Forskning om trä och fukt

Forskning om trä och byggande

NRA – den svenska nationella forskningsagendan – är forskarsamhällets, näringens och de forskningsfinansierande myndigheternas gemensamma analys av prioriterade forskningsområden. I NRA 2020 finns 19 satsningsområden som berör näringens verksamhet. Tre av satsningsområdena – Produktionsprocesser trä, Bygga med trä och Leva med trä – är specifika för träsektorn. Merparten av industrins FoUI-verksamhet drivs genom de regionala klustren TräCentrum Norr (Skellefteå) och Centrum för Boende och Byggande i Trä (Växjö). Skogsindustriernas träavdelning utvecklar och driver industrins gemensamma FoUI-inriktning och strategi baserat på industrins uttalade FoUI-behov på längre sikt. Skogsindustrierna verkar också för samordning av de regionala klustrens FoUI-verksamhet samt koordinerar verksamheten inom det europeiska samarbetet i till exempel BwW (Building with Wood).

Resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt redovisas av forskningsutförarna. Länk till forskningsrapporter som tagits fram med stöd från Svenskt Trä eller Sågverkens Forskningsstiftelse finns här i navigeringen, se Dokument, Forskningsresultat. Alla direkt praktiskt användbara resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt arbetas in och presenteras kontinuerligt i TräGuiden.

Forskning om fukt

Kritiskt fukttillstånd för granvirke ligger vid eller över relativ luftfuktighet RF 85 %. Mögelpåväxt kunde endast påvisas efter lagring i RF 86 % och högre. Ingen påväxt kunde detekteras efter lagring i RF 80 % eller RF 83 %.

Den fukt som finns i virket vid leverans av granvirke torkat till målfuktkvot 18 % kan inte i sig ge upphov till mögel. Transporten av fukt från det inre av ett virkesstycke ut till ytan är långsammare än fukten ventileras bort, även i fallet med inplastade klosslagda virkespaket. Mögelpåväxt förutsätter alltså att virkesytan tillförs fukt utifrån.

 

 

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.