Att välja limträ

I det här avsnittet får du råd om hur du ska använda limträ, såväl allmänna råd som specifika råd vid till exempel hantering, lagring, ytbehandling och underhåll.

Några viktiga punkter du bör känna till:
 
Vanligt konstruktionsvirke ger ett effektivt materialutnyttjande men tillverkningskontrollerat limträ ger ännu effektivare materialutnyttjande, vilket beror på två omständigheter:
  • Den så kallade lamelleringseffekten. En defekt i en enskild limträlamell får inte samma avgörande betydelse som motsvarande defekt hos massivt trä. Därför har limträ högre hållfasthetsvärden.
 
Lamelleringseffekten för limträ: I lamellimmat trä är risken liten att defekter, till exempel stora kvistar, ska hamna i samma snitt. För en massiv träbalk däremot, kan en enstaka stor kvist väsentligt försämra hållfastheten.
  • Limträ kan tillverkas med ytterlameller av högre kvalitet än innerlameller. Då påkänningarna är normalt störst i de yttre delarna av limträtvärsnittet, utnyttjas trämaterialet optimalt.
Uppbyggnad av balk av kombinerat limträ GL 30c.
De yttre zonerna, det vill säga 2 x 17 procent av B ska ha T22. Inre zon, det vill säga 66 procent av B, ska ha T15.
 
Limträ är ett utpräglat konstruktionsmaterial som tillverkas under kontrollerade former. De etablerade limträtillverkarna i Sverige är certifierade av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Vid tillverkningen av limträ används lim som uppfyller krav enligt SS- EN 301 för såväl fingerskarvning av enskilda lameller som för limning av lamellerna. Limträ kan normalt användas såväl interiört som exteriört. Vid användning utomhus bör limträ i likhet med övrigt bärande trä skyddas under tak.
 
Limträ finns i olika utseendeklasser och i ett stort antal lagerdimensioner. För raka element används 45 mm lameller, för krökta normalt 33 mm. Träslaget är hållfasthetssorterat svensk kvalitetsgran.
 
I standarden SS-EN 14080 anges krav dels på de ingående komponenterna och dels minimikrav rörande tillverkning av limträ för bärande konstruktioner.
 

Fuktkontroll

Limträprodukter tillverkas och levereras med en fuktkvot som högst motsvarar målfuktkvot 16 %. Skyddsemballaget ska sitta kvar så länge som möjligt till dess limträet fått sitt permanenta väderskydd. Om fukt upptäcks innanför emballaget ska det skäras upp på undersidan för att hindra fortsatt ansamling av fukt och möjliggöra uttorkning.
 
Fuktkvoten kontrolleras vid såväl mottagning som vid inbyggnad och före målning. Läs mer i foldern Hantera limträ rätt.
 

Brandskydd

Trä i kraftiga dimensioner är förhållandevis brandstabilt. Vid en brand utvecklas ett isolerande kolskikt på ytan. Då limträ tillverkas i relativt kraftiga dimensioner uppfyller det normalt ställda brandskyddskrav. Limträ är brandklassificerat för dimensionering med hänsyn till brand för att användas som stommaterial i byggnader och anläggningar.
 
Trä behåller till skillnad från oskyddat stål sin bärförmåga vid brand.
 
För ett optimalt utnyttjande bör följande råd beaktas vid beställning av limträ:
  • Välj CE-märkt limträ.
  • Använd om möjligt lagersortiment.
  • Välj längder som möjliggör normala transporter.
  • Välj utseendeklass efter aktuella krav.
  • Använd standardbeslag i största möjliga utsträckning.
  • Arkitekter och konstruktörer, använd Limträhandbok Del 1 – 3 vid projektering!
 
Copperhill Mountain Lodge, Åre, nominerad till Träpriset 2012.
Fotograf: Åke E:son Lindman  

Du kanske också vill läsa ...

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.