Forskning om trä och fukt

Det här vet vi om trä och fukt

Vi vet att ett kritiskt fukttillstånd för granvirke ligger vid eller över relativ luftfuktighet RF 85 procent. Studier visar också att mögelpåväxt endast kunde påvisas efter lagring i RF 86 procentoch högre. Ingen påväxt kunde detekteras efter lagring i RF 80 procent eller RF 83 procent.

Den fukt som finns i virket vid leverans av granvirke torkat till målfuktkvot 18 procent kan inte i sig ge upphov till mögel. Transporten av fukt från det inre av ett virkesstycke ut till ytan är långsammare än fukten ventileras bort, även i fallet med inplastade klosslagda virkespaket. Mögelpåväxt förutsätter alltså att virkesytan tillförs fukt utifrån.

Forskningsrapporter om trä och fukt

Läs några forksningsrapporter som tagits fram med stöd från Svenskt Trä eller Sågverkens Forskningsstiftelse. Alla direkt praktiskt användbara resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt arbetas in och presenteras kontinuerligt på träguiden.se.

Fuktsäkert byggande med trä

I Sverige pågår omfattande FoU-satsningar för att öka kunskaperna kring fuktsäkert träbyggande, däribland forskningsprogrammet WoodBuild. Professor Lars-Olof Nilsson vid avdelningen för Byggmaterial vid Lunds Tekniska Högskola har gjort en sammanställning av vad vi idag vet kring fuktsäkert byggande och projektering av träkonstruktioner. Rapporten innehåller också råd om hur Boverkets fuktkrav kan tillämpas samt förslag på kritiska fukttillstånd för trä. Läs gärna rapporten.

Minska risken för fuktskador under prefabricerat trähusbyggande

2010 lärde vi oss att det finns åtgärder för att minska risken för fuktskador under prefabricerat trähusbyggande. Åtgärderna berör såväl krav på virkeskvalité som att förbättra hanteringen av trämaterial och byggelement under lagring, transport och montage. 

De största riskfaktorerna för fuktskador är att trämaterial och byggelement utsätts för nederbörd/fritt vatten. Det gäller även innan trämaterialet levereras till husfabriken. Däremot har luftfuktigheten i sig ingen större inverkan på risken för fuktskador.

Handbok om fuktsäkra utfackningsväggar

Användning av utfackningsväggar med hög förtillverkningsgrad och med bibehållen fuktsäkerhet kan i många fall vara en viktig faktor för att korta byggtider och effektivisera byggandet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, har tagit fram en handbok.

I handboken redovisas ett antal standardiserade lösningar för utfackningsväggar med tillhörande tabellvärden. Författarna till handboken har tagit vara på erfarenheter som man vunnit i Holland och anpassat dessa till svenska förhållanden.

 

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration