Tekniska krav

Här beskrivs krav på egenskaper hos träråvaran och de profilerade utvändiga panelbrädorna.

 
Tabell 4.1 Tekniska krav för träråvaran
Virkesegenskaper Grundkrav
Råvara 1)
G4-2 eller bättre. Ska vara av centrumutbyte 2x, 3x eller 4x av gran. Observera att synlig märg, på framsidan i den kluvna panelbrädan, endast är tillåten i max 10 procent av partiet.
Målfuktkvot 2)
16 % (93,5 procent av virkespartiet ska ha en individuell fuktkvot mellan 11,2 % och 20,8 %. Medelfuktkvoten får variera mellan 13,5 % och 18 %).
Tillåtna måttavvikelser för längd
- 0,0 mm
+ 50,0 mm
Tillåtna måttavvikelser för dimensioner mindre än eller lika med 100 mm 3)
± 1,0 mm
Tillåtna måttavvikelser för dimensioner större än 100 mm och mindre än 300 mm 3)
± 1,5 mm
Bevattnat (sprinkler)
Timret får inte vara bevattnat längre än en (1) bevattningssäsong.
1) SS-EN 1611-1
2) SS-EN 14298. Fuktkvot mäts enligt anvisningar i SS-EN 13183-1 (Torrviktsmetoden – Ugnstorkning) med tillägg SS-EN 13183-1/AC eller enligt anvisningar i SS-EN 13183-2 (Resistansmetoden) med tillägg SS-EN 13183-2/AC.
3) Toleransklass 2 enligt SS-EN 336. Måttavvikelser mäts från börmåttet (target size) vid 20 % referensfuktkvot, vid mätning vid annan fuktkvot se formel i kapitel 4.2 i angiven standard. Börmått utgår från mått angivna för profiler i Svenskt Träs produktkatalog.
 
Kvalitetskraven på utvändiga panelbrädor inom CMP systemet ska följa Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1 i sorteringsklass G4-2 eller bättre.
 
Därutöver ska tilläggskrav enligt tabell 4.2 produktförbättringar jämfört med G4-2, 4.3 Värdetal för produktförbättringar samt 4.4 Kvistantal och kviststorlek. Köps råvaran externt ska virkesleverantören kunna uppvisa dokumentation att
kraven uppfylls.
 
 
Tabell 4.2 Produktförbättringar jämfört med G4-2.
Egenskaper utvändiga panelbrädor Utförande
Klyvning
Utvändiga panelbrädor ska vara torrkluvna. 6)
Yta
Framsidan ska ha en finsågad yta eller en ytstruktur som skapats genom användning av paintcutter.
Märg
Synlig märg på framsidan är tillåten i max 10 procent av virkespartiet.
Kantsidor
Ska vara rillade eller finsågade med ytstruktur som motsvarar en rillad yta, för bättre vidhäftning av färg.
Hörn
Hörnen ska vara rundade eller fasade med radie/fasning minst 2 mm för att ge tillräckligt färglager. Profiler där vinkel är 45 grader eller mindre behöver dock inte behandlas ytterligare.
Spår på baksidan Inte tillåtet enligt profiler i Svenskt Träs Produktkatalog.
Ändspont
Ändspontade utvändiga panelbrädor är tillåtet och minustolerans på längdmått får förekomma.
Emballage
Utvändiga panelbrädor ska vid lagring och leverans vara emballerade med plast med ljus utsida och svart insida.
Tjocklek Minimum 22 mm. Tolernas på 22 mm - 0,5 mm. Ingen pnael får understiga 21,5 mm.
Vankant Samtliga ritningar i Svenskt Träs Produktkatalog är ritade fullkantade.
På flatsida ingen synlig.
På kantsida ingen synlig.
Profiler
Profiler enligt SS 232813 Samt Svenskt Träs Produktkatalog eller enligt godkännande av Expertgruppen.
Ändträ, stående och liggande
På stående och liggande utvändiga panelbrädor ska inte droppnäsa av målningstekniska skäl förekomma.
Måttförhållande Förhållandet bredd: tjocklek bör inte överskrida 9:1.

6) Virke som sågats efter torkning och har minst en flatsida med band- eller cirkelsågad yta.

 

Tabell 4.3 Kvistantal och kviststorlek

  Kvisttyp
  Frisk kvist Torr kvist Barkringskvist Rötkvist
Ytsida        
Antal kvistar per meter vid maximal storlek (mm). Frisk och torr kvist > 10 mm. 6 6 2 1
Virkesbredd (mm) Kviststorlek (mm)*
70 42 27 22 13
95 45 30 25 14
120 47 32 27 14
145 50 35 30 15
170 52 37 32 16
195 55 40 35 17
Kantsida        
Antal kvistar per meter vid maximal storlek (mm). Frisk och torr kvist >10 mm. 4 4 2 1
Virkestjocklek (mm) Kviststorlek (mm)      
22 22 17 11 7

* Genomgående lös kvist ej tillåten.

Kommentarer
Urfallna hörnkvistar Maximal storlek flatsida och kantsida 15 mm.
Spontad och falsad panel.
För falsade och spontade paneler maximalt 10 mm på flatsida och 8 mm på kantsida.
Observera får ej orsaka genomgående hål efter montering.
De delar som döljs efter montering beaktas ej.
Kompensationsregel Kompensationsregel innebär att om kvistens storlek är mindre än tillåtet får det finnas fler. Total kviststorlek per meter får aldrig
överstiga tillåtet antal x tillåten storlek.

Tabell 4.4 Övriga egenskaper.

Egenskaper utvändiga panelbrädor Utförande
Barkdrag och lyror Maximal längd 75 mm per meter.
Kådlåpor Enskild maximal längd 60 mm, total maximal längd 200 mm per meter.
Kådved Maximalt 5 % av sidans yta.
Tryck- och Vresved Maximalt 30 % av sidans yta.
Blånad Maximalt 5 % av sidans yta.
Fast röta Maximalt 5 % av sidans yta.
Mjukröta Ej tillåtet.
Ändrsprickor Maximal längd 60 mm per ände. Ändsprickor är ofta genomgående.
Torksprickor Maximalt 33% av panelens längd.
Genomgående sprickor Ej tillåtet.
Deformation Flatböj maximalt 15 mm/2 meter. Kantkrok maximalt 4 mm/2 meter.
  Skevhet maximalt 8 % av bredden/2 meter. Kupighet maximalt 3 % av bredden.
Insektsangrepp Ej tillåtet.
Toppbrott Maximalt 1 st per meter, maximal bredd 33% av sidans bredd.

 

Vanligt förekommande profiler av utvändiga panelbrädor

För mer utförlig information och standarder som stödjer varudeklarationen
för vanligt förekommande träprofiler av utvändida panelbrädor se traprodukter.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration