Certifieringsregler för industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor

Certifieringsreglerna, tillsammans med villkoren i Godkänd Tillverkares anmälan om deltagande i CMP-systemet (Certifierad Målad Panel) samt gällande stadgar för CMP-systemet, anger villkor för tillverkning av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor inom CMP-systemet. CMP-systemet inkluderar krav och villkor för ingående material, tillverkningsprocess, kvalitetskontroll och märkning. Reglerna gäller för Godkända Tillverkare av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor samt tillverkare av godkända färgsystem. Reglerna syftar till att höja och säkerställa kvaliteten på industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor samt harmonisera produktspecifikationer för att underlätta projektörens, kundens och säljarens val av utvändiga panelbrädor. Reglerna omfattar inte invändiga panelbrädor eller andra typer av väggbeklädnader. Reglerna omfattar inte fyrsidigt behandlade utvändiga panelbrädor, exempelvis vindskivor, vattbrädor och staketbrädor.

Anslutning till CMP-systemet

Anslutning till CMP-systemet görs efter det att Svenskt Trä mottagit och prövat tillverkaren av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädors anmälan till CMP-systemet. Anslutning kräver även att en av Målningskommittén utsedd objektiv och oberoende kontrollant med expertkunskaper inom ytbehandling av trävaror (nedan kallad Tredjepartskontrollanten) har genomfört en godkänd inledande besiktning, se kapitel Tredjepartskontroll. Den inledande besiktningen inkluderar kontroll och godkännande av produktionsutrustning samt övrig utrustning och rutiner för intern tillverkningskontroll (nedan kallad Tillverkningskontrollen), se kapitel Tillverkningskontroll.
 
Vidare krävs att färger och färgsystem som används är testade vid ackrediterat testinstitut och rekommenderade av Målningskommitténs Expertgrupp (nedan kallad Expertgruppen) för användning inom CMP-systemet.
 
Godkända Tillverkare upplåter Tredjepartskontrollanten att göra löpande tredjepartskontroller i enlighet med kapitel Tredjepartskontroll, i dessa certifieringsregler.
 
För den inledande besiktningen och de därefter löpande tredjepartskontrollerna ingås ett separat avtal mellan Godkänd Tillverkare och Tredjepartskontrollanten.
 

Rättigheter och skyldigheter

Godkända tillverkare i CMP-systemet äger rätt att tillverka CMP-panel samt rätt och skyldighet att märka de ytbehandlade utvändiga panelbrädorna med Svenskt Träs varumärke CMP (nedan kallat Varumärket). Industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor som tillverkas enligt andra kravspecifikationer ska tydligt märkas med avvikande märkning. Deltagaren är ensam ansvarig för sin produktion av CMP-panel. Ändringar i produktionsförhållanden med påverkan på erhållet Godkännandebevis ska utan dröjsmål meddelas skriftligen till Svenskt Trä.
 
Kostnaderna i förbindelse med anslutning och deltagande i CMP-systemet ska betalas av deltagaren till Svenskt Träs servicebolag Arbio AB. Kostnader i förbindelse med inledande och årliga kontrollbesök samt analyser utförda av Tredjepartskontrollanten, ska betalas av Deltagaren direkt till Tredjepartskontrollanten enligt mellan Deltagaren och Tredjepartskontrollanten ingånget särskilt avtal.
 
Godkänd Tillverkares övriga rättigheter och skyldigheter framgår av villkoren i anmälningsblanketten samt för CMP-systemet gällande stadgar.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration