Träarkitektur och träbyggande

Foto: Christina Brandin Englund

Byggbranschen står för cirka 40 procent av alla koldioxidutsläpp i världen. Under de kommande 40 åren förväntas det byggas till globalt 230 biljoner kvadratmeter – en yta lika stor som Paris, varje vecka. Behovet av en omställning mot en mer klimatneutral och cirkulär byggindustri är stort.

Därför behöver alla aktörer i branschen, och hela samhällen, hålla hållbarhetsambitionen hög. Det måste genomsyra både arkitektur och byggande – hela kedjan från designidé, till materialval och uppförande av byggnad. Hela kedjan från råvara, produktion och transport till färdig byggnad, användning, slutskede och återvinning. Alla beslut och materialval som tas – redan från första skiss – påverkar utsläppen.

Det betyder även att vi måste ta hänsyn till omkringliggande naturresurser, energianvändning, vatten och mark samt arbeta resurseffektivt med förnybara material och energikällor, helst redan innan första spadtaget. Med detta kommer också förutsättningar för återvinning och möjlighet att återbruka material.
  
Det mest hållbara alternativet av byggande är såklart att inte bygga alls. Men genom att tänka cirkulärt, minimera resursuttag, se avfall som möjliga resurser för projektet eller andra projekt, använda förnyelsebara material och genom att tänka resurseffektivt i hela kedjan, så kan vi göra det på bästa sätt. 

Så bidrar trä

Visste du att ett trähus kan binda koldioxid i över hundra år och att om hälften av Sveriges flerbostadshus 2025 byggs i trä i stället för i andra material skulle klimatpåverkan i byggskedet minskas med cirka 40 procent varje år? Tillsammans med ett ökat träbyggande inom publika och privata lokaler motsvarar detta cirka 1 miljon ton koldioxid per år.

Det är få material som lämpar sig lika bra för både byggande och att cirkuleras som trä gör. Frågan är inte om, utan träbyggandet har redan en betydelse i omställningen till en cirkulär ekonomi*.

 

Nyttja det redan byggda och bygg på höjden  

  • Trä är ett relativt lätt material som kan användas för att bygga på befintliga stommar utan att förstärkning behövs.
  • Trä är ett flexibelt material. Det är möjligt att i efterhand göra ändringar i träbyggnader och att byta ut delar och renovera. Det i sin tur tär mindre på jordens resurser, jämfört med att riva och bygga nytt. 

Industriellt träbyggande, prefabricerade större byggelement  

  • Trä är i hög grad anpassningsbart och lättarbetat. Det är enkelt att montera och demontera – till exempel genom att arbeta med förtillverkade moduler.
  • Träråvarans låga vikt möjliggör en högre grad av förtillverkning med industriell tillverkning av komponenter, som sedan kan monteras på byggarbetsplatsen.
  • Tack vare möjligheten till industriell tillverkning kan antalet transporter till byggarbetsplatsen minskas. 
  • Det ger också möjlighet till kontroll på kvalitet och arbetsmiljö under produktion  
  • Prefabricerade element ger färre störningar på byggarbetsplatsen och för omgivningen, jämfört med att bygga allt från grunden på plats. 
  • Snabbare och mer effektiv process 

Cirkulärt byggande 

  • Trä möjliggör att kunna plocka ner balkarna för att nyttja dem igen i ett annat projekt. En metod som inte är ny. Traditionellt har vi i Sverige alltid flyttat hus. Det ökar möjligheten att återanvända befintliga resurser.  
  • Träets hållfasthet och hållbarhet gör att smarta träbyggnader kan ses som materialbanker, designat för återbruk. 

Regler och standarder - arkitektur och byggande

En överblick över hållbarhetsmärkningar och certifieringar.

Lagen om klimatdeklarationer av nya byggnader

Sedan den första januari 2022 ska nya byggnader klimatdeklareras. Det är klimatpåverkan från hela byggskedet inkluderat råvaruförsörjning, transporter, tillverkning av produkter och byggnation som ska deklareras.  
 
Syftet med lagkravet är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. I nästa steg kommer en maxnivå att sättas per klimatdeklaration. Detta kommer att bidra till att uppnå det nationella målet om ett klimatneutralt Sverige år 2045. 

Standarder

För att bedöma en byggnads miljöbelastning finns ett antal standarder. Arbetet bedrivs internationellt, inom EU samt inom respektive land. I Sverige är det Svenska Institutet för Standarder, SIS, som ansvarar för standardiseringsarbetet. Arbetet utförs i samråd med företag och organisationer.  
 
Vid nybyggande ska underlag för en byggnads miljöbelastning tas fram för att byggherren ska kunna värdera olika förslag mot varandra.  
 
Basen för alla standarder om miljö är ISO 9001 och ISO 14001. Därefter kommer standarder för livscykelanalyser. ISO 14040, ISO 14044 och ISO 14025 beskriver hur man överför resultaten från livscykelanalysen till en miljödeklaration.

Hållbarhetsmärkningar & certifieringar 

En överblick över hållbarhetsmärkningar och certifieringar inom byggnader och byggvaror.

Logotyper arkitektur 2.jpg

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad bedömer hela byggnader och mäter sexton olika värden inom energi, inomhusmiljö och material. Granskning sker av oberoende tredje part innan godkänd certifiering. Inom tre år sker en uppföljande kontroll.  

SundaHus 

SundaHus verkar inom bygg- och fastighetssektorn och hjälper företag och organisationer med att skapa giftfria och långsiktigt värdefulla byggda miljöer genom enkla och effektiva lösningar för medvetna materialval. 

Byggvarubedömningen  

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda byggvaror. Bedömningar görs utifrån kriterier baserade på kemiskt innehåll, livscykel samt socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Det webbaserade verktyget underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är hållbara. 

Basta

Basta jobbar för att fasa ut användningen av särskilt farliga kemiska ämnen och tillhandahåller en databas med anläggningsprodukter som klarar organisationens krav. Informationen i systemet kvalitetssäkras genom regelbundna revisioner av leverantörerna. Basta är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL, Svenska Miljöinstitutet och branschorganisationen Byggföretagen. 

Green Building

Är ett europeiskt system som riktar sig till fastighets- ägare och förvaltare som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler och bostäder. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler, BBR.  

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design, är ett miljö certifieringssystem från USA som är mer omfattande än de ovan nämnda systemen. Bland annat tar LEED i högre utsträckning hänsyn till produktionsfasen av materialen som ingår i en byggnad.  

BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method, kommer från Storbritannien och har ungefär samma omfattning som LEED. BREEAM tar i viss utsträckning hänsyn till produktionsfasen och ser även på miljöpåverkan i byggmaterialens produktion ur ett livscykelperspektiv.

WELL Building standard

WELL Building Standard – Well är ett globalt verktyg för att utveckla hälsa och välmående i byggnader. Certifieringen bygger på att flera olika faktorer värderas: luft, vatten, kost, ljus, rörelse/ergonomi, komfort, ljudmiljö, material/kemikalier, sinne/välmående och gemenskap.

* Läs mer om industriellt byggande i trä – nuläge och prognos mot 2025 på:

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration