0,1 %
± 20 mm
Vinklar Tvärsnittsvinklar får avvika högst 1:50 (cirka 1°) från rät vinkel.
Rakhet (för raka element) Av två godtyckligt valda punkter med 2 m mellanrum, på vilken som helst av limträelementets kanter, får avvikelsen vara högst 4 mm. Överhöjda balkar är undantagna.
Största avvikelse
från nominell
bågform
(över 1 m längs
den krökta formen)
± 4mm (≤ 6 lameller)
± 2 mm (> 6 lameller)

 

Tabell 3 -Hållfasthetsklasser för limträ

Limträelement Hållfasthetsklass
b ≥ 90 h < 180 (upp till tre lameller) GL30h
b ≥ 90 h ≥ 180 (fyra lameller eller fler) GL30c
b < 90 h < 180 (upp till tre lameller) GL28hs
b < 90 h ≥ 180 (fyra lameller eller fler) GL28cs

 

Martinsons-Holmen-Camilla-Degerman-Limtra-1.jpg
Foto Martinsons/Holmen Camilla Degerman.

Lagersortiment limträbalkar

 • Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
 • Renhyvlade, ej lagade ytor.
 • Fyra fasade hörn.
 • Obehandlade.
 • Limtyp I.
 • Dimensioner och hållfasthetsklasser enligt tabell nedan.

Lagersortiment limträbalk.jpg

A x B Hållfasthetsklass GL28cs

42 x 180
225
270

56 x 225
270
66 x 270
315

A x B Hållfasthetsklass GL30c

90 x 180
225
270
315
360
405
450

115 x 180
225
270
315
360
405
450
495
630
140 x225
270
315
360
405

 

Kunskapshuset-limträpelare-sortiment.png

Lagersortiment limträpelare

Martinsons-Holmen-Camilla-Degerman-Limtra-2.jpg
Foto Martinsons/Holmen Camilla Degerman.


 • Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
 • Renhyvlade, ej lagade ytor.
 • Fyra fasade hörn.
 • Obehandlade.
 • Limtyp I.
 • Dimensioner och hållfasthetsklass enligt tabell nedan.

Limträpelare-small.png

Hållfasthetsklass GL30h A x B

90 x 90

115 x
115

140 x
135
140

165 x
165

 

Stående limträytterpanel*

 • En finsågad framsida.
 • Tre hyvlade sidor.
 • Faserna och falsen är rillade.

Stående limträytterpanel-2022.jpg

A x B     C (täckande bredd)

25 x 225     200
        325     300

* Ej svenskt standard.

 

Liggande limträytterpanel*

 • En finsågad framsida.
 • Sågas vertikalt fram ur en limträbalk.
 • Tre hyvlade sidor.
 • Faserna och falsen är rillade.
 • Liggande montering rekommenderas.

Liggande limträytterpanel-2022.jpg

A x B     C (täckande bredd)
25 x 225       200
       325        300
* ej svensk standard.

 

Krökta limträelement används framförallt i ram- eller bågkonstruktioner men även som krökta balkar, till exempel bumerangbalkar. Om möjligt bör krökta limträelement i form av bågar eller ramar utföras med konstant tvärsnittshöjd inom krökta partier. Bumerangbalkar och krökta ramhörn kan med fördel utformas med påsalning eller om utseendet så kräver, med limmat, löst påspikat eller -skruvat nock- eller hörnparti. Lamelltjockleken för krökta element är normalt 33 mm, men vid krökningsradier mindre än 7 m krävs tunnare lameller.

Lagersortimentet i Sverige är anpassat till Svenskt Träs produktkatalog för egenskapsdeklarerade träprodukter. Läs mer på traprodukter.se.


Raka element tillverkas som balkar eller pelare.


Krökta element tillverkas som balkar, ramar eller bågar.


Treledsram med fingerskarvade ramhörn.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration