Olika träkonstruktioner

En byggnads värde skapas av en rad egenskaper. Den ska fungera för sitt ändamål, vara hållbar och vacker. Den ska vara miljövänlig och kunna uppföras och förvaltas till rimliga kostnader. Syftet med detta avsnitt är att ge en övergripande bild av byggande i trä och av fördelarna med att använda trä och träbaserade produkter.

Även i dag står trä för tradition – men också för miljömedvetenhet och förnybarhet.

Träbyggnader är tåliga, åldras med värdighet och är rimligt lätta att underhålla och förändra. Trä kan väljas som stom- eller konstruktionsmaterial både av hållbarhets- och kostnadsmässiga skäl och från en gestaltningsidé, där konstruktionen samspelar med det arkitektoniska uttrycket.
 
Träbyggandet har lång tradition i Sverige. Även i dag står trä för tradition – men också för miljömedvetenhet och förnybarhet. Att samhällsbyggandet ska vara långsiktigt uthålligt är i dag en självklarhet. Ökad användning av trä innebär möjlighet till minskad användning av ändliga råvaror och minskad koldioxidemission från byggprodukter.

Med modern träbyggnadsteknik är det möjligt och oftast fördelaktigt att uppföra även större byggnadsverk i trä. Sveriges Träbyggnadskansli arbetar för ökad användning av trä i byggandet med särskilt fokus på flervåningshus, offentliga byggnader och större broar för vägtrafik.


Parkeringshus med stomme av limträ och korslimmat trä, KL-trä, Ekorren, Skellefteå. Fotograf: Patrick Degerman

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration