Byggregler

Myndighetskrav, standarder och CE-märkning

För att underlätta handeln inom och till Europa har direktiv, gemensamma europeiska standarder samt ett gemensamt märkningssystem införts. Direktiven är ett slags lagstiftning som medlemsländerna
förpliktigat sig att följa. Europeiska standarder ersätter de nationella och märkningssystemet, med symbolen CE, ersätter nationella märkningssystem. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (i överensstämmelse med EU-direktiven).

För de flesta träprodukter finns de grundläggande kraven i Byggproduktdirektivet och från och med 1 juli 2013 i Byggproduktförordningen, som bland annat innebär att CE-märkningen är obligatorisk när det finns en harmoniserad standard. Det finns flera olika typer av standarder.

Det ska betonas att CE-märkning inte är ett kvalitetsmärke. Det betyder bara att de prestandavärden som deklarerats för produkten har tagits fram enligt en gemensam europeisk standard. Prestanda kan deklareras, som sker för konstruktionsvirke med hållfasthetsklassbeteckningar C18, C24, C30 och C35 eller som för fönster med till exempel värden på stöttålighet och andra egenskaper.

CE-märkning säkerställer att produkten kan föras över gränsen till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, men säkerställer inte att produkten kan användas i det aktuella landet. Här spelar de nationella byggreglerna en viktig roll. De bestämmer vilken nivå på produktens prestanda som gäller.

AVT-CE.jpg

CE-märket används inom olika produktområden.

 

Eurokoderna (de europeiska beräkningsstandarderna) spelar en central roll och Boverket refererar till dessa i sina föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, Eurokod Sverige, EKS (Boverkets konstruktionsregler, BKR). Versionen från 2019 benämns EKS 11.

Med EKS implementeras eurokoderna i de svenska byggföreskrifterna. I några fall medger eurokoderna att det görs nationella val, men denna möjlighet utnyttjas bara i begränsad utsträckning.

Dimensionering av förband ska utföras enligt Eurokod 5 SS-EN 1995-1-1 samt Brandteknisk dimensionering enligt SS-EN 1995-1-2 och EKS 10. I dessa standarder hänvisas till SS-EN 14592 och SS-EN 14545 som är harmoniserade standarder. Detta innebär obligatorisk CE-märkning med tillhörande prestandadeklarationer.

AMA och RA

Allmän Material- och Arbetsbeskrivning, AMA, är ett referensverk som ges ut av AB Svensk Byggtjänst. Dessa kompletteras med RA, Råd och Anvisningar, och ger god hjälp vid upprättandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar för entreprenader. AMA beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för vanliga arbeten i byggproduktion. Dessa krav kan ses som sådana som branschen uppfattar som god praxis, allmänt accepterad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande.

Texterna kan refereras i tekniska beskrivningar med hänvisning till AMA Hus. Förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad omfattar bland annat tekniska beskrivningar som vanligen ansluter till AMA. Det innebär att man åberopar koder och rubriker i AMA som därigenom kommer att gälla som föreskrifter i det aktuella projektet.

 

Tabell 46 Exempel på viktiga standarder

 • Provningsstandarder
  Exempel: SS-EN 408:2010 - Konstruktionsvirke och limträ
  - Bestämning av vissa fysikaliska och mekaniska egenskaper
 • Klassificeringsstandarder
  Exempel: SS-EN 338:2010 - Konstruktionsvirke
  - Hållfasthetsklasser
 • Beräkningsstandarder
  Exempel: SS-EN 1995-1 - 1:2004/A1:2008
  - Dimensionering av träkonstruktioner och regler för byggnader
 • Produktionsstandarder
  Exempel: SS-EN 14351 - 1:2006+A1:2010
  Fönster och dörrar - Produktstandard, funktionsegenskaper.
0

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration