Märkning och slutbehandling

Märkning av CMP-panel

Kapitel Märkning innehåller krav på godkända tillverkare av CMP-panel att märka paket och enskilda panelbrädor.
 
Godkända Tillverkare är ansvariga för att informera kunden om produkten, dess hantering, projektering, montering och underhåll. Detta ska göras enligt dessa krav på märkning samt genom tillhandahållande av produktspecifik information.
 
Godkända Tillverkare har rätt och skyldighet att märka sin produktion
med Svenskt Träs varumärke, CMP. Form och proportioner ska
överensstämma med Varumärket i original och storleken ska anpassas
till det sätt på vilket Varumärket trycks. Varumärket får även
användas på fakturor, brevpapper, i reklammaterial och dylikt. Se avsnittet för
utförlig beskrivning och utformning av Varumärket.
 

Godsmärkning

Det ska klart framgå av märkningen vilken ytbehandlingsklass som de utvändiga panelbrädorna har samt vilken typ av färg som använts. Rekommendation om färdigbehandling ska alltid medfölja varan så att färgens kvalitet kan säkerställas och att senare underhåll underlättas. Märkning ska finnas på varje förpackat gods av CMP-godkända panelbrädor i form av leveranshandling och materialspecifikation, exempelvis följesedel. Godsmärkningen ska innehålla:
 • Godkänd Tillverkares namn
 • Varumärket
 • Dimensioner
 • Profil
 • Ytbehandlingsklass (CMP-G, CMP-G/M, CMP-S)
 • Certifikatnummer (sifferkod för tillverkningsställe)
 • Färgsystem och använd färg
 • Tillverkningsperiod (år och vecka alternativt datum i klartext)
 • Spårbarhetsnummer (nummer som identifierar batch för att säkerställa spårbarhet)
 • Rekommendation om färg för slutbehandling
 • Hänvisning till Svenskt Träs hemsida, www.cmp.se för mer information.
Om det genom förtryck på faktura, följesedel etcetera framgår att det levererade virket uppfyller kraven enligt dessa certifieringsregler så ska det för trä som ytbehandlas enligt andra krav till exempel för export, tydligt göras anmärkning om detta för att undvika missförstånd.
 

Styckmärkning

Märkningen av varje enskild panelbräda görs med Varumärket med en (1) märkning per panelbräda. Märkningen ska inkludera:
 • Ytbehandlingsklass (CMP-G, CMP-G/M, CMP-S)
 • Certifikatsnummer (sifferkod för tillverkningsställe)
 • Spårbarhetsnummer (nummer som identifierar batch för att säkerställa spårbarhet).
Panelbrädor inom ytbehandlingsklass CMP-G som lagras på måleriet och sedan ytbehandlas med fler lager färg ska alltid märkas en gång till med då gällande ytbehandlingsklass. Det är således alltid märkningen med den högsta ytbehandlingsklassen som gäller vid försäljning.
 

Utformning av varumärket CMP

Ytbehandlingsklass. CMP-G, CMP-G/M eller CMP-S. Anges i kvadratiskt område inom ringen enligt något av nedanstående utföranden.
 
Spårbarhetsnummer. Nummer, exempel 1111111, som identifierar batch för att säkerställa spårbarhet. Numret anpassas till godkänd CMP-tillverkares produktion. Kan placeras inom ringen eller i nära anslutning till ringen enligt nedanstående exempel.
 
Certifikatsnummer. Godkänd CMP-tillverkares certifikatsnummer, exempel 002. Kan placeras inom ringen eller i nära anslutning till ringen enligt nedanstående exempel.
 
Storleken på varumärket ska vara sådan att det tydligt går att läsa ovanstående
information. Rekommenderat minsta mått för styckmärkning av CMP-godkända utvändiga panelbrädor är 30 mm. Nedan illustreras märkning av de olika ytbehandlingsklasserna samt tre godkända exempel på placering av certifikatsnummer och spårbarhetsnummer.
 
 
 
Foto Sera Group
 

Slutbehandling

För korrekt montering av CMP-godkända industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor hänvisas till AMA Hus kapitel HSD.16 samt www.traguiden.se och www.traradhuset.se.
 
Slutbehandling efter montering ska utföras så fort det är möjligt för bästa slutresultat. CMP-godkända panelbrädor ska oavsett ytbehandlingsklass aldrig lämnas utan slutbehandling under längre tid än tolv (12) månader efter montering.
 
Monterade CMP-godkända panelbrädor ska besiktas okulärt innan de slutbehandlas. Besiktningen kontrollerar ytfuktkvoten (16 % eller lägre enligt AMA Hus kapitel LCS) och målfuktkvoten samt förekomst av smuts och påväxt av mögel. Vid behov ska panelbrädorna tvättas innan slutbehandling.
 
En kortare tid mellan montering och slutbehandling samt en målningsyta som inte har några löst sittande material, inte är smu tsig samt har rätt fuktkvot förlänger panelbrädornas livslängd och underhållsintervall.
 
Någon av de, vid försäljning, rekommenderade färgerna för slutbehandling, ska användas för att färgernas kompatibilitet ska säkerställas. För bästa resultat rekommenderas användning av samma färgsystem som tidigare använts för industriell ytbehandling av den utvändiga panelbrädan. Detta är viktigt för ett lång varigt skydd och för senare underhåll.
 
Ändträbehandling ska utföras vid slutbehandling på byggarbetsplatsen och följa föreskrifter från färgtillverkaren. Väl utförd ändträbehandling är av stor betydelse för panelbrädornas livslängd och underhållsintervall.
 
Ändträbehandling som utförts överensstämmande med specifik ytbehandlingsklass ska slutbehandlas enligt rekommendation om slutbehandling för resten av den utvändiga panelbrädan. Har ändträbehandling inte utförts industriellt ska fullständigt färgsystem påmålas ändträ och annat synligt trä som kan ha uppstått vid kapning, mekaniska skador eller dylikt.
 
Målning av endast spikskallar rekommenderas inte. Detta för att undvika ett fläckigt slutresultat.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration