Hantering och lagring

Trä har god hållbarhet – förutsatt att det hanteras rätt. För att bevara virkets höga kvalitet ända fram till inbyggnad i konstruktionen ska det skyddas mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt.

Planera och förbered leveranserna

Planera leveranserna efter produktionstakten och beställ material i delleveranser samt förbered mottagning och förvaring. Se alltid till att få virket levererat med emballage (ej genomskinligt).

Trä som ska användas synligt inomhus, till exempel lister, panelbrädor och golvbrädor, ska lagras i ett väl ventilerat utrymme med inomhusklimat.

Virke för utomhusbruk och inbyggnad ska lagras i utomhusklimat skyddat mot nederbörd. Lägg virket plant på en väl dränerad plats. Använd alltid ett tillräckligt stort antal underslag för att virkespaketet inte ska böjas. Använd rena underslag. Se till att luft kan cirkulera runt om virkespaketet. Lägg träbaserade material minst 300 mm över mark eller golv.

Välj en lagringsplats där man undviker att vatten kan bli stående under virkespaketet. Asfalt eller grov makadam är bra underlag, då är risken liten att jord och smuts kan stänka upp.

Marken ska vara snöröjd. Placera inte virket där det finns risk för nedsmutsning av till exempel stänk från takdropp eller trafik. Se till att lagringsplatsen ligger i skugga under vår, sommar och höst. I solbelysta virkespaket blir temperaturen högre än temperaturen utomhus och det kan leda till kondens, vilket ökar risken för mikrobiell påväxt (gäller främst i det yttre lagret).

 

Ta emot och kontrollera

Kontrollera virket vid mottagning av leveransen.

  • Emballage: kontrollera att det är helt
  • Kvantitet: gör en överslagsmässig uppskattning av mängden
  • Dimensioner: kontrollera att de stämmer överens mot beställning och följesedel
  • Kvaliteter: kontrollera leveransen, notera eventuella synliga skador. Stäm av sort och märkning mot beställning och följesedel
  • Kontrollera att virket är rent från jord och smuts
  • Fuktkvot: ta stickprov på ett antal virkesstycken med fuktkvotsmätare för att få en indikation på att fuktkvoten stämmer med beställningen. Se även avsnitt Mätning av medelfuktkvot och ytfuktkvot.

Reklamera virket omedelbart om det vid leverans har en fuktkvot eller kvalitet som inte överensstämmer med beställningen.

Om reklamation inte sker vid mottagning blir det svårt att i efterhand få rätt vid en tvist. Vid tvist ska provtagning ske enligt gällande SIS-CEN/TS 12169 med fuktkvotskrav enligt SS-EN 14298.

Observera
Hela virkespaketets innehåll ska vara tillgängligt för inspektion vid en reklamation.

Skydda virket

Kontrollera att presenningen är hel före täckning av virkespaketet.

Täck virket så att luft kan cirkulera och så att det inte blir för höga temperaturer eller kondens. Låt band och emballage på virkespaketet sitta kvar så länge som möjligt.

Ventilera mellan virket och presenningen och se till att presenningen slutar en bit ovanför marken. Sätt distanserande stöttor eller dylikt kring virkespaketet så att presenningen inte ligger an mot virket någonstans.

Direkt solsken ger snabb uttorkning av ytan. Sprickor bildas, virket kan deformeras och virket på skuggsidan kan uppfuktas.

Observera
Virket ska därför vara täckt även under dagtid/arbetstid. Använd inte genomskinligt täckmaterial.

Om vatten runnit in i virkespaketet måste virket torkas innan det används. Bryt virkespaketet och ta bort emballaget. Strölägg virket. Täck och låt det torka. Ställ det på en öppen plats om det är på sommaren. Virke som blivit skevt kasseras.

Låt det stå inomhus med en byggfläkt om det är under den kalla årstiden. Kontrollera fuktkvoten och ytfuktkvoten innan virket ska användas.

Bevara fuktkvoten

Byggvirke

Ett parti konstruktionsvirke eller utvändiga panelbrädor har normalt målfuktkvot 16 % vid leverans från sågverket. Virket kan förvaras i det emballerade paketet utomhus under en kortare tid om det är helt skyddat mot nederbörd och uppfuktning. För täckning av virke, använd helt täta presenningar, se till att fukt inte kommer upp från marken under presenningen och att det blir luftning kring och över virkes­paketet. Placera virkespaketet i skugga.

Limträ

Ett parti limträ har normalt en fuktkvot som högst motsvarar mål­fukt­kvoten 16 % vid leverans från limträtillverkaren. Limträ levereras med ett transportskydd. Om emballaget är helt tätt kan limträ under en kortare tid förvaras utomhus under tak. Om emballaget bryts, laga det (även mindre revor) eller ta bort det helt och fortsätt lagra limträet i ett torrt och varmt utrymme om det ska användas inomhus. Limträ som ska användas i icke uppvärmda byggnader eller i utomhusklimat, skyddat under tak, kan lagras i ett kallt utrymme, väl skyddat mot nederbörd.

Tabell 33 Viktuppgfiter vid hantering

Använd följande viktuppgifter vid hantering av virke och limträ:

Träslag Vikt (kg/m3)
Gran cirka 470 kg/m3
Furu cirka 500 kg/m3
Limträ cirka 500 kg/m3
Impregnerat limträ cirka 600 kg/m3*
Impregnerat trä 830 kg/m3** 

* torkade lameller efter impregnering
** ej torkat

 

Lister, invändiga panelbrädor och golvbrädor

Ett parti lister, invändiga panelbrädor och golvbrädor har normalt målfuktkvot 8 procent vid leverans från tillverkaren. De ska vara sexsidigt plastemballerade vid leverans och ha en fuktkvot anpassad för användningen i den färdiga byggnaden. Lagra därför inte dessa material på byggarbetsplatsen utan se till att de levereras och byggs in först när uttorkningen av byggfukten är avslutad. Om de ändå måste lagras på byggarbetsplatsen ska det ske i utrymmen med inomhusklimat.

Avfall

Sortera träavfall i en separat fraktion som sedan kan flisas och brännas för energiutvinning. Avfall från impregnerat trä ska hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor.

 

Tabell 34 Exempel på målfuktskvot vid leverans från tillverkare för olika typer av användningsområden

Målfuktkvot (%) Användning
8 Golvbrädor inomhus i uppvärmda utrymmen.
12 Synliga beklädnader, lister samt undergolv i uppvärmda utrymmen.
16  Virke och limträ för inbyggnad samt utvändiga panelbrädor.

 

Beställ rätt virke och rätt fuktkvot

Ställ tydliga krav på virket. Beställ byggvirke sorterat enligt SS-EN 1611-1 och
SS-EN 1611-1/A1 eller efter kraven på konstruktions­­virke enligt SS-EN 14081-1 och 14081-3 och klassificerat enligt ­SS-EN 338.

Byggvirke, utvändiga panelbrädor och invändiga panelbrädor beställs med mått enligt SS 232712 eller SS 232813. Ut- eller invändiga panelbrädor ska ha egenskaper och vara märkta enligt SS-EN 14915.

Beställ limträ som är producerat med lim som uppfyller kraven för limtyp I enligt SS-EN 301 och är klassificerat enligt SS-EN 14080.

Lister beställs sorterade enligt SS 232811 och med mått enligt SS 232812. Svenskt Träs digitala produktkatalog omfattar en branschgemensam sortimentslista med dimensioner, kvaliteter och benämningar, se traprodukter.se.

Se även föreskrifter och råd i Boverkets Byggregler, BBR, föreskrifter i AMA Hus samt råd och anvisningar i RA Hus.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration