Producentansvar

Foto: Johan Ardefors

Från 1/1 2023 gäller en ny förordning för förpackningar i Sverige.

Producentansvar för träförpackningar

Under 2023 utformades processer för hur detta ska fungera. Några huvudpunkter i den nya förordningen som är viktiga att känna till

  • Ansvaret för insamling av förpackningsavfall flyttas till kommunerna och finansieras via förpackningavgifter.
  • Förpackningsavgifterna administreras av producentansvarsorganisationer. Dessa har tidigare hanterat förpackningar i andra material men i och med den nya förordningen har de ansvar även för träförpackningar.
  • Det finns två godkända producentansvarsorganisationer: Näringslivets producentansvar (NPA) (www.npa.se) och TMR (www.tmr.se).
  • Begreppet producent innefattar tillverkare av förpackningar, den som sätter en förpackning på marknaden för första gången samt den som tar in en förpackning i Sverige från annat land.
  • Rapporteringskravet gäller den som sätter förpackningen på marknaden (i regel kunder till träförpackningstillverkaren) samt den som för in förpackningar till Sverige från annat land.
  • För att hantera rapporteringskravet (enligt definitionen ovan) behöver du ansluta dig till någon av producentansvarsorganisationerna och lämna statistik.
  • Producentansvarsorganisationerna rapporterar i sin tur uppgifter om insamling och behandling av förpackningsmaterial till Naturvårdsverket.
  • Undantag görs för så kallade ”godkända marknadsdrivna system för återanvändning”. Man behöver då säkerställa att minst 90% av förpackningarna roterar i ett marknadsdrivet system för återanvändning och tas hand om av systemet när de blir avfall.
  • OBS att det finns två olika typer av system där återanvändbara förpackningar roterar: i) marknadsdrivet system för återanvändning och ii) system för återanvändning. En av skillnaderna mellan dem är att marknadsdrivna system för återanvändning tar ansvar också för avfall, vilket system för återanvändning inte gör. Är man ansluten till ett system för återanvändning behöver man därför också anlita en producentansvarsorganisation. Mer om detta, hur man gör för att anmäla ett marknadsdrivet system för återanvändning, etc, hittar du här: System för återanvändning av förpackningar (naturvardsverket.se)

Om du är osäker på vad som gäller för dina produkter föreslår vi att du kontaktar någon av producentansvarsorganisationerna.

 

Framtida gemensam EU-lagstiftning för förpackningar och förpackningsavfall

Vi är på väg att få en helt ny lagstiftning för förpackningar inom EU. De största förändringarna är att det blir en förordning, dvs samma regelverk och tidpunkt för genomförande kommer att gälla i hela EU.

Det är också ett större fokus på att tillverkaren ska förbereda för återvinning och återanvändning. När det gäller målen för återvinning av träförpackningar kommer de gamla målen att ligga kvar med materialåtervinningsnivåer på 25% 2025 och 30% 2030. Det blir dessutom nya målnivåer avseende återanvändningsbara produkter.

Processen för att ta fram den nya lagstiftningen har varit lång och är ännu inte helt i mål. Från vår sida har vi haft många synpunkter på att materialåtervinning av trä premieras framför återanvändning, vilket missgynnar ”den svenska modellen” för träförpackningar.

I Sverige har vi en hög andel återanvändning av träförpackningar som vi i den nuvarande tolkningen av lagstiftningen inte får tillgodoräkna oss. I det nya förslaget kommer vi att få räkna in reparation och återanvändning till viss del, men det är fortsatt oklart hur de olika värdena kommer att läggas samman och presenteras i slutänden.

Remissvar från Svenskt Trä finns att läsa här i pdf

Denna sida uppdateras kontinuerligt när processen fortskrider.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration