Nominerade 2000

Vinnare - Fritidshus Trosa skärgård

Huset uppfördes som ett examensarbete på KTH i Stockholm. Målsättningen var att fånga det gamla fritidshusets sinnliga kvalitéer och förena dem med en högre grad av boendekomfort. En viktig uppgift blev att förstärka upplevelsen av ljuset, vädret, årstiderna och deras växlingar. 
I grunden finns en permanent uppvärmd kärna som sommartid växer ut till nästan dubbel storlek då hall, gästrum, glasrum, och utekök integreras. Öppenheten längs innertaket förmedlar kontakt både mellan de inre rummen och ut till trädkronorna och himlen utanför. Stark skuggverkan och mjukt norrljus för på olika sätt in de stämningar som råder ute. Ytorna är enkla och släta och får sitt liv i samspelet mellan ljus och material. Möjligheten att även förändra väggarnas uppbyggnad beroende på årstid och väder är bäst genomförd i glasrummet. Där kan skuggande ribbor fällas ned, glasfönster skjutas åt sidan och tunna myggnät dras ner i frästa skåror likt rullgardiner.

Arkitekt: Natasha Racki och Håkan Widjedal 
Byggherre: Barbro och Lars Holmström 
Typ av byggnad: Fritidshus
Byggår: 1996–1998 
Beskrivning: Invändiga väggar av limmad golvspånskiva. Golv av massiv furu som oljats och polerats. Bärande stomme av trä. Slätspontad järnvitriolbehandlad panel utvändigt.

 

Nominerade

Restaurang Trädgår'n

Restaurangen Trädgår´n i Göteborg har en lång och eldfängd historia. Efter senaste branden 1994 invigdes en ny byggnad sommaren 1998. 
Husets huvudfunktioner placerades i ett drygt sextio meter långt rum med en glasvägg mot parken och husets betjänande delar, såsom kök, kontor och tekniska rum, i en två våningar hög volym mot gatan. 
Längs glasfasaden mot parken ligger en 3,5 meter bred veranda och utanför denna en 10 meter hög ribbvägg för klätterväxter. Med tiden kommer denna vägg att dominera huset både exteriört och interiört och göra att huset förändrar sig med årstiderna. Väggens plantor är valda för att skifta i färg och doft under sommarhalvåret och alla fäller sina löv om vintern. Husets utvändiga beklädnad är grov i dimensionerna. Fasaderna är stora och plana med fria fönsteröppningar. Interiört har man däremot eftersträvat ett finare, mer möbelaktigt materialbruk.

Arkitekt: Studio Grön AB. Fredrik Lund (arkitektoniskt huvudansvarig), Martin Forsby (handläggare), Henriette Michaelsen, Mika Määttä. Medarbetare: Björn Edström, Susanna Hellström, Gösta Johansson, Johan Lundin, Kjell Nord, Anders Olausson, Mikael Sonnsjö.
Byggherre: Higabgruppen
Typ av byggnad: Offentlig byggnad
Byggår: 1998 
Beskrivning: Stomme av betong, stålpelare/fackverk. Ytterväggar av lättbetong och lärkträ. Invändiga väggar klädda med betsad och lackerad björk, dels björkplywood, dels 28x40mm björklist som ljudabsorbenter.

 

Fritidshus Fårö

Samlingen av små fritidshus ligger bland sanddyner och vita stränder på norra Fårö. De började uppföras 1954 och har under åren byggts till och utökats allt efter det att familjen vuxit. Materialval och färgsättning har hållits samman. Stora taksprång och kringliggande broar har givit husen karaktär. 
De tre nu redovisade husen har tillkommit efter 1994. Först boden för cyklar, ved och förråd, sedan till- och påbyggnaden med sovloftet och matplatsen och slutligen gästhuset. Påbyggnaden med sovloftet utfördes sedan behov om ytterligare sovplatser i detta hus uppkommit. En liten balkong för vädring och högtidstal hänger i framkanten i ovanförliggande takstol.

Arkitekt: Gunnar Tarras Hollström
Byggherre: Gunnar Tarras Hollström med familj 
Typ av byggnad: Fritidshus med tillbyggnader
Byggår: 1994–1998 
Beskrivning: Grundbalkar, bjälklag, stomme och takbjälkar av trä. Nockbalk av limträ. Takbeklädnad av takpapp. Mineralullsisolering. 
Förvandringspanel utvändigt som behandlats med Cuprinol och med detaljer med vit oljefärg. Spontade innerpaneler behandlade med vit plastfärg. Golv av massiv furu som behandlats med lut och olja. 
Familjen Hollström har själva konstruerat och byggt fritidshusets alla byggnader.

 

Villa Hyby hage

Grupper av träd skärmar av det ranchliknande huset och markerar samtidigt utsiktslinjer mot omgivande landskap. 
Huset har fått sin disposition och sina material anpassade efter sin speciella, ibland temporära användning. 
Vinterdelen – den centrala delen med sal, kök och sovloft – har byggts i natursten. Sommardelen – flyglarna med musikrum och sovrum – har byggts som träverandor.
Under carportens skärmtak och längs en stengärdsgård finns husets ingång till salens slutna rum bakom husets gråstensmurar. Till salen adderas i söder musikrum, i norr sovrum och en trappa upp ett loft med milsvid utsikt. Musikrummet – husets viktigaste rum – har utblickar både mot gårdsplanen, infarten och trädgården. På så sätt samverkar de olika rummen i huset med omgivningens rumsbildningar. Nära och fjärran i växelverkan.

Arkitekt: Per Friberg
Byggherre: Privat
Typ av byggnad: Fritidshus
Byggår: 1995
Beskrivning: Mittbyggnaden med skalmurar av betong, klädda med natursten från traktens grustag. Markvåning av korsvirke och natursten, övervåning och verandor i trä. Stolpverk av rundvirke. Utvändig järnvitriolbehandlad träpanel och rå linolja på fönstersnickerier och dörrar. Invändigt olika träpaneler. Golv av oljad ek respektive såpskurad furu. Taktäckning av lockbrädor av ek.

 

Birkamuseet 

Birkamuseet ligger omgärdat av grönskande natur på Björkö i Mälaren. Konstruktionen är enkel och rustik med ett minimum av isolering och tekniska installationer. 
Byggnaden innehåller två utställningsrum, hörsal, museibutik samt ett arbetsrum, toaletter, städ och pentry. Över entréplatsen mot söder finns ett stort förtak, som ger skydd mot regn och utrymme för vila och väntan. 
Taket är den enkla byggnadens mest komplexa del. Dess skikt av virken bildar en väv som löper obruten mellan inne och ute och trär genom husets skal. Alla möten och sammansättningar är synliga och har givits saklig, tydlig och uttrycksfull form. 

Arkitekt: Mattsson & Wik Arkitektkontor AB genom Gunnar Mattsson (ansvarig), Björn Aaro, Kjell Carlsson, Petra Sjölund, Anna Stone, Tina Wik 
Byggherre: Riksantikvarieämbetet genom Annika Richert
Byggår: 1995–1996
Typ av byggnad: Museum, utställningsrum
Byggsätt: Oljelaserade innerväggar av spontad lastbärande plank, tak av spontad plank. Spännverksbalkar av trä och stål. Såpskurade golv av plank med värmeisolerande kutterspån. 
Hela konstruktionen består av massivt trä av gran som är klädd utvändigt med järnvitriolbehandlad lockpanel.

 

Dansbana Hovra 

Vid den gamla byskolan, numera vandrarhem, i Hovra by i Hälsingland, ligger dansbanan. I omgivningen syns några av byns ståtliga hälsingegårdar vilka vittnar om traktens rika träbyggnadstradition. 
Dansbanan är en enkelt uppbyggd oktagon med både väggar och tak helt i trä. Husets hörn ger plats för andhämtning, tre entrésidor med stora tunnspröjsade enkelglasade skjutdörrar och ett fyrkantigt scenhus på den fjärde sidan. Åtta fribärande takstolshalvor kopplade med dragstag av stål nertill och en tryckupptagande knut av trä upptill under lanterninen. 

Arkitekt: Lars Gauffin (ansvarig), Jan Klingstedt
Byggherre: Hovra byförening 
Typ av byggnad: Överbyggd dansbana
Byggår: 1995 
Beskrivning: Rundvirkespelare håller upp fribärande takstolshalvor som nedtill kopplas ihop med dragstag av stål och upptill av en tryckupptagande knut av trä. Stående dubbelfasad sågad panel utvändigt behandlad med Falu rödfärg och invändigt obehandlat golv av slätspontad gran.

 

Villa Klockby 

På Resarö utanför Vaxholm ligger huset. Det ligger som en lång lada, diagonalt över tomten. Den höga gaveln – byggnadens huvudfasad – bildar fond för vägen upp från sjön. På så sätt gjorde byggnaden sig fri från sina nybyggda grannar och fick istället genom sin riktning och genom sin relation till det ursprungliga vägmönstret en spännande dialog med den gamla skärgårdsbebyggelsen. Träfasaderna är grönmålade för att understryka skogskänslan – vindsuset, tallarna och blåbärsriset – och för att låta ursprungsbebyggelsen vara intakt. 
Genom byggherrens anknytning till möbelindustrin och kärlek till materialet trä var valet av träfasad en självklarhet. Olika träslag har kombinerats i interiören däribland rödbok i golv, mahogny i räcken och några fönster har även enkla spröjsverk av teak.

Arkitekt: Bjurström & Brodin Arkitekter AB genom Krister Bjurström, Bertil Brodin och Mats Victorson
Byggherre: Anna och Dag Klockby
Typ av byggnad: Villa 
Byggår: 1994–1996
Beskrivning: Trästomme med fasad av liggande fjällpanel målad med grön slamfärg. Trä i tak och invändiga snickerier som målats med limfärg och olja. Golv av oljad bok.

 

Församlingshem Nora 

Byggnaden är ett tvåvånings trähus med koppartak som följer grannhusens linje mot gata och trottoar. Gatufasadens stora fönsteröppningar vänder sig mot kyrkan och staden. 
Att förlägga entrén till gården, vilket är vanligt i Nora, blev en naturlig lösning. Den södervända gården välkomnar besökaren och öppnar sig mot grannfastighetens vackra trädgårdsrum. Hörnfönstret mot gatan och det asymmetriska taket antyder entrén och rörelsen in i kvarteret. Gården sammanbinder och organiserar husets plan och volymer, som möter kvarterets olika skalor. 
Ett mellanbjälklag i massivträ har gett möjlighet till en friare planlösning där entréhallen ger besökaren en överblick över verksamheten. Utmed glaspartiet mot gården löper trappan upp till entresolvåningens andaktsrum och ungdomsverksamhet, som också har en direkt förbindelse via en utrymningstrappa med den gård som förenar församlingshemmet och Klockaregården. 

Arkitekt: Ingrid Reppen och Tina Wik 
Byggherre: Nora pastorat genom Kerstin Jansson 
Typ av byggnad: Offentlig byggnad
Byggår: 1997 
Beskrivning: Konstruktionstekniskt innovativt mellanbjälklag i massivträ. Liggande linoljemålad falsad granpanel utvändigt. Invändigt falsad slätpanel behandlad med äggoljetempera och silikatlasyr. I taket sitter ett listverk av furu. Golv är i gran och ask som oljats.

 

Fritidshus Kovilan 

Huset ligger på en udde i Roslagen och består av tre delar med olika karaktärer, från genomsiktlig till sluten och mer privat. För att skapa en helhet har kompositionen mellan de olika delarna varit viktig, samt de genomgående materialen på fasader, tak, innerväggar och golv. 
Idén om en centralt placerad eldstad har varit en av utgångspunkterna för huset, vilket också är en viktig del av livet på landet. Går man genom den blå ytterdörren in i byggnadens mittersta del möts man av en stor eldstad. Den fungerar som rumsdelare mellan den genomsiktliga delen och den mittersta delen av huset. Trots det öppna sambandet mellan dessa rum upplevs de som skilda delar genom att den invändiga panelen på väggar och tak samt golvets riktning tydliggör de olika delarna. Även mötet mellan de två vinklarna på innertaken understryker detta. 
Eldhärden är vänd mot vardagsrummet, det stora rummet, som har två väggar av glas. I detta rum har man en närhet till den omkringliggande naturen och vattnet på båda sidor. Golvet i det stora rummet fortsätter utanför glasväggarna i form av trädäck. Ute och inne binds ihop visuellt, den breda skjutdörren förbinder rent fysiskt.

Arkitekt: Anna von Schewen
Byggherre: Carl von Schewen
Typ av byggnad: Fritidshus
Byggår: 1998
Beskrivning: Träregelstomme på betongplintar. Limträbalkar i tak. Slamfärgsmålad (svart) stående falsad spårpanel av gran utvändigt. Invändigt är väggar och tak av slätspontad gran. Golv av lutad och oljad furu och fönsterbågarna av oljad furu.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration