Tillverkare & tillverkning

Tillverkning av limträ

Limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former. Med hjälp av fingerskarvningsteknik kan mycket stora längder tillverkas. Principen för tillverkning är enkel:
- trälameller (reglar eller plankor) staplas och limmas mot varandra till stora konstruktionselement. Storlek och längd begränsas i första hand av transportmöjligheterna.

På frivillig väg och på initiativ av limträindustrin etablerades ett oberoende kontrollorgan redan på 1960-talet. Sedan några år tillbaka är SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut officiellt kontroll- och certifieringsorgan för limträtillverkning i Sverige. De ovan nämnda tillverkarna är certifierade av SP.

Martinson Group AB
Martinsons är en av Sveriges största producenter av limträ och byggsystem för bostäder, byggnader och broar i trä. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Martinsons störst i Norden inom KL-trä, korslimmat trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper flyttar Martinsons gränserna för vad som är möjligt inom modernt träbyggande.

Moelven Töreboda AB
Moelven Töreboda är världens äldsta och en av Europas ledande tillverkare av limträ. Företaget har helhetslösningar för till exempel arenor, hallar, broar och flervåningshus i trä, samt produktion av standard- och specialbalkar. Moelven Törebodas vision är att göra världen lite bättre och bygga en hållbar framtid med trä.

Setra Group AB
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en drivande kraft i utvecklingen av modern träindustri. Bolaget förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Sedan 50 år levererar företaget limträprojekt och lagerbalk runt om i världen.

Lamelleringseffekten

Limträ är både starkare och styvare än massivt virke i samma dimension. Detta beror på den så kallade lamelleringseffekten: i limträ blandas lameller med varierande styrka. Risken är mycket liten att defekter i flera lameller skall hamna i samma snitt. Lamellvirket har dessutom hållfasthetssorterats och det starkaste lamellvirket är placerat i de yttre zonerna, där spänningarna normalt är störst. För en enskild planka däremot, bestäms hållfastheten av det svagaste snittet - vanligen en stor kvist eller liknande.

Skillnaden i hållfasthet mellan olika plankor kan vara betydande.


Lamelleringseffekten för limträ: I lamellimmat trä är risken liten att defekter, till exempel stora kvistar, ska hamna i samma snitt. för en massiv träbalk däremot, kan en enstaka stor kvist väsentligt försämra hållfastheten.

Certifiering och kontroll

Konstruktionselement av limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former. Med hjälp av fingerskarvningsteknik kan mycket stora längder tillverkas. Principen för tillverkningen är enkel – lameller av trä staplas och limmas mot varandra till stora konstruktionselement. Storleken begränsas i första hand av transportmöjligheterna och i andra hand av tillverkarens lokaler och utrustning.

I Sverige finns det sedan länge fyra etablerade tillverkare av limträ. I varje land finns ett eller flera ackrediterade certifieringsorgan som handlägger certifiering, kontroll och provning av limträprodukter. Tack vare de goda erfarenheterna av limträ, är användningen av limträ i Sverige stadigt ökande.

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning inom EU. En produkt som är CE-märkt får säljas inom EES-området utan någon ytterligare dokumentation. Är en produkt CE-märkt visar detta att tillverkaren har följt de grundläggande krav som återfinns i de EG-direktiv som reglerar detta. Förutsättningen för CE-märkning är att det finns en harmoniserad standard. Endast limträ, som uppfyller den harmoniserade standarden för limträ, får CE-märkas.


CE-märket används inom olika produktområden.

Limträ tillverkas i Sverige enligt kraven i den harmoniserade standarden SS-EN 14080. För att visa att limträprodukterna uppfyller kraven i SS-EN 14080 ska de vara CE-märkta och åtföljas av prestandadeklaration. I standarden framgår vilka dokument som krävs för verifiering.

CE bild

Element, oavsett antal lameller, tillverkas i Sverige i hållfasthetsklass GL30c eller GL30h medan klyvbalkar tillverkas i klass GL28cs. Bokstaven c står för combined (kombinerat limträ) och h för homogeneous (homogent limträ). Bokstaven s står för split (klyvbalk).

Tillverkningskontroll

Limträtillverkning kräver stor noggrannhet bland annat beträffande fräsning av fingerskarvarna, limmets beredning och applicering, presstryck och presstid. För att säkerställa en jämn och hög kvalitet på limträelementen sker fortlöpande egenkontroll, som innebär att provkroppar tas ut regelbundet för undersökning av hållfasthet och beständighet.

Det ackrediterade certifieringsorganet övervakar egenkontrollen och gör oanmälda kontrollbesök hos limträtillverkarna. Limträtillverkarna står under ständig kontroll av det ackrediterade certifieringsorganet.

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.