Märkning och slutbehandling

Hur ska godsmärkning och styckmärkning gå till och kraven för slutbehandling av CMP-godkända panelbrädor?

Godkända Tillverkare är ansvariga för att informera kunden om produkten, dess hantering, projektering, montering och underhåll. Detta ska göras enligt krav på märkning samt genom tillhandahållande av produktspecifik information.
 

Godsmärkning

Det ska klart framgå av märkningen vilken ytbehandlingsklass som de utvändiga panelbrädorna har samt vilken typ av färg som använts. Rekommendation om färdigbehandling ska alltid medfölja varan så att färgens kvalitet kan säkerställas och att senare underhåll underlättas. Märkning ska finnas på varje förpackat gods av CMP-godkända panelbrädor i form av leveranshandling och materialspecifikation, exempelvis följesedel.
 

Styckmärkning

Märkningen av varje enskild panelbräda görs med Varumärket med en (1) märkning per panelbräda. Märkningen ska inkludera:

  • Ytbehandlingsklass (CMP-G, CMP-G/M)
  • Certifikatsnummer (sifferkod för tillverkningsställe)
  • Spårbarhetsnummer (nummer som identifierar batch för att säkerställa spårbarhet).

Spårbarhetsnummer. Nummer, exempel 1111111, som identifierar batch för att säkerställa spårbarhet. Numret anpassas till godkänd CMP-tillverkares produktion. Kan placeras inom ringen eller i nära anslutning till ringen enligt nedanstående exempel.

Certifikatsnummer. Godkänd CMP-tillverkares certifikatsnummer, exempel 002. Kan placeras inom ringen eller i nära anslutning till ringen enligt nedanstående exempel.

Slutbehandling

För korrekt montering av CMP-godkända industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor hänvisas till AMA Hus kapitel HSD.16 samt traguiden.se och traradhuset.se.

Slutbehandling efter montering ska utföras så fort det är möjligt för bästa slutresultat. CMP-godkända panelbrädor ska oavsett ytbehandlingsklass aldrig lämnas utan slutbehandling under längre tid än 12 månader efter montering.

Monterade CMP-godkända panelbrädor ska besiktas okulärt innan de slutbehandlas. Besiktningen kontrollerar ytfuktkvoten (16 % eller lägre enligt AMA Hus kapitel LCS) och målfuktkvoten samt förekomst av smuts och påväxt av mögel. Vid behov ska panelbrädorna tvättas innan slutbehandling.

En kortare tid mellan montering och slutbehandling samt en målningsyta som inte har några löst sittande material, inte är smutsig samt har rätt fuktkvot förlänger panelbrädornas livslängd och underhållsintervall.

Se Godkända slutstrykningsfärger för vilka färger som ska använda för att funktionsgarantin ska gälla.  

Ändträbehandling ska utföras vid slutbehandling på byggarbetsplatsen och följa föreskrifter från färgtillverkaren. Väl utförd ändträbehandling är av stor betydelse för panelbrädornas livslängd och underhållsintervall.

Ändträbehandling som utförts överensstämmande med specifik ytbehandlingsklass ska slutbehandlas enligt rekommendation om slutbehandling för resten av den utvändiga panelbrädan. Har ändträbehandling inte utförts industriellt ska fullständigt färgsystem påmålas ändträ och annat synligt trä som kan ha uppstått vid kapning, mekaniska skador eller dylikt.

Målning av endast spikskallar rekommenderas inte. Detta för att undvika ett fläckigt slutresultat.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration