Om limträ

Trä är det mest naturliga, energieffektiva och förnybara byggmaterialet. Limträ ger ett effektivt materialutnyttjande. Åtgången av träråvara blir mindre om man utnyttjar limträtekniken. Därför är användning av limträ det rätta. Limträ är en klassisk träprodukt för nyskapare. Mer än hundra års användning har bevisat dess bestående styrka och skönhetsvärden.

"Jag tyckte att det var härligt som barn att komma in i Stockholms Centralstation, underifrån och upp i det stora rummet. Sedan när jag blev vuxen lade jag märke till de stora limträbågarna. Det är lite material som används för att täcka det här stora spannet, så det känns som en effektiv konstruktion. Den mest hållbara arkitekturen är ju de hus man inte river. Stockholms Centralstation firar snart 100-årsjubileum, så det är ett gott betyg till byggnaden".
Gert Wingårdh om Stockholms Centralstation och limträ

Limträ är framtid!

 • Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter.
 • Limträ blir genom lamellimningen både stark och styv.
 • I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd.
 • Arkitekter, konstruktörer och användare har stora möjligheter att skapa egna former med limträ, vare sig det gäller en konstruktion till ett småhus, ett tak till en offentlig byggnad eller en träbro.
 • Limträ är ett konstruktionsmaterial som optimerar de tekniska egenskaperna hos den förnybara råvaran – trä.
 • Limträelement är uppbyggda med individuella lameller av konstruktionsvirke och ger ett effektivt materialutnyttjande.
 • Lamellerna är fingerskarvade för att producera stora längder och sedan sammanlimmade för att skapa önskvärd dimension.

Därför limträ!

 • Styrka – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen.
 • Miljö – Råvaran är förnybar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas.
 • Skönhetsvärde – Limträ är en estetiskt tilltalande och en miljöskapande produkt.
 • Energi – Energianvändningen vid limträtillverkning är mycket liten jämfört med andra konstruktionsmaterial.
 • Beständighet – Limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Formbarhet – Limträ kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst.
 • Formstabilitet – Limträ varken vrider eller kröker sig.
 • Brandmotstånd – Limträ motstår en brand bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Bearbetbarhet – Limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg. Hål och urtag kan göras i limträ efter samråd med en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör.

Lindholmens-Gymnasium-Martinsons.jpg
Lindholmens gymnasium, Göteborg. Foto Martinsons.

 

De svenska limträtillverkarna

Svenskt Trä är de svenska limträtillverkarnas sekreteriat för teknisk information och utveckling. Verksamheten med gemensam information och utveckling började på 1970-talet och har till uppgift att:

 • stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träbyggnadstekniken.
 • medverka till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träbyggområdet.
 • medverka till att sprida kännedom om träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

Verksamheten administreras av Svenskt Trä. Försäljning av limträ ingår inte i verksamheten. För offert, ta kontakt med tillverkarna.

Uppbyggnad av limträ

Limträ är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden. Lamelltjockleken är 45 mm för raka limträprodukter. För krökta produkter är lamelltjockleken mindre, i regel 33 mm.

Limträ är ett konstruktionsmaterial och tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandard för svenska marknaden är hållfasthetsklass GL30. Vissa limträbalkar tillverkas genom klyvning av limträbalkar i klass GL30 och får då hållfasthetsklass GL28.

Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter.

Limträbalkar tillverkas av lameller i högre hållfasthetsklass i underkant och i överkant, där de maximala drag- respektive tryckpåkänningarna uppträder. I resten av tvärsnittet, där påkänningarna är lägre, används lameller i lägre hållfasthetsklass. Tillverkningsmetoden kallas kombinerat limträ och betecknas normalt med bokstaven c (combined) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Detta möjliggör ett effektivare materialutnyttjande, jämfört med att enbart använda virke med samma hållfasthetsklass.

Limträpelare i hållfasthetsklass GL30h.jpg

Figur: Hållfasthetsklasser för limträ
Olika limträtvärsnitt som visualiserar de olika hållfasthetsklasserna GL30h (homogent limträ), GL30c (kombinerat limträ), GL28hs (klyvsågat homogent limträ) och GL28cs (klyvsågat kombinerat limträ). Limträ i hållfasthetsklasserna GL28hs och GL28cs tillverkas genom klyvsågning av bredare tvärsnitt.

Alternativt tillverkas limträ med lameller av samma höga hållfasthetsklass rakt igenom och kallas då homogent limträ samt betecknas med ett h (homogeneous) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Limträsortimentet omfattar ett stort antal dimensioner. Se vidare under Sortiment.

Specialtillverkning

Där stora spännvidder, laster eller andra omständigheter avgör utformningen, tillverkas limträ enligt ritning med tillhörande handlingar, i samråd med limträtillverkarnas konstruktörer. Objektstillverkade limträelement kan fås i praktiskt taget vilken dimension och form som helst för att uppfylla arkitektens krav och övriga förutsättningar.

Några exempel på vanliga objektstillverkade limträelement är krökta balkar, sadelbalkar, ramar och bågar. Kontakta någon av limträtillverkarna för ytterligare information.


Limträ har goda miljöegenskaper vid såväl tillverkning som användning.
Foto: Johan Ardefors.

Användning av limträ i större byggnader – spännviddsområden

1 Användning av limträ i större byggnader.jpg

Bild 1 Rak balk på pelare 10 – 30 m. Bild 2 Krökt balk på pelare 10 – 20 m.

2 Användning av limträ i större byggnader.jpg

Bild 3 Sadelbalk på pelare 10 – 30 m. Bild 4 Bumerangbalk på pelare 10 – 20 m.

3 Användning av limträ i större byggnader.jpg

Bild 5 Dragbandstakstol på pelare 15 – 50 m. Bild 6 Treledsram med fingerskarvade ramhörn 15 – 25 m.

4 Användning av limträ i större byggnader.jpg

Bild 7 Treledsram av sammansatt typ 10 – 35 m. Bild 8 Treledsram med krökta ramhörn 15 – 40 m.

5 Användning av limträ i större byggnader.jpgBild 9 Treledsbåge med dragband på pelare 20 – 60 m. Bild 10 Fackverk 30 – 85 m (rakt eller krökt).

Användning av limträ till träbroar – spännviddsområden

Gång- och cykelbroar

GångCykelbro-T-balkbro-Tvärspänd-platta.jpg

Bild vänster: T-balkbro ≤ 30 m. Bild höger: Tvärspänd platta ≤ 20 m.

GångCykelbro-Lådbalksbro-Balkbro kopiera.jpg

Bild vänster: Lådbalksbro ≤ 30 m. Bild höger: Balkbro ≤ 20 m.

GångCykelbro-Bågbro-Snedstagsbro.jpg

Bild vänster: Bågbro 25 – 60 m. Bild höger: Snedstagsbro 40 – 100 m.

GångCykelbro-Fackverksbro.jpg

Fackverksbro 25 – 40 m.

Vägbroar

Vägbroar-Lådbalksbro -tvärspänd-platta.jpg

Bild vänster: Lådbalksbro ≤ 20 m. Bild höger: Tvärspänd platta ≤ 20 m.

Vägbroar-Bågbro.jpg

Bågbro 25 – 50 m.

Du kanske också vill läsa ...

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration