Underhåll

Fem allmänna råd kring underhåll av limträ

Underhållet bör tidplaneras och en underhållsplan bör innehålla åtgärder som erfordras under aktuell period, normalt de närmaste tio - femton åren.
I underhållsplanen redovisas de åtgärder som ska utföras årsvis under perioden samt omfattning och kostnader.
 
En limträstommes kondition från underhållssynpunkt kan fastställas med olika metoder. Det vanligaste och enklaste sättet är okulär bedömning på platsen. Genom att en erfaren sakkunnig besiktigar byggnaden kan man i regel få en god bild av limträstommens underhållsstatus.
 
Med hjälp av mätning och provtagning kan man skaffa sig kompletterande underlag för att kunna göra en säkrare bedömning. Mätning av fuktkvoten i limträet är en vanlig metod för att få mer information om fuktförhållanden. Om det finns mikrobiell påväxt eller rötangrepp kan man med hjälp av specialföretag fastställa typ och art genom odling.
 
Översyn och kontroller bör göras regelbundet och systematiskt i form av regelbundna underhållsbesiktningar. Resultatet från underhållsbesiktningen tjänar sedan som underlag för bedömning av vilka åtgärder som skall sättas in och när dessa åtgärder senast måste vara utförda.
 
När det gäller limträstommar bör följande iakttas:
 • Bärförmåga
 • Förekomst av:
  a) röta
  b) mikrobiell påväxt
 • Fuktkvot i limträet (kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) i särskilt utsatta lägen
 • Förekomst eller spår av insekter
 • Förekomst av:
  a) sprickor och delaminering
  b) springor och glipor
 • Förekomst av besvärande svikt (bjälklag/balkonger/altanbjälklag)
 • Deformationer, till exempel onormala nedböjningar eller andra formförändringar
 • Infästningars funktion och kondition.

Du kanske också vill läsa ...

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.