En växande cirkulär ekonomi

I sökandet efter principer för hållbar utveckling och hållbara samhällen framstår skiftet, från linjära till cirkulära ekonomiska flöden, som ett av de viktigaste och samtidigt svåraste stegen.

I den cirkulära ekonomin kopplas branscher samman på helt nya sätt. Återvinning, återbruk och industriell symbios gör att marknader och affärsmodeller omdanas och nya aktörer gör inträde. I detta läge blir samverkan och strategiska partnerskap allt viktigare. Även rent konkreta verktyg som exempelvis EPD och LCA stödjer ut­vecklingen.
I övergången till cirkulär ekonomi ser vi även att styrningen från EU kommer att öka i form av digitala produktpass som kommer att finnas på plats innan 2030. Vi ser också ett ökat fokus på hållbarhetscertifieringar och ett växande intresse kring bio­baserade produkter samt att den gröna näringen med sin skogsråvara kommer att få en central roll i omställningen.

Tjänstefiering – en av de viktigaste nycklarna för att lyckas

Både konsumenter och företag vänjer sig alltmer vid att köpa prenumerationer och funktionslösningar istället för produkter. En viktig utmaning för företagen är därför anpassning till kundernas ändrande konsumtionsmönster.
Parallellt med denna utveckling växer incitament och potential för cirkulära pro­dukter och smartare resursanvändning sig allt starkare.
Denna utveckling kräver dock ett helt nytt synsätt kring hållbara affärsmodeller kundrelationer, logistik och långsiktig lönsamhet. Nya tekniska möjligheter driver också på det som sker.
Återbruk och återvinning av produkter, komponenter och råmaterial samt nya krav på cirkulärt livscykeltänk i produktdesign går därmed som en tydlig röd tråd genom affärsmodellerna. Det föreligger därför ett behov av att se över industriella försörjningssystem för cirkulär träråvara och produkter.

Bioresurser och resursflöden

Restströmmar och biflöden blir allt viktigare för företag i skogsindustrin. När en bi­produkt övergår till högintressant bioresurs som kan ingå i flera cirkulära värdeked­jor kan även dess livslängd förlängas. Designprocesser kommer att utvecklas mot att man redan initialt behöver ta ansvar för både produktens och bi­produkternas koldioxidutsläpp.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration