Tekniska egenskaper

Brandstabilitet

Träkonstruktioner med stora tvärsnitt har hög brandstabilitet. Trots brännbarheten är inträngningshastigheten i limträ vid en brand långsam – cirka 0,5 - 1 mm per minut. Den låga inträngningshastigheten beror bland annat på det isolerande kolskikt som bildas på limträprodukternas ytor. Rökutvecklingen vid en brand är måttlig.
 
Brandstabilitet.jpg
 
Limträ bibehåller en betydande bärförmåga även under en brand. Bilden åskådliggör ett limträtvärsnitt före brand (till vänster), efter 30 minuters brand (mitten) samt efter 60 minuters brand (till höger) vid fyrsidigt brandangrepp.
 
Fenomen vid förkolningsprocessen.jpg
Fenomen vid förkolningsprocessen.
 
Limträ är brandklassificerat enligt Boverkets byggregler, BBR. Vid en brandteknisk dimensionering av limträkonstruktioner måste hänsyn tas till dimensionen på limträprodukterna och till utformningen av byggbeslag. Det finns byggbeslag som klarar en brand bättre än andra. De är vanligen infällda i limträet, som då utgör ett brandskydd. I offentliga lokaler med höga krav på brandskyddet, är det vanligt med dymlingsförband med inslitsade metallplattor samt inlimmad skruv. Läs mer i Limträhandbok Del 1 - 4.
 

Dimensionerande materialvärden

Dimensionerande materialvärden är en avgörande faktor vid dimensionering av limträ. Hållfasthetsklass GL30 anger det karakteristiska böjhållfasthetsvärdet. GL står för GluLam (limträ). I Sverige står limträtillverkarna under kontinuerlig kontroll av ackrediterat certifieringsorgan. Produkterna är CE-märkta och lamellvirket är maskinellt hållfasthetssorterat.
 
Dimensionering-på-byggbeskrivningar.png
 
Vid dimensionering kontrolleras såväl bruksgränstillståndet (nedböjning) som brottgränstillståndet (bärförmåga). Dimensioneringsunderlag finns i Limträhandbok Del 1 - 4. Limträtillverkarna kan hjälpa till med dimensioneringen om så önskas. För enklare dimensioneringar finns appen Lathunden eller beräkningsprogram som Svenskt Träs beräkningsprogram, som finns på byggbeskrivningar.se/dimensionering eller med hjälp av tillverkarnas beräkningsprogram, som kan laddas ned från deras hemsidor. I övriga fall, anlita en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör som kan hjälpa till att dimensionera.
 
 
För enklare dimensionering finns Svenskt Träs Lathunden att ladda ner som app här eller sök på App Store eller på Google Play efter Lathunden.
 

Tvärsnittsdata

Vid en dimensionering väljs element med erforderliga tvärsnittsdata för att säkerställa bärförmåga och deformationer vid aktuella laster. Tabeller med tvärsnittsdata och underlag för dimensionering finns i Limträhandbok Del 1

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration