Ordlista

Aluminiumfolielaminat En typ av flerskiktad folie som ger ett extra starkt skydd för produkter som ska lagras länge och utsättas för större påfrestningar. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Anisotrop När ett material har olika egenskaper i olika riktningar, som exempelvis trä. Se Trä som material.

Barriärmaterial Ett skyddsmaterial som avgränsar och bibehåller klimatet i ett visst utrymme, till exempel kring ett gods i ett emballage. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Bastbark Innerbark. Se Trä som material.

Blånad Missfärgning av virke, främst splintved, orsakad av angrepp av blånadssvamp. Missfärgning uppträder vid temperaturer över 8 – 10 °C. Se Trä som material.

Bult Ogängad cylindrisk kropp med eller utan cylindrisk skalle, används som förband i kraftigare träförpackningar. Se Förband och förbindare.

Bunt Typ av enklare emballage för självbärande gods. Se Val av emballagetyp.

CAD Computer Aided Design. Se Val av emballagetyp

Centrifugalkraft Kraft som uppstår när ett föremåls bana kontinuerligt ändras, till exempel när förpackat gods i en lastbil påverkas av fordonets rörelse i kurvor. Se Belastning och påkänningar på träförpackningar.

Container En standardiserad behållare, används för transport av gods. Se Förberedelse av gods som ska packas.

Densitet Kvot av massa och volym hos ett material, enheten är kg/m3. Se Förberedelse av gods som ska packas.

Elasticitetsmodul beskriver samband mellan last och töjning hos ett material. Se Val av emballagevirke.

Emballage Omslag, förpackning som används för att skydda en vara under transport och lagring. Se Val av emballagevirke.

Europapall, EUR-pall En standardiserad lastpall, som tillverkas på licens som utfärdas och följs upp av DNV eller EPAL. Se Val av emballagetyp.

FCL-container Full Container Load, det förpackade godset lastas och säkras innan avresa och lossas inte förrän vid slutdestinationen. Se Förberedelse av gods som ska packas.

Fiber Vedens minsta byggstenar, i barrved 3 – 5 mm långa och 0,02 – 0,04 mm breda.  Se Trä som material.

Fiberavvikelse Avvikande fiberrikning i virkesstycke, vanligt förekommande runt kvistar. Se Val av emballagevirke.

Flatböj Deformation på virke som innebär att virket är böjt på flatsidan i längsled. Se Val av emballagevirke.

Foam Typ av inredesmaterial av skummat polyester. Se Val av emballagetyp.

Fuktkvot Kvoten av vattnets massa i fuktigt material och massan av det uttorkade materialet, uttrycks i %. Se Val av emballagevirke.

Fuktkvotsgradient Variation av fuktkvot i virkets tvärsnitt. Se Val av emballagevirke.

Fyrvägspall En lastpall som kan hanteras med truck från alla håll. Se Val av emballagetyp.

Förband Metod för sammansättning av komponenter, exempelvis spikar i ett emballage. Se Förband och förbindare.

Förbindare Komponent som används för att sammanfoga träförpackningens delar, vanliga förbindare är spik, skruv, bult och klammer. Se Förband och förbindare.

Gods Varor som ingår i en transport. Se Förberedelse av gods som ska packas.

Halvpall Pall i olika utföranden med yttermåtten 600 × 800 mm. Se Val av emballagetyp.

Handelssortering av virke Sortering av virke i syfte att klassificera virket i handelskvalitetsbenämningar, främst bedömningar av virkets utseende och form. Se Val av emballagevirke.

Hygroskopiska egenskaper Förmåga att ta upp och avge vattenånga. Se Val av emballagevirke.

Hållfasthet Ett materials förmåga att tåla påfrestningar. Se Val av emballagetyp.

Häck En gles trälåda. Se Val av emballagetyp.

Informationsmärkning Märkning på emballage som anger ursprung, vikt och mått. Se Förberedelse av gods som ska packas.

ISPM 15 International standard for Phytosanitary Measures, märkning som anger att en träprodukt är tillverkad av virke som är behandlat med värme eller kemikalier (ej i Sverige) för att förhindra spridning av insekter. Se Val av emballagevirke.

Jordacceleration Jordens tyngdacceleration, den acceleration ett föremål får om det faller fritt från en höjd, betecknas g ≈ 9,81 m/s2.  Se Belastning och påkänningar på träförpackningar.

Kabeltrumma En typ av spolformad förpackning som används för exempelvis för transport och lagring av kabel. Se Val av emballagetyp.

Kambium Ett tillväxtskikt under trädets bark. Se Trä som material.

Kamspik Spik med ringat skaft och bra utdragsvärde. Används därför ofta till emballage, som utsätts för mycket hantering och förändringar i klimat. Se Förband och förbindare.

Kantkrok Deformation på virke som innebär att virket är böjt på kantsidan i längsled. Se Förband och förbindare.

Kloss En fyrkantig eller cylinderformad pallkomponent ofta tillverkad av trä, spån eller komposit. Klossen används i lastpallar som behöver hanteras från fyra håll. Se Val av emballagetyp.

Kontrollmärkning Märkning på emballage som anger registrering, identitet, adress och löpnummer. Se Förberedelse av gods som ska packas.

Korrosion När ett material fräter genom påverkan från syreföreningar i luften, till exempel när metall rostar. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd.

Kupighet Deformation på virke som innebär att virket är böjt längs kortsidan. Se Val av emballagevirke.

Lastpall En typ av förpackning utan väggar, där gods kan hanteras med truck och fixeras med band eller film. Se Val av emballagetyp.

LCL-container Less Container Load, en containertransport som kommer att lastas om under resans gång. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Med Underdelen av en trälåda som ofta är utformat för att underlätta transport av lådan, till exempel i och ur en container. Se Val av emballagetyp.

Mikroorganism Organism som är så liten att den inte syns med blotta ögat. Vissa mikroorganismer kan påverka och skada virke. Se Trä som material.

Målfuktkvot Begärd fuktkvot i ett virkesparti, uttryckt som ett procenttal. Se Val av emballagevirke.

Märg Område inuti första årsringen, främst bestående av mjuk vävnad. Märgen har en mörk brun färg. Se Trä som material.

Mögel En typ av svamp som kan utvecklas på virke som inte är torkat på rätt sätt. Mögelsporer är ohälsosamma och därför ska mögligt virke inte hanteras inomhus. Se Trä som material.

Narar En benämning på lister som används vid tillverkning av trälådor. Se Val av emballagevirke.

Nita/nodda Att spika en längre spik mot ett hårt underlag så att den böjs tillbaka in i träförpackningen och på så vis blir stadigare och inte ger upphov till skaderisk vid hantering av förpackningen. Se Förband och förbindare.

Pall med standardmått Pall i olika utföranden med yttermåtten 1200 × 800 mm. Se Val av emballagetyp.

Partialkoefficient En faktor för att ta hänsyn till att brottrisken för ett visst material är acceptabelt liten. Se Belastning och påkänningar på träförpackningar.

PE-folie En typ av skyddsfilm för gods. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Poolsystem ett system för lagring och transport av returförpackningar. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Polyeten Polyeten förkortas ofta PE, och är en termoplast som klarar stora temperaturvariationer och därför lämpar sig för exportförpackningar. Se Val av emballagetyp.

Polystyren Polystyren förkortas PS, och är en styrenplast. Polystyren har ett lägre pris än PE, men lämpar sig inte för förpackningar som utsätts för låga temperaturer och UV-strålning. Se Val av emballagetyp.

Polyuretan, PUR, kan vara massivt eller skum, används för inreden och har god värme- och nötningsbeständighet och goda isolerande egenskaper. Se Val av emballagetyp.

Regel Virke med tjocklek från 33 – 45 mm. Se Val av emballagevirke.

Resistensfuktkvotsmätare En fuktkvotsmätare med stift av isolerade hammarelektroder som används för att avläsa medelfuktkvoten vid några punkter på ett djup av 0,3 gånger virkestjockleken. Se Val av emballagevirke.

Röta Röta orsakas av svampar som växer in i veden och bryter ned träets huvudsakliga byggnadselement cellulosa, hemicellulosa (fibrer) och lignin (lim). Färg och form förändras kraftigt, och hållfastheten försämras. Se Trä som material.

Skevhet Deformation på virke som innebär att virket är vridet kring sin axel i längsled. Se Val av emballagevirke.

Skjuvning Deformation med ändrade vinklar utan volymändring. Uppstår vid tryck från motstående sidor på olika höjd från marken. Se Trä som material.

Skruvspik En spik med skruvprofil i stammen. Se Förband och förbindare.

Snedfibrighet Virket är snedfibrigt när fiberriktningen inte är parallell med stammens längdaxel. Se Val av emballagevirke.

Sparrar Fyrsågat virke som har en tjocklek av minst 75 mm, oftast ingen eller högst 25 mm skillnad mellan tjocklek och bredd. Används i huvudsak kraftiga lastpallar och i bottnar för större lådor och häckar. Se Val av emballagevirke.

Specialpall Pall som är tillverkad för ett visst ändamål och därmed har anpassade mått och design. Se Val av emballagetyp.

Splintved Yttre del av veden i det växande trädet, innehåller celler som transporterar växtsaft. Se Trä som material.

Spärrskikt Ett skyddande materialskikt som skyddar godset från omgivande variationer i temperatur och fukt. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Standardpall Pall som uppfyller en viss standard, exempelvis CP-pall och EUR-pall. Se Val av emballagetyp.

Sträva Förstärkning. Se Val av emballagetyp.

Termisk egenskap Hur ett material påverkas av temperaturvariationer. Se Trä som material.

Torkmedel Ett medel som absorberar fukt och används för att skydda förpackat gods mot  korrosion. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Torkmedelsenhet Ett grundmått som används för att beräkna och dimensionera mängden torkmedel som ska användas i en viss förpackning. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Tvåvägspall En lastpall som kan hanteras med truck från två motstående sidor. Se Val av emballagetyp.

Tvärslå Kraftigt virke som ofta används i botten av lådor. Se Val av emballagetyp.

Vagga En träförpackning utan väggar och lock, bestående av en botten och en påbyggnad som är anpassad för godset. Se Val av emballagetyp.

Vankant Stockens ursprungliga mantelyta, med eller utan bark på ett hörn hos sågat virke. Se Val av emballagevirke.

Varmförzinkning Ytbehandling av metall som innebär att den doppas i flytande zink, vilket ger ett starkt skydd mot korrosion. Se Förband och förbindare.

VCI Volatile corrosion inhibitors, rostskyddsmedel. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Ångfasinhibitor Annat ord för VCI, en beläggning som släpper ut ånga som täcker godset och förhindrar att fukt kondenseras på det och därmed motverkas korrosion. Se Metoder för fysikaliskt och kemiskt skydd

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration