Att välja limträ

I det här avsnittet får du råd om hur du ska använda limträ, såväl allmänna råd som specifika råd vid till exempel hantering, lagring, ytbehandling och underhåll.

Några viktiga punkter du bör känna till:
 
Vanligt konstruktionsvirke ger ett effektivt materialutnyttjande men tillverkningskontrollerat limträ ger ännu effektivare materialutnyttjande, vilket beror på två omständigheter:
  • Den så kallade lamelleringseffekten. En defekt i en enskild limträlamell får inte samma avgörande betydelse som motsvarande defekt hos massivt trä. Därför har limträ högre hållfasthetsvärden.
Lamelleringseffekten.jpg
 
Lamelleringseffekten för limträ: I lamellimmat trä är risken liten att defekter, till exempel stora kvistar, ska hamna i samma snitt. För en massiv träbalk däremot, kan en enstaka stor kvist väsentligt försämra hållfastheten.
  • Limträ kan tillverkas med ytterlameller av högre kvalitet än innerlameller. Då påkänningarna är normalt störst i de yttre delarna av limträtvärsnittet, utnyttjas trämaterialet optimalt.
Limträpelare i hållfasthetsklass GL30h
Limträpelare i hållfasthetsklass GL30hX.jpg
Limträbalk i hållfasthetsklass GL30c
Limträbalk i hållfasthetsklass GL30cX.jpg
Limträpelare i hållfasthetsklass GL28hs
Limträpelare i hållfasthetsklass GL28hsX.jpg
Limträbalk i hållfasthetsklass GL28cs
Limträbalk i hållfasthetsklass GL28csX.jpg
Figurerna ovan visar hållfasthetsklasser för limträ
Olika limträtvärsnitt som visualiserar de olika hållfasthetsklasserna GL30h (homogent limträ), GL30c (kombinerat limträ), GL28hs (klyvsågat homogent limträ) och GL28cs (klyvsågat kombinerat limträ). Limträ i hållfasthetsklasserna GL28hs och GL28cs tillverkas genom klyvsågning av bredare tvärsnitt.
 
Limträ är ett utpräglat konstruktionsmaterial som tillverkas under kontrollerade former. De etablerade limträtillverkarna i Sverige är certifierade av RISE. Vid tillverkningen av limträ används lim som uppfyller krav enligt SS- EN 301 för såväl fingerskarvning av enskilda lameller som för limning av lamellerna. Limträ kan normalt användas såväl interiört som exteriört. Vid användning utomhus bör limträ i likhet med övrigt bärande trä skyddas under tak.
 
Limträ finns i olika utseendeklasser och i ett stort antal lagerdimensioner. För raka element används 45 mm lameller, för krökta normalt 33 mm. Träslaget är hållfasthetssorterat svensk kvalitetsgran.
 
I standarden SS-EN 14080 anges krav dels på de ingående komponenterna och dels minimikrav rörande tillverkning av limträ för bärande konstruktioner.
 

Fuktkontroll

Limträprodukter tillverkas och levereras med en fuktkvot som högst motsvarar målfuktkvot 16 %. Skyddsemballaget ska sitta kvar så länge som möjligt till dess limträet fått sitt permanenta väderskydd. Om fukt upptäcks innanför emballaget ska det skäras upp på undersidan för att hindra fortsatt ansamling av fukt och möjliggöra uttorkning.
 
Fuktkvoten kontrolleras vid såväl mottagning som vid inbyggnad och före målning. Läs mer i foldern Hantera limträ rätt.
 

Brandskydd

Trä i kraftiga dimensioner är förhållandevis brandstabilt. Vid en brand utvecklas ett isolerande kolskikt på ytan. Då limträ tillverkas i relativt kraftiga dimensioner uppfyller det normalt ställda brandskyddskrav. Limträ är brandklassificerat för dimensionering med hänsyn till brand för att användas som stommaterial i byggnader och anläggningar.
 


Trä behåller till skillnad från oskyddat stål sin bärförmåga vid brand.
 
Brandstabilitet.jpg
Brandstabilitet
Trä bibehåller en betydande bärförmåga även under brand. Det skyddande kolskiktet som bildas på den förbrända ytan bidrar till detta. Figuren åskådliggör ett limträtvärsnitt före brand (till vänster), efter 30 minuters brand (i mitten) samt efter 60 minuter (till höger) vid fyrsidigt brandangrepp.
 
Fenomen vid förkolningsprocessen.jpg
Fenomen vid förkolningsprocessen.
 

Europeiska ytskiktsklasser enligt SS-EN 13501-1

 
Brandklass Rökklass Droppklass Äldre svensk klass Exempel på produkter
A1 - - Obrännbart Sten, betong
A2 s1 - s3 d0 - d2 Obrännbart Gipsskivor, mineralull
B s1 - s3 d0 - d2 Klass I Brandskyddat trä
C s1 - s3 d0 - d2 Klass II Tapeter på gipsskivor
D s1 - s3 d0 - d2 Klass III Trä, limträ och träbaserade skivor
E - - Oklassat Vissa plaster
F1) - - Oklassat Vissa plaster
 

För ett optimalt utnyttjande bör följande råd beaktas vid beställning av limträ:

  • Välj CE-märkt limträ.
  • Använd om möjligt lagersortiment.
  • Välj längder som möjliggör normala transporter.
  • Välj utseendeklass efter aktuella krav.
  • Använd standardbeslag i största möjliga utsträckning.
  • Arkitekter och konstruktörer, använd Limträhandbok Del 1 – 4 vid projektering!
 
Copperhill Mountain Lodge, Åre, nominerad till Träpriset 2012.
Fotograf: Åke E:son Lindman  

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration