Träemballage och miljö

Två stora miljöfrågor har, förutom skogsbruket, bäring på träemballage och dess direkta och indirekta miljöpåverkan. Det är dels uppkomsten av avfall och dels påverkan från transporter.

EU:s avfallshierarki

All tillverkning av förpackningar inom EU lyder under EU:s avfalls- och förpackningsdirektiv med därtill hörande producentansvar. Producent är alla som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller importerar en förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning. Kravnivån på återvinning är 15 procent för Sverige men kommer enligt det nya avfallsdirektivet att öka till 30 procent år 2030. Den cirkulära ekonomin följs upp genom mätning av cirkularitet, hur hög andel av produkten som är återcirkulerat. För träemballage innebär det att information om tillverkarnas import, export, produktion, reparation, återvinning och återanvändning samlas in och räknas om i ton. Den summerade mängd återvunnet och återanvänt material divideras med den mängd som satts på marknaden i Sverige.

Målsättningen är att genom samverkan mellan olika aktörer röra sig uppåt längs avfallstrappans fem steg.

Figur 7.1  Miljötrappan 

Minimera uppkomsten av avfall redan vid tillverkning

Genom en bra design av förpackningar och väl anpassade produktionsmetoder uppnås en bra balans mellan ekonomi, resursåtgång och funktion. Målsättningen är att produkten kan transporteras på ett säkert sätt med en låg miljöpåverkan. Design kan också handla om att optimera träförpackningen efter de fraktsätt som används och förbereda den så att den kan nyttjas för skilda ändamål där så är möjligt och lämpligt.

Träförpackningar går att
återanvända många gånger

Återanvända emballage

Genom att utveckla system för returanvändning kan volymprodukter återanvändas med eller utan reparation. Även reparationen ingår i ett system där produkten prissätts för att ge utrymme för reparationstjänster, insamling och lagring. System för återanvändning kan vara öppna eller slutna.

Ett slutet system är ett retursystem som fungerar inom ramen för ett företags verksamhet. Ett slutet system fungerar bäst vid stabila flöden och korta geografiska avstånd. Under de förutsättningarna kan träförpackningarna på ett rationellt sätt följa med som returer i samband med ordinarie leveranser. Det är också viktigt att uppnå en hög omsättningshastighet och ett lågt svinn för att retursystemet ska fungera väl.

Öppna system innebär att olika företag kan ansluta sig till ett och samma system. Europapallen, EUR, är ett typexempel på ett öppet system. Både produkten, lastpallen och rutinerna kring den är standardiserade.

För att returflödena i de öppna och slutna systemen ska utvecklas måste produkterna kunna återanvändas på ett sätt som kunden upplever som smidigt och bra. Trösklarna måste vara låga så att kunden ser fördelar i att returnera för återanvändning. Det innebär bland annat att transporten kan exempelvis betalas av säljaren, det vill säga ägaren av produkten.

 Exempel på ett slutet kundspecifikt retursystem för lastpallar. Foto Johan Ardefors.

Öppna lastpallsbytessystem  – Green Cargo och EPAL

Öppna lastpallsbytessystem bygger på produktion och handel med standardiserade lastpallar av licensierade tillverkare och reparatörer. Som licensierad tillverkare erhålls rätten att tillverka och märka lastpallarna enligt systemets riktlinjer.

Som deltagare i någon av de öppna lastpallsbytessystemen erhåller företaget en licens som godkänner företaget att tillverka och laga lastpallar. Systemägaren kontrollerar regelbundet samtliga licensierade företag för att bibehålla en god kvalitet.

Pallöverföringssystemet, PÖS, är ett lastpallsbytessystem för godkända EUR-lastpallar. PÖS är förhållandevis billigt att använda under förutsättning att varken godset som hanteras på lastpallen eller lagerhållningen förorenar lastpallen så att den blir oanvändbar i bytessystemet.

Fördelar med att använda lastpallar inom ett öppet lastpallsbytessystem är att det finns ett stort antal lastpallhandlare och reparatörer med en stor geografisk spridning som gör det möjligt för användaren att sälja lastpallarna efter att transportarbetet är utfört.

En nackdel med att användaren själv äger lastpallen är kapitalbindningen i lastpallarna. Det stora antalet lastpallar som många användare hanterar resulterar i att stora kapital binds i lager och transport.

Gemensamma utmaningar för de öppna lastpallsbytessystemen är kvalitetsklassificering av begagnade lastpallar. Godkända EUR-pallar kan variera från nyskick med vitt trä till vädergrånat, smutsigt och urflisat trä. Beroende på vad som ska transporteras på lastpallen är acceptansen för vädergrånad, smuts och helhet olika stor. Läs vidare på Val av emballagetyp. Vid prisförfrågningar på EUR-lastpall är det av stor vikt att definiera lastpallarnas skick, vilka varor som ska transporteras och i vilken miljö transport, lagring och lastning ska utföras i. Den europeiska lastpallsorganisationen, The European Pallet Association, EPAL, har tagit fram en lathund för att förenkla kvalitetsklassificering av godkända EUR-lastpallar. Läs vidare på epal.eu.

En bedömning är att upp till 10 miljoner EUR-lastpallar cirkulerar i Sverige under ett år.

EUR-pall är ett öppet system för returemballage. Foto Johan Ardefors.

Så fungerar det

Varje månad skickar transportföretagen ett lastpallssaldobesked, förutsatt att det förekommit transaktioner under perioden. Det innehåller bland annat uppgifter om hur många lastpallar som finns tillgodo eller är bokförda som skuld hos dem. Visar lastpallssaldobeskedet ”Er tillgodo” kan motsvarande antal lastpallar beställas från respektive transportföretag utan kostnad. Visar lastpallssaldobeskedet ”Oss tillgodo” ska motsvarande antal lastpallar återlämnas till transportföretaget. Om lastpallsskulden inte regleras före angivet datum på lastpallssaldobeskedet skickar transportföretaget en faktura på ett fastställt belopp per lastpall.

Ytterligare information om PÖS och vilka regler som gäller kan erhållas från respektive transportföretag.

Exempel Byggpall

Att planera byggarbetsplatsens logistik är avgörande för mängden avfall som skapas. Genom att anpassa byggplatslogistiken för att möjliggöra återanvändning av tomma lastpallar och andra typer av träförpackningar kan mängderna returträ minska vilket även minskar kostnaden för avfallshantering

Genom att använda byggmaterial och komponenter förpackat på lastpallar och med pallkragar möjliggörs rationell användning av de ofta begränsade ytorna på byggarbetsplatsen. Många bygg- och trävaruhandlare erbjuder idag återtag av tomma förpackningar i samband med att de levererar nytt byggmaterial till byggarbetsplatsen, men de största volymerna hämtas upp för återanvändning genom Retursystem Byggpall.

Retursystem Byggpall är byggbranschens egna retursystem för lastpallar av EUR-format och halvpallsformat. Byggpallen har tagits fram gemensamt av Byggmaterialproducenterna, Byggmaterialhandlarna och Sveriges Byggindustrier. Läs vidare på byggpall.se

Slutna retursystem

Lastpallsbytessystem kan även vara slutna eller företagsspecifika. I dessa fall hyr företaget ut funktionen av en lastpall till användaren. Användaren garanterar då att lastpallarna uppfyller de krav som användaren efterfrågar och ansvarar för returtransporter och lagning. Lastpallar i de slutna lastpallsbytessystemen är ofta färgade för att utskilja sig från mängden och förenkla lastpallshanteringen för användaren.

En av de stora fördelarna med ett slutet lastpallsbytessystem är att användaren undviker bundet kapital i lagerhållning av tomma lastpallar. Därutöver begränsas kostnader för lastpallshantering.

En avgörande faktor för en fungerande användning är att företaget som tillhandahåller lastpallsbytessystemet måste befinna sig på samma geografiska placeringar som det användande företaget.

Retursystem plywood

Genom att montera ihop en plywoodlåda med gångjärn och kraftigare ramar erhålls en returförpackning. Lösningen kan enkelt göras måttanpassad och den har en mycket hög grad av kollapsbarhet jämfört med returförpackningar av plast.

Vid returtransporter är det viktigt att förpackningen sitter ihop i ett stycke för att inte skada lådsidor, förlora eller förstöra låskomponenter.

Det finns även fasta emballage av plywood, som staplingsbara backar. Lådorna kan ha stålskodda hörn och de passar då för godshantering eller lagring. Lådorna lackas eller målas och får därigenom en bra hållbarhet. Materialhanteringslådor förses ofta med gångjärn och låsbeslag.

Kvalitet på tryckning av kundlogotyp och transportsymboler är generellt hög på förpackningar av plywood, vilket särskilt gäller lackade returförpackningar.

En låda för retur har en mycket mer robust konstruktion än en engångslåda och kostar därför mer än ett engångsemballage. Därför är det viktigt att analysera besparingen som retursystemet kan generera.Exempel på returemballage i plywood.  Foto Nefab Packaging AB.

Materialåtervinning av emballage

Materialåtervinning av träförpackningar kan ske på många sätt. I tättbefolkade länder med spånskiveindustri mals uttjänta produkter ner till råvara. Specialemballage i trä används ofta i distributionen av skräddarsydda och enstaka produkter. I de fallen kan emballagen återanvändas på plats eller plockas isär på samma sätt som rivningsvirke och fungera som byggmaterial. I vissa fall skruvas emballagen ihop vid montering istället för att spikas för att underlätta isärtagningen. En förpackning av sågade och hyvlade trävaror som sammanfogas med skruv eller spik kan med enkla metoder separeras avseende ingående material trä och metall genom enkel sortering och användning av magneter.

Det sker också en utveckling särskilt i tättbefolkade delar av EU för att ta fram byggblocksystem som baserar sig på uttjänta träemballage för att snabbt få fram enklare eller tillfälliga byggnader.

Specialemballage skickas ofta långa sträckor till delar av världen där det är brist på byggmaterial.

Bedömningen är att den fragmenterade volymen specialemballage inte skapar några deponiproblem utan tas tillvara på olika sätt. Det finns dock mörkertal i hur flödena ser ut och det kan komma att krävas spårbarhetssystem för att få rapporteringen att fungera fullt ut. Att träemballage även kan vara ett utmärkt biobränsle hanteras inom ramen för annan lagstiftning.

Energiåtervinning av träförpackningar

Träemballage tillverkas av ett förnybart material med bra energiinnehåll. Om möjligheterna enligt avfallshierarkin uttömts på grund av att produkten är uttjänt eller att transportarbetet blir orimligt för att ta tillbaka det tomma emballaget, exempelvis i glesbefolkade områden, kan det användas som bränsle och vara ett bra alternativ till fossila energikällor. Det finns däremot ingen anledning att deponera träförpackningar.

I Sverige har lagstiftningen sedan länge premierat biobränslen och fjärrvärmenäten är väl utbyggda.

Deponi av emballage

Deponi innebär att omhändertagande av det använda emballaget sker på en avfallsanläggning, vilket bör undvikas. 

Transporternas miljöpåverkan

För att problematisera frågan om återvinning ytterligare så medför ju alla aktiviteter för att återvinna och återanvända träemballage ett ökat transportbehov. För att minimera transportens miljöpåverkan krävs att transportsystemen fylls så väl som möjligt. Det är inte självklart vilket transportmedel som är miljövänligast eftersom transportmedlen är förknippade med olika typer av miljöbelastningar. Järnväg brukar anses som ett miljömässigt bättre alternativ än lastbil. Men det förutsätter ju att tågvagnarna är välfyllda och att elektriciteten som driver tåget inte kommer från fossila källor. Genom bra ruttplanering av transporterna och ökad fyllnadsgrad i lastbilarna uppnås positiva effekter såväl för miljön som för ekonomin.

Returflödena kräver i allmänhet separata system för att fungera bra.

Bra ruttplanering och hög lastfyllnad är viktigt vid transportplanering. Foto Most Photos.

Miljöarbete i företagen

Som i alla sammanhang styr opinion och kundkrav agerandet i våra företag. Det blir mycket tydligt när det gäller miljöfrågorna. Många företag arbetar med miljöledningssystem för att strukturera sitt miljöarbete, till exempel ISO14001 eller Eco-Management and Audit Scheme, EMAS. När det gäller råvarufrågorna är de ännu mer opionionsstyrda än andra miljöfrågor eftersom råvaran till svenska träförpackningar också utgör strövområden och livsplats för en mängd växter och djur. Det innebär att det inte alltid räcker med ett skogsbruk som bedrivs enligt gällande lagstiftning och regelverk för att opinionen kring användningen av träd ska vara positiv.

Livscykelanalys, LCA, är ett verktyg för att mäta en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel från råvara, via tillverkning, användning till avfallshantering.

Foto Most Photos.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration