Lagar och förordningar

Tidiga lagar och förordningar om trä

Det finns en del tidiga lagar och förodrningar som på olika sätt har påverkat träindustrin.

Om skogsavverkning

EU tillämpar sedan 2003 en handlingsplan för att motverka olaglig skogsavverkning och därtill kopplad handel. Den 7 november 2010 trädde timmerförordningen i kraft. Den beskriver skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden. EU-förordningen tillämpas från och med den 3 mars 2013.

Syftet med timmerförordningen är att det ska vara förbjudet för verksamhetsutövare att på EU:s inre marknad släppa ut timmer från olaglig avverkning eller trävaror som härrör från sådant timmer. Med verksamhetsutövare avses framför allt skogsägare och importer. Olaglig avverkning avser den lagstiftningen i det land där timret avverkas. Ett system för tillbörlig aktsamhet införs för verksamhetsutövare vilket innebär att de ska tillhandahålla viss typ av information, analysera och bedöma risken för olaglig avverkat timmer eller trävaror som härrör från sådant timmer samt i vissa fall vidta ett riskreducerande förfarande. En handlare i leveranskedjan ska vara skyldig att lämna grundläggande information om sin leverantör och köpare för att möjliggöra spårning av timmer och trävaror.

Läs gärna om uppdragen om nationella bestämmelser som kompletterar EU's timmerförordning.

Kemikalieinspektionen och Boverket om Byggproduktförordningen

2011 hade vi en temadag arrangerad av Byggmaterialindustrierna. Se gärna presentationerna från dagen.

Byggprodukter - nya regler för märkning av farliga ämnen

En ny lag trädde i kraft 1 juli 2013. Lagen handlar om att säkerställa hälsa och säkerhet och miljö kommer krav på tydlig märkning av innehåll av farliga ämnen på byggmaterial. Här innefattas även den information som krävs för återanvändning och återvinning samt regler för CE-märkning av byggprodukter

Det finns möjligheter till förenklade procedurer för mikroföretag, förutsatt att deras produkter uppfyller kraven i harmoniserade standarder. 

Byggproduktförordningen publicerad

Byggproduktförordningen, CPR, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 305/2011 är den 4 april 2011, publicerad i europeiska unionens officiella tidning. Därmed träder förordningen i kraft om 20 dagar från den 4 april 2011.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration