Bullerskärmar

Bullerplank Drottningsholmsvägen Bromma.

Bullerskärmar bör utformas som en del av miljön som helhet, med hänsyn till vägens höjd och sträckning genom landskapet, de akustiska kraven och terrängen.
Trä är ett lämpligt material för bullerskärmar, eftersom det är lätt, starkt och formbart. Bullerskärmar av trä kan också anpassas till de flesta miljöer.   

Här ges utgångspunkter för utformning av bullerskärmar och exempel på hur bullerskärmar i trä kan utformas.

Omgivning & trafik

Bullerskärmar är en del av det offentliga rummet. De måste planeras och utformas med samma omtanke om det estetiska uttrycket och samspelet med omgivningen som varje annat byggnadsverk. Estetisk och gestaltningsmässig kompetens måste därför tillföras processen, såväl i de tidiga faserna av projekteringen som senare vid planering och detaljutformning. Viktigt är också att beständigheten beaktas genom materialval, fundament med god stabilitet och genom underhållsrutiner som även omfattar estetiska aspekter.

Omgivning och trafik
Bullerskärmar måste utformas med hänsyn till trafiksäkerhet och landskapsbild. Huvudregeln är att bullerskärmar bör utformas som en del av miljön och bebyggelsen, och i mindre grad som en del av vägen. Det innebär att det behövs ingående analys av omgivningen med avseende på faktorer som bebyggelse, landskapsbild och vägrum.

För de boende kan bullerskärmen skymma utsikten, men den medför också att man slipper ifrån trafiken. För vägtrafikanter kan en väg med bullerskärmar upplevas som en enformig korridor som minskar kontakten med omgivningen. För att inte inverka negativt på trafiksäkerheten bör därför långa bullerskärmar varieras i utseende och avstånd till vägen. Bullerskärmar nära vägen förstärker vägens linjära struktur och barriäreffekt. Om skärmen står nära vägen behöver den inte vara så hög, men den måste göras lång för att skärma av ljudet. Vid avskärmning av enstaka hus kan det vara bättre att ställa en hög och kort skärm närmare huset. Vid järnväg placeras ibland en mycket låg skärm alldeles invid spåret.

Bullerplank Lahäll.

Estetik & uttryck

Bullerskärmar är i allmänhet relativt dominerande inslag i miljön. Val av material, detaljutformning och färgval är mycket viktigt för det helhetsintryck som bullerskärmen ger. Faktorer som anpassning till omgivningen, landskapet, vägrummet samt behovet att visuellt bryta upp skärmlängder är nödvändiga att beakta vid planering och projektering. Även lösningar baserade på glas kan bidra till att minska intrycket av en dominerande skärm, och samtidigt ge bibehållen utsikt.

Viktigt är också att notera att en bullerskärm har två framsidor en för trafikanter och en för boende – vilket bör påverka detaljutformningen. För skärmar vid järnvägar har dock sidan mot tågtrafiken mindre betydelse. På vägtrafikanternas sida bör bullerskärmen varieras men samtidigt ges en helhet och storskalighet så att trafikanterna inte distraheras. Trafikanterna rör sig fort och upplever inte detaljer i utformningen. Detaljbearbetningen är däremot viktig för boendesidan där man rör sig långsamt och kommer nära skärmen.Väl genomarbetade lösningar för bullerskärmens ändar och krön är avgörande för ett lyckat resultat.

Bullerplank Ekerö och Hässelby.

Vegetation längs bullerskärmen
Vegetation i anslutning till bullerskärmen har stor betydelse för hur den upplevs av trafikanter och kringboende. Den har däremot liten betydelse för ljuddämpningen. Vegetationen kan minska den dominans som en skärm får i vägrummet. Beroende på klimatförhållanden kan skärmen komma att döljas mer eller mindre fullständigt efter ett antal år.

Nivåskillnader
Nivåskillnader som beror på att marken lutar längs skärmen, eller att skärmhöjden behöver varieras av akustiska skäl, kan tas upp på olika sätt. Skärmens övre kant bör i huvudsak följa vägens höjd medan dess undre kant följer terrängen. Särskilt intill äldre bebyggelse, där man inte vill förändra marknivåerna, är en anpassning av skärmhöjden till den befintliga terrängen nödvändig.

Det vanligaste och enklaste sättet att ta upp nivåskillnader är genom trappning av skärmens över- och underkant. Vid höga trappningar används därför med fördel sockel av betong, som klarar större höjdskillnader än andra tekniska lösningar. Vid måttliga lutningar passar oftast trappning bäst, men vid stark lutning kan ett lutande krön ge ett lugnare intryck.

Bullerplank Berg.

Riktningsändringar
Riktningsändringar görs i allmänhet i anslutning till stolparna. Små förändringar av riktningen, som när skärmen följer vägen genom landskapet, kan oftast tas upp utan särskilda åtgärder. Vid hörn, särskilt om vinkeln inte är rät, krävs en väl genomarbetad teknisk lösning om man vill undvika anpassningsarbete på platsen och skärmelement med speciella mått och speciell utformning.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration