Alla Svenskt Träs publikationer

Våra publikationer i bokstavsordning

Träprisboken-2020-liten.jpg
 
Arkitektur i trä -Träpriset
Boken ges ut i samband med utdelningen av Träpriset. Här presenteras de tio nominerade bidragen med beskrivning, bilder och ritningar.

Arkitektur i trä 2016 gavs ut i samband med Träprisgalan den 9 mars i Stockholm där Träpriset 2016 delades ut. I boken presenteras de nominerade bidragen med bilder av Åke E:son Lindman, ritningar och beskrivande text av arkitekten samt juryns motivering. Byggnaderna representerar olika storlekar, typer och användningsområden. Träpriset är ett arkitekturpris instiftat av Svenskt Trä, en verksamhet inom Skogsindustrierna. Det delas ut vart fjärde år, till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä och som speglar och utvecklar tiden vi lever i. 

Arkitektur i trä - Träpriset 2016 svensk/engelsk
Arkitektur i trä - Träpriset 2012, engelsk
Arkitektur i trä - Träpriset 2008, svensk
Arkitektur i trä - Träpriset 2004, svensk
 
AVT-2021-tumnagel.jpg
 
Att välja trä är en omfattande och grundläggande skrift om trä som bland annat beskriver skogsbruket, träets olika kvaliteter och sorteringar, träprodukter till byggandet, trä och fukt, träskydd, ytbehandling av trä, trä och miljön.  "Att välja trä" omfattar 120 sidor och är i A4-format.
 

Att välja trä - utbildningsmaterial är ett träutbildningsmaterial i form av en PowerPoint-presentation med läraranvisningar som behandlar de olika avsnitten i publikationen Att välja trä. Utbildningsmaterialet är tänkt att användas på gymnasie- och högskolenivå samt som utbildningsmaterial för personal och kunder i bygg- och trävaruhandeln.
Utbildningsmaterialet innehåller:

 • Handledning
 • (laddas ner på din dator till en powerpointfil)
Till Att välja trä–utbildningsmaterialet finns även
 • Slutprov
 • Facit till slutprov
 • Diplom

Bli ett Certifierat Träexpertföretag
Byggmaterialhandlarna och Svenskt Trä erbjuder sina medlemmar att bli Certifierat Träexpertföretag. Genom certifieringen profilerar ni företaget som ett Certifierat Träexpertföretag med ett stort kunnande inom trä, där kunden med trygghet kan köpa sina trävaror och få nödvändig kunskap. De anställda får en ökad kompetens som resulterar i en tryggare försäljning och man får en ökad konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter.

Kontakta oss på info@svenskttra.se för att ta del av materialet.

Svenskt Trä arrangerar inte några kurser men kan hjälpa till att förmedla kursledare.

 
Byggbeskrivningarna beskriver utförligt hur du bygger i trä, steg för steg med instruktioner, illustrationer och arbetsritningar. 
Byggbeskrivningarna är uppdelade i fyra serier: invändigt, utvändigt, renovering och en allmän om material och tillbehör och hobbysnickerier.
Byggbeskrivningarna hittar du hos de flesta bygg- och trävaruhandlare som är medlemmar i projektet Bygg i trä. På webbplatsen byggbeskrivningar.se kan du söka vilken/vilka bygghandlare som finns på din ort.
Alla byggbeskrivningarna finns också på webbplatsen byggbeskrivningar.se. Där finns även en interaktiv tjänst som ger möjlighet att måttanpassa utvändiga byggprojekt efter egna förutsättningar samt skriva ut arbetsritningar, materialspecifikationer och underlag för bygglovsansökan.
Beställ ditt exemplar här ...
 
 
Fixa & Trixa är en inspirationsbroschyr speciellt för barn, med massor av tips och idéer på saker man kan bygga och snickra i trä. Skogen är inte bara världens bästa lekplats. Här växer också våra vanligaste trädslag tall och gran som vi använder när vi snickrar och bygger.

Commercial Grading of Timber_liten.jpg

Commercial Grading of Timber  Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum har tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge utarbetat ett nytt regelverk avseende sortering av sågat virke. Finns även på engelska Commercial Grading of Timber. Omfattar 81 sidor och är i A5-format.

Beställ ditt exemplar här ...

DTS-del1-3-2022-liten.jpg

The book series Design of timber structure Volume 1-3 fills a long-standing gap within the Swedish field of timber engineering. The books in English are mainly produced for active structural engineers and for students at technical universities and institutes of higher education in Sweden. Researchers, architects, students of lower technical education and people with a general interest in learning how to design timber structures or just increase their knowledge of the building material timber, could benefit from parts of the content.

Design of timber structures Volume 1
Structural aspects of timber construction. The book has been produced in order to ease the design work for structural engineers dealing with timber structures and is adapted to Eurocodes as well as to Swedish application rules EKS 9 (BFS 2013:10). It is a revised version of Design of timber structures first published in 2011.
316 pages, format A4.

Design of timber structures Volume 2
Rules and formulas according to Eurocode 5 and EKS 9 (BFS 2013:10) including material properties. This book is intended to be used together with the books Design of timber structures Volume 1 and 3.
64 pages, format A4.

Design of timber structures Volume 3
14 calculated practical examples with solutions. This book is intended to be used together with the books Design of timber structures Volume 1 and 2.
64 pages, format A4.
Find Design of timber structures Volume 1-3 as pdf here
The digital version is updated to EKS 10 (BFS 2015:6).

Order your copy here ...

 
Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 
Bokserien Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 har tagits fram främst för att underlätta för konstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till svenska byggregler enligt EKS 11 (BFS 2019:1). Den används även vid den högre utbildningen på universitet och högskolor.
 
Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019

Det här är den tredje omarbetade utgåvan sedan den första Dimensionering av träkonstruktioner Del 1, Projektering av träkonstruktioner gavs ut 2015. Regler och standarder förändras i takt med samhällsutvecklingen, varför en publikation av det här slaget regelbundet måste ses över. 256 sidor, format A4.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 2 utgåva 3:2019
Regler och formler enligt Eurokod 5. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 och Del 3 utgåva 3:2019. 60 sidor, format A4.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 3 utgåva 3:2019
14 beräknade dimensioneringsexempel enligt praxis med lösningar. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 och Del 2 utgåva 3:2019.
60 sidor, format A4.

Läs Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 3:2019 i pdf här:

Observera att Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 3:2019 säljs i separata exemplar av respektive del eller samlade i ett set som omfattar ett exemplar av varje del.

 
 
Drift och underhåll av limträ ger information om hur man ska underhålla limträet på ett korrekt sätt och informerar också om ytbehandling, underhållsplanering, underhållsbesiktning av limträ samt underhållsmålning. 

Trycksaken ”Drift och underhåll av limträ” finns hos alla bygg- och trävaruhandlare eller limträtillverkare anslutna till Svenskt Trä.

 

Fukthandbok för säker träbyggnadsproduktion-framsida-300.jpg

Publikationen Fukthandbok för säker träbyggnadsproduktion är en vägledning i form av en hand bok för hur fuktrelaterade frågor ska hanteras på byggarbetsplatsen med utgångspunkt i att uppfylla de fuktrelaterade funktionskraven i Boverkets byggregler och förebygga fuktskador under byggprocessen.

FKL-framsida.jpg

Publikationen Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd är en vägledning för hur man ska hantera KL-träelement vid byggnation utan heltäckande väderskydd. Den är avsedd som stöd för projektörer och utförare i hur man åstadkommer ett industriellt och fuktsäkert KL-träbyggande.
 

Förpackningsbok innehåller fakta, projektering och dimensionering av förpackningar i trä. Förpackningshandboken syftar till att ge definitioner och vägledning för tillverkare och användare av transportlösningar i trä och även trä i kombination med andra material.

Beställ ditt exemplar här ...

 

Guide för Handelssortering- och Hållfasthetsklasser omfattar 12 sidor och är i A4-format.

Beställ ditt exemplar här ...

 
Guide-förKL-trä-i-tidiga-skeden-150.jpg

Guide för KL-trä i tidiga skeden omfattar 24 sidor och är i A4-format.

 

 

Handelssortering av trävaror är grundstommen vid sorteringen. Omfattar 81 sidor och är i A5-format.

Beställ ditt exemplar här ...

 
 
Handbok flervåningshus i trä - Innehållet är strukturerat med hänsyn till de frågeställningar som en beställare ställs inför vid byggande av flervånings trähus för första gången. Vidare vill vi göra befintlig kunskap tillgänglig för svenska tillverkare och projektörer av träelement till hus, vilket kan uppmuntra flera aktörer att utveckla sin nuvarande verksamhet till att även omfatta komponenter till flervåningshus i trä eller hela hus.

I boken ges en beskrivning av allt från processen kring byggandet till tekniska
aspekter samt många spännande exempel på genomförda objekt. Något som
visar på den stora mångfald av möjligheter som flervånings bostadshus i trä
erbjuder. Boken är på 80 sidor.

Beställ ditt exemplar här ...

 

 

 
Hantera limträ rätt ger information om hur limträ ska hanteras på byggarbetsplatsen. Limträ har god beständighet - förutsatt att det hanteras rätt ända tills det är inbyggt i konstruktionen. 

Trycksaken "Hantera limträ rätt" finns hos alla bygg- och trävaruhandlare anslutna till Svenskt Trä. Med varje folder följer en dekal som fästs på limträelementen. På dekalen finns en sammanfattning med instruktioner för hur limträ ska lagras, samt möjlighet att fylla i limträets fuktkvot vid leverans.

Beställ ditt exemplar här ...

 
 
Hantera virket rätt ger dig information om hur virket ska hanteras på byggarbetsplatsen. Trä har god beständighet - förutsatt att det hanteras rätt ända tills träet är inbyggt i konstruktionen. Trycksaken "Hantera virket rätt" finns hos alla bygg- och trävaruhandlare anslutna till Svenskt Trä. 

Tanken är att broschyren "Hantera virket rätt" levereras av bygg- och trävaruhandeln till byggarbetsplatsen tillsammans med följesedeln. Med varje folder följer en dekal som fästs på virkespaketet. På dekalen finns en sammanfattning med instruktioner för hur virket ska lagras, samt möjlighet att fylla i virkets fuktkvot vid leverans.

Beställ ditt exemplar här ...

 
 
Hållfasthetsklasser för limträ enligt SS-EN 14080:2013.
I samband med införandet av den nya harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013 för limträ, sker en omcertifiering av limträ producerat av svenska limträtillverkare. Tillverkningen hos de svenska limträtillverkarna sker fortsatt på samma sätt och med samma utrustning som tidigare, men med förstärkta kontrollkrav på både processen och de ingående materialen.

Övergången innebär även att den äldre hållfasthetsklassen CE L40 ersätts av de nya GL-klasserna: GL28cs, GL28hs, GL30c och GL30h. Limträ som tidigare producerades i hållfasthetsklass CE L40c motsvaras nu närmast av den nya hållfasthetsklassen GL30c. De nya reglerna gäller från 8 augusti 2015. Limträ som är tillverkat av svenska limträtillverkare kommer att vara stämplat med de nya GL-klasserna enligt den harmoniserade standarden SS-EN 14080:2013.

Vid osäkerhet eller frågor omkring dessa ändringar så går det bra att kontakta Svenskt Trä och då kan vi ge en djupare beskrivning av vad detta innebär.

 

KL-trähandbok är ett resultat av ett samarbete mellan svenska leverantörer av korslimmatträ, KL-trä, och branschorganisationen Svenskt Trä. KL-trähandboken utgör en del i Svenskt Träs satsning på handböcker för byggande i trä. Avsikten med KL-trähandboken är att hjälpa projektörer att dimensionera och projektera konstruktioner med KL-trä. Handboken beskriver KL-trä som byggmaterial och konstruktioner utförda med KL-trä. KL-trähandboken riktar sig främst till projektörer men även till andra inom byggsektorn men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. KL-trähandbok omfattar 188 sidor och är i A4-format.

Beställ ditt exemplar här ...

 

Lathunden2021-liten.jpg

Skriften "Lathunden" innehåller bland annat information om virkesåtgång, dimensionering, virkeskvaliteter, fuktkvotsklasser, träskydd, virkessortiment, limträsortiment, färgåtgång, skruv- och spikguide samt tabeller. "Lathunden" omfattar 104 sidor och är i A5-format. Detta är den åttonde utgåvan sedan den första gavs ut 1991.

Beställ ditt eget ex av Lathunden här ...

 
 
Limträhandbok Del 1-4 Limträhandbok Del 1-4 är resultatet av ett samarbete mellan limträtillverkare och deras branschorganisationer i Finland, Norge och Sverige. Limträhandböckerna finns i tre språkversioner – finska, norska och svenska. Innehållet har anpassats till Eurokod 5 med tillhörande nationellt anpassningsdokument, NA. Detta är den femte omarbetade utgåvan sedan den första versionen gavs ut.
 • Limträhandbok Del 1 behandlar fakta om limträ och vägledning vid projektering.
  Boken riktar sig i första hand till arkitekter, konstruktörer och bygg- och trävaruhandeln men är lämplig även i undervisningen vid högskolor och universitet. Innehållet omfattar fakta om limträ och nödvändiga underlag för projektering med limträ. Limträhandbok Del 1 omfattar 88 sidor och är i A4-format.
 • Limträhandbok Del 2 innehåller konstruktionsberäkningar för statisk dimensionering av limträ. Skriven för byggnadskonstruktörer, men passar även vid undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. Limträhandbok Del 2 omfattar 268 sidor och är i A4-format.
 • Limträhandbok Del 3 – beräkningsexempel för de vanligaste limträkonstruktionerna. Omfattar ett stort antal tabeller. Riktar sig till byggnadskonstruktörer. Är även lämplig att använda vid undervisning av konstruktionsteknik vid högskolor och universitet. Limträhandbok Del 3 omfattar 224 sidor och är i A4-format.
 • Limträhandbok Del 4 - planering och montage av limträkonstruktioner.
  Boken riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer och montörer.Den tar bland annat upp inköp och upphandling, transport och lossning, väderskydd och bearbetning, samt temporär stagning, beslag och avsyning. Limträhandbok Del 4 omfattar 76 sidor och är i A4-format. Finns bara på svenska. 
Läs Limträhandbok Del 1-4 i pdf här:

Observera att Limträhandbok Del 1-4 säljs i separata exemplar av respektive del eller samlade i ett set som omfattar ett exemplar av varje del.

 
 
Limträ PocketGuide är en fickhandbok på 36 sidor (A6-format) som innehåller fakta och anvisningar om limträ. Byggentreprenören, hantverkaren eller konsumenten får genom pocketguiden all väsentlig information om limträ - uppbyggnad, produktsortiment samt en hel del tekniska råd och anvisningar för tillämpning och användning.
 
 
 

Montering-trall-framsida-liten.jpg

Montering av trall är en publikation med anvisningar som tagits har fram för att det finns en mängd olika trallprodukter och lika många sätt att lägga trall på. Den är 8-sidig i A4-format.

Beställ ditt exemplar här ...

 

Svenskt Träteknisk Forskning 75 år liten.jpg

Svensk Träteknisk Forskning under 75 år. Denna skrift är ett försök att sammanfatta 75 år av sammanhållen svensk träteknisk forskning i samverkan mellan stat, stiftelser och industri, under huvuddelen av perioden i en form som kommit att kallas kollektiv träteknisk forskning. Omfattar 180 sidor.

 
Snickerihandbok liten.jpg

Snickerihandbok. Innehållet i snickerihandboken vänder sig till både mindre snickerier och studenter men även till de större företagen som arbetar med produktion och design av möbler och inredningar i främst barrträ. Boken behandlar allt från formgivning till maskinkunskap och ytbehandlingar.
Omfattar 120 sidor och är i A4 format.

 
Tackla klimatförändringarna - Här finns information om Europas träindustri, Europas skogar, kolets kretslopp och hur användningen av trä kan bidra till att minska växthuseffekten.
 

 

Takstolshandbok 160.jpg

Takstolshandbok. Avsikten med Takstolshandbok är att hjälpa konstruktörer och projektörer att dimensionera och projektera takkonstruktioner med takstolar av trä. Takstolshandbok beskriver takstolar av trä och utförandet av olika takkonstruktioner i trä. Omfattar 148 sidor och är i A5-format.

Beställ ditt exemplar här ...

 

Ten-points-for-timber-on-top-150.jpg

I denna skrift presenterar vi tio viktiga argument - Ten Points for Timber on Top. Timber on Top är en möjlighet till alla som vill erbjuda goda livsmiljöer, med minsta möjliga nyttjande av jordens resurser. I Sverige och i resten av världen kommer insikten snabbt att också byggsektorn behöver ställa om till den cirkulära ekonomin. Att nyttja det redan byggda är förmodligen det mest effektiva sättet att arbeta cirkulärt. Svensk samhällsbyggnadssektor kan bli bäst på det här.

The CLT Handbook is the result of a collaboration between Swedish suppliers of cross laminated timber, CLT, and the industry body Swedish Wood. The CLT Handbook is part of Swedish Wood’s investment in handbooks for building in wood.188 pages and format A4.
Download The CLT Handbook (in pdf)
Download "The CLT Handbook" - UK Edition (in pdf)

 
 
Trä - Ett medvetet val - Skriften behandlar byggnadsmaterialet trä som intar en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Som det skogsland Sverige är har vi en fantastisk möjlighet att vara en del av lösningen på viktiga frågor kring klimat och miljö.
Läs den här:
 
AVT-affisch-2020-liggande-stående-500.jpg
Trärådhuset affisch
A1 liggande och stående.
 
 

Vägledning vid bedömning av ytkvalitet his KL-trä liten.jpg

Publikationen Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä avser att vara ett stöd för beställare, projektledare, arkitekter, inköpare, med flera vid projektstart samt till besiktningspersoner och entreprenörer vid projektslut. Omfattar 24 sidor och är i A4-format.

Beställ Vägledning vid bedömning av ytkvalitet hos KL-trä här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration