Om limträ

 

Svenskt Trä är de svenska limträtillverkarnas sekreteriat för teknisk information och utveckling. Verksamheten med gemensam information och utveckling började på 1970-talet och har till uppgift att:

 • stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träbyggnadstekniken
 • medverka till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träbyggområdet
 • medverka till att sprida kännedom om träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

Verksamheten administreras av Svenskt Trä som är en avdelning inom Skogsindustrierna. Försäljning av limträ ingår inte i verksamheten. För offert, ta kontakt med tillverkarna.

Uppbyggnad av limträ

Limträ är uppbyggt av ett antal sammanlimmade lameller av trä. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med längden. Lamelltjockleken är 45 mm för raka limträprodukter. För krökta produkter är lamelltjockleken mindre, i regel 33 mm.

Limträ är ett konstruktionsmaterial och tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Tillverkningsstandard för svenska marknaden är hållfasthetsklass GL30. Vissa limträbalkar tillverkas genom klyvning av limträbalkar i klass GL30 och får då hållfasthetsklass GL28.

Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter.

Limträbalkar tillverkas av lameller i högre hållfasthetsklass i underkant och i överkant, där de maximala drag- respektive tryckpåkänningarna uppträder. I resten av tvärsnittet, där påkänningarna är lägre, används lameller i lägre hållfasthetsklass. Tillverkningsmetoden kallas kombinerat limträ och betecknas normalt med bokstaven c (combined) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Detta möjliggör ett effektivare materialutnyttjande, jämfört med att enbart använda virke med samma hållfasthetsklass.

Alternativt tillverkas limträ med lameller av samma höga hållfasthetsklass rakt igenom och kallas då homogent limträ samt betecknas med ett h (homogeneous) efter hållfasthetsklassbeteckningen. Limträsortimentet omfattar ett stort antal dimensioner. Se vidare under Sortiment.

Specialtillverkning

Där stora spännvidder, laster eller andra omständigheter avgör utformningen, tillverkas limträ enligt ritning med tillhörande handlingar, i samråd med limträtillverkarnas konstruktörer. Objektstillverkade limträelement kan fås i praktiskt taget vilken dimension och form som helst för att uppfylla arkitektens krav och övriga förutsättningar.

Några exempel på vanliga objektstillverkade limträelement är krökta balkar, sadelbalkar, ramar och bågar. Kontakta någon av limträtillverkarna för ytterligare information.


Limträ har goda miljöegenskaper vid såväl tillverkning som användning.
Foto: Johan Ardefors.

Därför limträ!

 • Styrka – I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen.
 • Miljö – Råvaran är förnybar. Limträet kan återanvändas eller återvinnas.
 • Skönhetsvärde – Limträ är en estetiskt tilltalande och en miljöskapande produkt.
 • Energi – Energianvändningen vid limträtillverkning är mycket liten jämfört med andra konstruktionsmaterial.
 • Beständighet – Limträ klarar aggressiva miljöer bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Formbarhet – Limträ kan tillverkas i praktiskt taget vilken form som helst.
 • Formstabilitet – Limträ varken vrider eller kröker sig.
 • Brandmotstånd – Limträ motstår en brand bättre än många andra konstruktionsmaterial.
 • Bearbetbarhet – Limträ kan bearbetas med såväl enkla handverktyg som med maskinella verktyg. Hål och urtag kan göras i limträ efter samråd med en erfaren byggnadsingenjör/-konstruktör.


Copperhill Mountain Lodge , Åre.

Limträ är framtid!

 • Limträ sätter inga gränser för träbyggnadsteknikens möjligheter.
 • Limträ blir genom lamellimningen både stark och styv.
 • I förhållande till sin vikt är limträ ett av de starkaste konstruktionsmaterialen. Detta innebär att limträbalkar kan spänna fritt över stora avstånd.
 • Arkitekter, konstruktörer och användare har stora möjligheter att skapa egna former med limträ, vare sig det gäller en konstruktion till ett småhus, ett tak till en offentlig byggnad eller en träbro.
 • Limträ är ett konstruktionsmaterial som optimerar de tekniska egenskaperna hos den förnybara råvaran – trä.
 • Limträelement är uppbyggda med individuella lameller av konstruktionsvirke och ger ett effektivt materialutnyttjande.
 • Lamellerna är fingerskarvade för att producera stora längder och sedan sammanlimmade för att skapa önskvärd dimension.

Du kanske också vill läsa ...

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.