Samverkan

Genom lokala och globala partnerskap skapas kunskapsöverföring, utbyte och möjligheter för industrin att bli än mer klimatbra.

Svenskt Trä arbetar aktivt med samarbeten för att både bidra men också driva hållbarhetsfrågor kring både byggande, trä och möbelindustrin, och förpackningsindustrin. Här visas några exempel av viktiga samarbeten och nätverk som Svenskt Träs medlemmar är delaktiga i:

BioInnovation 

är ett strategiskt innovationsprogram med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050.  
 
BioInnovation är det strategiska innovationsprogram som uttryckligen har bioekonomin som mål. Det skapar stora förväntningar, men också utmärkta möjligheter. Innovationsprogrammet är ett branschöverskridande samarbete initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Det finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten, Formas samt intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor. 
 
BioInnovation arbetar huvudsakligen med fem större insatsformer – innovationsprojekt, hypotesprövningsprojekt, samverkansprojekt, tematiska utlysningar och aktivitetsprojekt. Detta kompletteras med en bred flora av mötes- och kommunikationsaktiviteter. 

Circla

CIRCLA är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram: BioInnovation, ReSource, PiiA, Metalliska material och Swedish Mining Innovation, i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi, som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher. I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor. 
 
Tillsammans med medlemmar och övriga aktörer i värdekedjan, arbetar Svenskt Trä för att digitalisera och standardisera information om träprodukter. Det är en del i en större helhet där utvecklingen aktivt drivs tillsammans med parter inom svensk och europeisk samhällsbyggnadssektor. Arbetet ligger till grund för att standardiserade och digitala lösningar kan användas både i Sverige och internationellt. CIRCLA projektet och 4 steps to GTIN är exempel på dessa samarbeten.  
 
Målet är att flytta fram byggbranschens positioner kring standardiserade digitala lösningar och förenkla de val som leder fram till minskad klimatbelastning, ökad effektivitet och spårbarhet.

Sustainable partners Stockholm furniture and light fair

Branschorganisationen Svenskt Trä blev Sustainability Partner till Stockholm Furniture & Light Fair på Stockholmsmässan 2021. Det är en långsiktig satsning på hållbarhet för både mässan och Svenskt Trä för att skapa ett mer hållbart och cirkulärt event. 

100gruppen

100Gruppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen. Här finns alla typer av aktörer representerade och genom samverkan och med insikt om hela branschens förutsättningar och krav kan vi uppnå 100 procent cirkulära, hållbara interiörer. Med gemensamma krafter arbetar vi därför för att ta fram ett strukturerat system som stöd för hela branschen.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration