Arkitektens syn på KL-trä

Det sägs att det var medvetna politiker kring alpländerna i Europa som kom på tanken att utveckla trä för modernt byggande.

Man frågade: Gör ett byggmaterial av träden som kantar våra dalgångar, i stället för att kratsa ballast ur sluttningar och flodbottnar för betongtillverkning. Frågeställningen skickades till de främsta universiteten i Österrike, vars forskare efter några år i slutet av 1990- talet kom fram till Kreuzlagenholz, KLH, eller KL-trä på svenska. Fram kom ett nytt byggmaterial som vilar på klimatsmart och ekologisk hållning. Ett förädlat byggmaterial som tar tillvara en råvara som hela tiden växer och är förnybar.

Byggnadskonsten har fått ett material för arkitektur och stadsbygge, som alternativ till sten, tegel, stål och betong. Trä i sig är inte något nytt för byggandet. Stommar av stående och liggande timmer har bildat massiva väggar i hus sedan urminnes tider. Skiftesverket med liggande plank mellan stolpverk blev en utveckling då tillgången i timmerstocken ekonomiserades. Stående massiva plankstommar blev det tidiga egnahemsbyggandets metod att resa hus upp till två våningar. Byggmaterialet trä har alltid varit nära människan och hantverket, då det går att bearbeta med alla verktyg.

KL-trä innebär träskivor i stora format, upp till 3,50 m höga och 20 m långa skivor är möjliga att tillverka och med tjocklekar på cirka 60 – 500 mm. Det ger arkitekten möjlighet att rita ett hus som plockas ihop i platta paket med förtillverkade skivor med urfrästa håltagningar för fönster, dörrar och installationer, vilka levereras och sedan monteras ihop på byggarbetsplatsen. Här talar vi om industriell tillverkning, under tak, med tidsvinnande montage på byggarbetsplatsen. Detta gäller även tillverkning av volymelement, där golv, väggar och tak produceras av KL-trä.

KL-trä innebär ett ingenjörsmässigt material som kan nyttjas för arkitektur på ett industrialiserat sätt, det vill säga med långt driven produktion av byggelement. Manufaktur med trä som råvara låter sig bearbetas långt intill förfining av detaljer och ytor. Med vår tids digitala förmåga och noggrannhet kan byggnadskonsten få en avlösning på platsrelaterade, suboptimerade och tunga byggnadskulturer.

KL-trä ger en arkitektur till interiören av fullt färdiga ytor att använda. Golvet är varmt att gå på, då trä genast meddelar värme till barfotamänniskorna. Hyllorna går att skruva upp på väggarna utan problem. Tavlor kan spikas upp och i taket kan saker och ting fästas med enkelhet. Vill de boende komplettera med ett dörrhål är friheten att såga upp ett nytt hål, där det passar, i regel stor. Ett nytt fönster för dagsljus kan likaså oftast lätt bli till.

Skivor av KL-trä uppträder statiskt som betongelement, men med mycket lättare egentyngd. Beräkningsmässigt låter sig KL-trä beräknas som ett fullgott bärande skivmaterial med kända påkänningar av tryck-, drag- och tvärkrafter i byggnadskonstruktioner. Även brandfrågorna finner svar, som vilar på erkänd forskning och utveckling samt europeisk normering. För en händelse av brand i materialet kolar den korslimmade massiva träskivan på ytan, med ett skyddande skikt med bibehållande av bärighet i konstruktionen, så att människor kan sättas i säkerhet i tid.

Med alla goda egenskaper KL-trä uppvisar är det tryggt att bygga med. Människor har gott förtroende till trä sedan lång tid. Våra sinnen tränades säkert i slöjden, där ett direkt förhållande till materialet kunde upplevas.

Den arkitektur vi önskar att våra städer ska ha framöver kommer att uppföras med stommar av KL-trä. Ofta vill vi se att husen är trähus, också med synliga ytor av trä. Idag går det utmärkt att göra byggnaderna höga i flera våningar. KL-trä kan också exteriört bilda bär verk med fasader i annat material. Det handlar om var husen tar plats i samhällsbygget och vilken lokal passning som krävs i urbaniteten.

En fin egenskap som KL-träkonstruktioner medger är förtätning av ny bebyggelse inpassad i befintlig bebyggelse. Nytt hus som monteras i byggsats kan på kort tid uppföras med god passning till sin lokala förutsättning med en tidsbesparande byggnadsmetod.

Arkitektur som tar KL-trä till sig kan uppträda i ett arkitekturspråk som är överraskande och spännande, då trä medger formande som arkitekt och byggherre önskar för sin verksamhet, till program, funktion och yttre gestalt. Ytterligare möjlighet för KL-trä ligger i nya allianser med andra material som armerad betong, glas och stål. Konstruktiva utmaningar för bjälklag och stabilitet ligger i sådan samverkan. Historiskt ger korsvirkeshusen vittnesbörd om möjligheter till möten mellan olika material på ett konstruktivt sätt.

Utmaning ligger också i framtidens energieffektiva städer med hus som riktar sina ansikten mot solen och gör byggnaderna till energigivare. Att KL-trä bildar klimatsmarta koldioxidförvar i konstruktioner med vackra solpaneler på fasad och tak i framtidens arkitekturer är självklart. Tänk också att olika typer av hus i samhällsbygget görs av byggsatser med KL-trä. Alla de bostäder vi behöver bygga för unga, gamla och nyanlända, stadshus, skolor, förskolor, kulturhus, idrottshallar, buss- och järnvägsdepåer, varuhus och köpcentra, hotell och restauranger kan få sin gestaltning i arkitektur som vilar på KL-trä.

Ett genomgående värde för KL-trä är att det tar möjligheten till industriell tillverkning vidare med ett material som är förnybart och lätt att bearbeta. Till en industri rustad med digital kraft och automation som kan styras till produkter som tjänar människan, för arkitektur och samhällsbygge till mångfald och rik upplevelse. Ett material i arkitekturen som kan synliggöra vår strävan att göra planeten mer hållbar till gagn för oss, våra barn och barnbarn.

Till sist. Det visar sig också att man sover bättre i rum byggda i trä, ett material som andas, i golv, väggar och tak, med aktivt förhållande till årstid och relativ fuktighet. Hållbart.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration