Producentansvar

Foto: Johan Ardefors

Producentansvar för förpackningar

All tillverkning av förpackningar inom EU lyder under EU:s avfalls- och förpackningsdirektiv med därtill hörande producentansvar. Producent är alla som yrkesmässigt tillverkar, säljer eller importerar en förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning. Kravnivån på återvinning är 15 procent för Sverige men kommer enligt det nya avfallsdirektivet att öka till 25 procent 2025 och 30 procent år 2030. Den cirkulära ekonomin följs upp genom mätning av cirkularitet, hur hög andel av produkten som är återcirkulerat. För träemballage innebär det att information om tillverkarnas import, export, produktion, reparation, återvinning och återanvändning samlas in och räknas om i ton. Den summerade mängd återvunnet och återanvänt material divideras med den mängd som satts på marknaden i Sverige.

Vägledning om producentansvaret för förpackningar. Vem som är producent och hur producenten uppfyller sitt producentansvar. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats (öppnas i nytt fönster).

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration