Tillverkningskontroll och tredjepartskontroll

Tillverkningskontroll

Kapitel Tillverkningskontroll innehåller underlag för Godkända Tillverkares dokument rörande kontroll av tillverkning och produkter inom CMP-systemet. Målet med tillverkningskontrollen är att säkerställa att CMP-godkända panelbrädor och tillverkning av dessa uppfyller de krav som ställs i kapitel Tekniska krav och kapitel Märkning. Tillverkningskontrollen och dess dokumentation ska vara godkänd av Tredjepartskontrollanten enligt kapitel Tredjepartskontroll.
 
Tillverkningskontrollen ska utföras under ledning och kontroll av produktionsansvarig eller annan befattning utnämnd av företagsledningen.
 
Tillverkningskontroll genomförs för varje sorterat parti (batch). Vid likartad produktion (samma färg, profil och dimension) görs kontrollen 3 gånger per skift. Vid varje kontrolltillfälle utförs kontrollen på minst tre (3) utvändiga panelbrädor. Urvalet av panelbrädor vid kontrolltillfället ska göras slumpmässigt. Samtliga punkter enligt denna bilaga kontrolleras och dokumenteras. Resultat från tillverkningskontrollen ska signeras och dokumenteras och sparas i minst tio (10) år.
 
Därutöver ska löpande kontroll av verksamheten ske. Det ska ske ständigt, utan krav på dokumentation, enligt Godkänd Tillverkares egna riktlinjer. Om något avviker från kraven i dessa regler stoppas verksamheten och avvikelsen åtgärdas innan tillverkningen återupptas. Nedan följer anvisningar för tillverkningskontrollen fördelat på tillverkningsprocessens olika delar. Utförliga instruktioner för nedanstående kontroller kan med fördel placeras i anslutning till utrustningen för respektive del i tillverkningsprocessen.
 
Anvisningar om hur egenskaperna mäts finns angivet i anslutning till definierade krav i kapitel Tekniska krav, och kapitel Märkning.
 

Träråvara och finsågade utvändiga panelbrädor

Vid kontroll av träråvaran och de profilerade utvändiga panelbrädorna ska minst nittio procent (90 %) av de kontrollerade panelbrädorna uppfylla
ställda krav. Tillverkningskontroll enligt krav från avsnittet Träråvaran och profilerade utvändiga panelbrädor, består av kontroll av:
 • Tekniska krav på träråvaran
 • Panelbrädornas virkesegenskaper, virkesdeformationer samt övriga anvisningar. Köps panelbrädorna externt ska leverantören kunna uppvisa dokumentation över att kraven uppfylls
 • Profiler och dimensioner, tvärsnitt och längd
 • Fuktkvot.
Därutöver dokumenteras:
 • Datum
 • Sorterare.
Vid kontroll av fingerskarvning, lim och limning ska minst nittio procent (90 %) av de utvändiga panelbrädorna uppfylla ställda krav. Tillverkningskontrollen enligt krav från avsnittet Träråvaran och profilerade utvändiga panelbrädor, består av kontroll av:
 • Fingerskarvens utformning
 • Godkänt lim
 • Övriga anvisningar enligt tillverkaren av lim.

Foto Jonas Wiklund

 

Färgsystem

Tillverkningskontrollen enligt krav från avsnittet Färger och färgsystem, består av kontroll av:
 • Färgförpackning med godkännande enligt CMP-systemet.
 • Godkännandebevis för använda färgsystem.
 • Eventuell övrig information från färgtillverkaren.

Ytbehandlingsprocessen

Vid kontroll av de ytbehandlade utvändiga panelbrädorna ska etthundra procent (100 %) av de utvändiga panelbrädorna uppfylla ställda krav.
 
Tillverkningskontrollen enligt krav från avsnittet Ytbehandlingsprocessen, består av kontroll av:
 • Tid mellan torrklyvning/profilering och ytbehandling, maximalt tolv (12) månader
 • Förvaring av panelbrädorna innan ytbehandling
 • Temperaturen på träet vid ytbehandling
 • Ytfuktkvot (16 % eller lägre enligt AMA Hus kapitel LCS) och målningsbar yta (ingen smuts och löst sittande material)
 • Färgfabrikat
 • Färgtyp
 • Produkttyp
 • Ytbehandlingsklass
 • Pålagd mängd färg (g/m2) (mäts genom vägning)
 • Färgtäckning (okulär besiktning)
 • Satsnummer för färgen
 • Satsnummer för de utvändiga panelbrädorna
 • Stapelbarheten (ingen färg ska ha lossnat i samband med stapling eller lastning)
 • Rådande temperatur i lokalen vid målning ska dokumenteras
 • Torkförhållanden
 • Kalibrering av fuktkvotsmätare
 • Kontroll av övriga krav, angivna av färgleverantören.

Foto Jonas Wiklund

Emballering

Tillverkningskontroll enligt avsnittet Emballering, ska kontrollera att panelbrädorna är:
 • Täckta/emballerade på fem (5) eller sex (6) sidor
 • Skyddade mot solljus och nederbörd
 • Skyddade mot smuts och markfukt.

Märkning

Vid kontroll av märkning ska minst nittio procent (90 %) av panel brädorna ha minst en (1) märkning på baksidan. Tillverkningskontroll enligt kapitel Märkning, ska kontrollera att:
 • Panelbrädorna är styckmärkta med varumärket CMP, certifikatsnummer samt spårbarhetsnummer
 • Godsmärkning tydligt visar den information som finns angiven i avsnittet Godsmärkning.
Foto Jonas Wiklund

 

Tredjepartskontroll

Godkänd Tillverkares företagsledning upplåter att kontrollbesök kan utföras av Tredjepartskontrollanten. Tredjepartskontrollanten utför en extern kvalitetskontroll (tredjepartskontroll). Tredjepartskontroll utförs inledningsvis för anslutning av Tillverkare som inlämnat anmälan om deltagande i CMP systemet. Vid godkänd inledande tredjepartskontroll erhåller tillverkaren en Märkningsrätt utfärdad av Svenskt Trä. Därefter genomförs minst en (1) tredjepartskontroll per kalenderår genom kontrollbesök. Godkänd återkommande tredjepartskontroll medför bibehållen Märkningsrätt.
 
Tredjepartskontrollen görs enligt särskild kontrollrapport för CMPsystemet. Resultat från tredjepartskontroll ska meddelas den kontrollerade Tillverkaren samt Projektledaren hos Svenskt Trä senast två (2) veckor efter genomförd tredjepartskontroll.
 
Vid kontrollbesök krävs att de ytbehandlade utvändiga panelbrädorna samt dess ingående material uppfyller ställda krav enligt de gränsvärden som anges i dessa certifieringsregler. Det som kontrolleras är:
 • Träråvaran och de profilerade utvändiga panelbrädorna. Vid kontrollbesök ska tio (10) obehandlade panelbrädor samt tio (10) färdigbehandlade panelbrädor kontrolleras
 • Färgsystem om färgdokumentation
 • Ytbehandlingsprocessen
 • Emballering
 • Märkning
 • Tillverkningskontrollen och dess dokumentation.
Kontrollen av ingående material och tillverkning görs enligt särskild kontrollrapport. Utöver dessa krav innefattar kontrollbesöket kontroll av:
 • Pålagd mängd färg (torrskiktstjocklek, torr-μ) som görs på fem (5) unika panelbrädor.

Riktlinjer för sanktioner vid underkänd tredjepartskontroll

Regler om årliga kontroller, sanktioner vid underkänd kvalitet, villkor för att återfå märkningsrätt och uteslutning ur CMP-systemet framgår av villkoren i Godkänd Tillverkares anmälan till CMPsystemet. Innan sanktionsbeslut fattas ska det dock i var je enskilt fall alltid göras en bedömning av eventuella förmildrande eller försvårande omständigheter.
 

Sanktioner vid underkänd tillverkning av CMP-godkända panelbrädor

Om resultatet vid tredjepartskontrollen underkänns för en eller flera delar av tillverkningen av en eller flera ytbehandlingsklasser tillämpas följande procedur:
 1. Godkänd Tillverkare meddelas i kontrollrapporten att tillverkningen är underkänd. Godkänd Tillverkare ska normalt inom 14 dagar efter mottagen rapport skicka in minst tretton (13) provbitar av den eller de underkända ytbehandlingsklasserna för ny analys. Som hjälp att utreda orsakerna till en underkänd tillverkning kan ett prov från färgen även tas ut och skickas in för analys.
 2. Om tillverkningen inte är godkänd efter analys av de insända proverna, görs ett extra kontrollbesök, normalt inom en (1) månad.
 3. Om tillverkningen fortfarande är underkänd efter den extra kontrollen, eller om Godkänd Tillverkare underlåter att skicka in nya prover inom utsatt tid, uteblir normalt märkningsrätten för aktuella ytbehandlingsklasser.
 4. Om mer än två (2) månader har gått sedan God känd Tillverkare mist märkningsrätten för aktuell ytbehandlingsklass eller det gått fyra (4) månader sedan tredjepartskontrollanten påpekade underkänd tillverkning vid ordinarie kontrollbesök och inga åtgärder vidtagits upphävs märkningsrätten för hela produktionen av CMP-godkända industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor och Godkänd Tillverkare utesluts från CMP-systemet.
 5. Målningskommittén ska informeras om kontrollorganet observerar tydliga mönster avseende problem att leva upp till kraven för tillverkningen.

Sanktioner vid övriga anmärkningar

Om övriga krav gällande exempelvis men inte uteslutande, emballering, lagring, märkning, tillverkningskontroll och dokumentation inte uppfylls gäller följande:
 1. En anmärkning om avvikelsen görs i kontrollrapporten.
 2. Anmärkningen följs upp vid påföljande ordinarie kontrollbesök. Om avvikelsen då inte är åtgärdad, ska Godkänd Tillverkare inom fjorton (14) dagar efter mottagen kontrollrapport förelägga en åtgärdsplan över vad som kommer att vidtas för att kraven ska uppfyl las.
 3. Om anmärkning kvarstår efter ytterligare ett ordinarie kontrollbesök, görs ett extra kontrollbesök inom två (2) månader för uppföljning av åtgärdsplanen.
 4. Om inga korrigerande åtgärder vidtagits till det extra kontrollbesöket, så upphävs normalt märkningsrätten för aktuell ytbehandlingsklass.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration