Tillverkning & tillverkare

Foto: Sören Håkanlind/Moelven


Tillverkning av limträ

Limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former. Med hjälp av fingerskarvningsteknik kan mycket stora längder tillverkas. Principen för tillverkning är enkel:
- trälameller (reglar eller plankor) staplas och limmas mot varandra till stora konstruktionselement. Storlek och längd begränsas i första hand av transportmöjligheterna.

På frivillig väg och på initiativ av limträindustrin etablerades ett oberoende kontrollorgan redan på 1960-talet. Sedan några år tillbaka är RISE officiellt kontroll- och certifieringsorgan för limträtillverkning i Sverige. De ovan nämnda tillverkarna är certifierade av RISE.

Kretslopp-limträ.jpg
Tillverkningsprocessen.

 

Lamelleringseffekten

Limträ är både starkare och styvare än massivt virke i samma dimension. Detta beror på den så kallade lamelleringseffekten: i limträ blandas lameller med varierande styrka. Risken är mycket liten att defekter i flera lameller skall hamna i samma snitt. Lamellvirket har dessutom hållfasthetssorterats och det starkaste lamellvirket är placerat i de yttre zonerna, där spänningarna normalt är störst. För en enskild planka däremot, bestäms hållfastheten av det svagaste snittet - vanligen en stor kvist eller liknande.

Skillnaden i hållfasthet mellan olika plankor kan vara betydande.

Lamelleringseffekten.jpg
Lamelleringseffekten Med limträ utjämnas inverkan av virkesdefekter. Risken är mycket liten att defekter, till exempel större kvistar i flera lameller, ska hamna i samma snitt. För en enskild planka kan en enstaka kvist väsentligt försämra hållfastheten.

Foto: Sören Håkanlind/Moelven

 

Certifiering och kontroll

Konstruktionselement av limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former. Med hjälp av fingerskarvningsteknik kan mycket stora längder tillverkas. Principen för tillverkningen är enkel – lameller av trä staplas och limmas mot varandra till stora konstruktionselement. Storleken begränsas i första hand av transportmöjligheterna och i andra hand av tillverkarens lokaler och utrustning.

I Sverige finns det sedan länge tre etablerade tillverkare av limträ. I varje land finns ett eller flera ackrediterade certifieringsorgan som handlägger certifiering, kontroll och provning av limträprodukter. Tack vare de goda erfarenheterna av limträ, är användningen av limträ i Sverige stadigt ökande.

Foto: Patrick Degerman/Martinsons

 

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning inom EU. En produkt som är CE-märkt får säljas inom EES*-området utan någon ytterligare dokumentation. Är en produkt CE-märkt visar detta att tillverkaren har följt de grundläggande krav som återfinns i de EG**-direktiv som reglerar detta. Förutsättningen för obligatorisk CE-märkning är att det finns en harmoniserad standard.


CE-märket används inom olika produktområden.

Svenskt limträ tillverkas enligt kraven i den harmoniserade standarden SS-EN 14080. För att visa att limträprodukterna uppfyller kraven i SS-EN 14080 ska de vara CE-märkta och åtföljas av en prestandadeklaration. I standarden framgår vilka dokument som krävs för verifiering.

Element, oavsett antal lameller, tillverkas i Sverige i hållfasthetsklass GL30c eller GL30h medan klyvsågade limträbalkar får hållfasthetsklass GL28cs eller GL28hs. Bokstaven c står för combined, kombinerat limträ, h för homogeneous, homogent limträ och s för split, klyvsågat limträ.

CE-bild2.jpg
Exempel på CE-märkning av limträprodukter enligt SS-EN 14080.

Tillverkningskontroll

Tillverkningskontroll-Moelven.jpg

Limträtillverkning kräver stor noggrannhet bland annat beträffande fräsning av fingerskarvarna, limmets beredning och applicering, presstryck och presstid. För att säkerställa en jämn och hög kvalitet på limträelementen sker fortlöpande egenkontroll, som innebär att provkroppar tas ut regelbundet för undersökning av hållfasthet och beständighet.

Det ackrediterade certifieringsorganet övervakar egenkontrollen och gör oanmälda kontrollbesök hos limträtillverkarna. Limträtillverkarna står under ständig kontroll av det ackrediterade certifieringsorganet.

Foto: Patrick Degerman/Martinsons

 

Tillverkare

 

Holmen 300.png

Martinsons-300.png

Holmen Wood Products AB/Martinsons Byggsystem AB
Holmen Wood Products AB/Martinsons Byggsystem AB är en av Sveriges största producenter av limträ och byggsystem för bostäder, byggnader och broar i trä. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror och byggprodukter är Holmen Wood Products AB/Martinsons Byggsystem AB störst i Norden inom KL-trä, korslimmat trä. Genom att ta tillvara produkternas unika byggegenskaper flyttar Holmen Wood Products AB/Martinsons Byggsystem AB gränserna för vad som är möjligt inom modernt träbyggande. Läs mer på Holmen trävaror

 

Moelven-300.png

Moelven Töreboda AB
Moelven Töreboda är världens äldsta och en av Europas ledande tillverkare av limträ. Företaget har helhetslösningar för till exempel arenor, hallar, broar och flervåningshus i trä, samt produktion av standard- och specialbalkar. Moelven Törebodas vision är att göra världen lite bättre och bygga en hållbar framtid med trä. Läs mer på Moelvens limträsidor

 

SetraGroup-300.png

Setra Group AB
Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en drivande kraft i utvecklingen av modern träindustri. Bolaget förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatvänliga produkter och lösningar för byggande och boende på en global marknad. Sedan 50 år levererar företaget limträprojekt och lagerbalk runt om i världen. Läs mer på Setras limträsidor

Karta-limträtillverkarna-2022.jpg

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration