Lagar och förordningar

Timmerförordningen

EU tillämpar sedan 2003 en handlingsplan för att motverka olaglig skogsavverkning och därtill kopplad handel. Den 7 november 2010 trädde timmerförordningen i kraft - Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.  EU-förordningen ska tillämpas från och med den 3 mars 2013.

Syftet med timmerförordningen är att det ska vara förbjudet för verksamhetsutövare att på EU:s inre marknad släppa ut timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer. Med verksamhetsutövare avses framför allt skogsägare och importer. Olaglig avverkning avser den lagstiftningen i det land där timret avverkas. Ett system för tillbörlig aktsamhet införs för verksamhetsutövare vilket innebär att de ska tillhandahålla viss typ av information, analysera och bedöma risken för olaglig avverkat timmer eller trävaror som härrör från sådant timmer samt i vissa fall vidta ett riskreducerande förfarande. En handlare i leveranskedjan ska vara skyldig att lämna grundläggande information om sin leverantör och köpare för att möjliggöra spårning av timmer och trävaror.

Ladda ner Timmerförordningen
Regulation laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market

CEPI har gjort ett beslutsträd för att underlätta  implementeringen  av timmerförordningen, se beslutsträdet här.

Practical guide to regulation (EU) of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market 

Uppdrag om nationella bestämmelser som kompletterar EU's timmerförordning

Guidance document, ta del av informationen på andra språk
Slutligt meddelande timmerförordningen nr 2 2012
Nominated Competent Authorities
Vanliga frågor och svar
Faktablad för skogsägare
Faktablad för köpare
Faktablad för importörer

Information från Kemikalieinspektionen och Boverket om Byggproduktförordningen

Arrangör var Byggmaterialindustrierna där Skogsindustrierna är medlem, temadag 22/9-2011.

Här finns presentationerna:
Byggproduktförordningen - CPR
Informationskravet om kemikalier i Byggproduktförordningen

Byggprodukter: Nya regler för märkning av farliga ämnen

En ny lag röstades igenom av Rådet och Parlamentet den 18 januari 2011 och kommer att träda i kraft 1 juli 2013.

För att säkerställa hälsa och säkerhet och miljö kommer krav på tydlig märkning av innehåll av farliga ämnen på byggmaterial. Här innefattas även den information som krävs för återanvändning och återvinning samt regler för CE-märkning av byggprodukter

Det finns möjligheter till förenklade procedurer för mikroföretag, förutsatt att deras produkter uppfyller kraven i harmoniserade standarder. 
Dokumentet från Europaparlamentet här

Byggproduktförordningen publicerad

Byggproduktförordningen, CPR, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 305/2011 är den 4 april 2011, publicerad i europeiska unionens officiella tidning. Därmed träder förordningen i kraft om 20 dagar från den 4 april 2011.

Artiklarna 1 (syfte) och 2 (definitioner), 29-35 (kapitel V, tekniska bedömningsorgan), 39-55 (kapitel VII, anmälande myndigheter och anmälda organ), 64 (kommitté), 67 och 68 (kommissionens rapportering och ikraftträdande) samt bilaga IV (produktområden och krav för tekniska bedömningsorgan) är tillämpliga vid ikraftträdandet.

Resten av förordningen är tillämplig 1 juli 2013. Byggproduktdirektivet, CPD,  gäller parallellt med CPR fram till den 1 juli 2013.
Svenska versionen av byggproduktförordningen
Engelska versionen av byggproduktförordningen

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.