Produkter och resursutnyttjande

Våra träd har växt i 60 – 120 år innan de avverkas. Det gör att vi har ett extra stort ansvar att producera rätt produkter från varje del av trädet och nyttja råvaran på allra bästa sätt.

CT-scanner.jpg

Hur optimeras resursutnyttjandet från varje stock?

När stockarna kommer till sågverket läggs stora resurser på att få ut mesta möjliga av stocken, både volymmässigt och ekonomiskt. Varje stock är unik när det gäller form, struktur och kvalitet. Det är ett mycket komplext arbete att matcha varje stock mot en möjlig och säljbar träprodukt med högt volymutbyte. 
 
Med digitala hjälpmedel har denna process utvecklats mycket under de senaste åren. Genom modern röntgenteknik kan sågverken idag se kviststrukturer, kärnvedsandel och andra egenskaper redan innan stocken är sågad. Därmed kan sågverken snabbt göra säkra bedömningar om vilken produkt som maximerar användningen av varje stock. Ska den bli ett trägolv i Sverige, en väggregel i USA, förpackningsmaterial i Storbritannien eller trall i Norge? Tekniken med att röntga stockar utvecklas ständigt och därmed också precisionen i de val som görs. Parallellt med denna utveckling pågår också arbeten med bättre sågprecision, tunnare sågklingor och bättre torkmetoder – allt för att öka resursutnyttjandet.

Vad menas med en förnybar råvara? 

En ”förnybar resurs” är en naturlig resurs som töms långsammare än den fylls på. Fördelarna med skogsråvaran är att den är både förnybar och cirkulär.   
En pappersfiber kan återanvändas upp till 25 gånger. Därefter kan den bli biodrivmedel och göra nytta en sista gång. 

Vad är skillnaden mellan fossila och biobaserade produkter?

Olja är ett exempel på en fossil råvara. Det är ju egentligen växter som under årtusenden har tryckts ner i jordskorpan och utsatts för högt tryck. Eftersom det tar så enormt lång tid att skapa olja, anses det vara en ändlig resurs. Och när vi bränner den, förändras den naturliga balansen i kolets kretslopp på jorden medan råvaror från skog, jord och hav ingår i ett naturligt kretslopp med utgångspunkt i fotosyntesen.  
 
Det är alltså skillnad mellan fossila koldioxidutsläpp (som vi får om vi till exempel eldar olja) och biogena koldioxidutsläpp (som vi får när vi till exempel eldar med ved). De fossila koldioxidutsläppen är ett tillskott av kol i atmosfären. Biogena koldioxidutsläpp är en del i det ständigt pågående kretsloppet av kolatomer mellan atmosfären och biosfären.

Behöver vi avverka skog om vi konsumerar mindre?

Att substituera ändliga, fossila produkter mot förnybara, biobaserade produkter är en del av lösningen på klimatutmaningen. Det innebär en mer hållbar konsumtion. Förmodligen kommer det i framtiden vara viktigt att minska vår totala konsumtion av råvaror, framför allt de som inte cirkuleras.  
Produkter där man använder fossila och ändliga råvaror, som inte kan cirkulera, bör fasas ut först eftersom de tillför bundna kolatomer till atmosfären. Därefter kan vi börja minska vårt behov av förnybara råvaror. Denna typ av omställning tar dock lång tid. En minskning av användandet av förnybara råvaror idag skulle innebära ett ökat behov fossila råvaror.  
 
Man får dock inte glömma att många av de produkter som vi idag tillverkar av skogen fyller viktiga samhällsfunktioner. Förpackningar inom livsmedelsindustrin skyddar maten och minskar vårt matsvinn. Hygienprodukter är viktiga för att minska spridningen av sjukdomar. Tillgång till hygieniska mensskydd är viktigt för att kvinnor världen över ska kunna delta jämställt och aktivt i samhället. 
Listan på viktiga produkter från skogen som ger oss människor en högre livskvalitet kan göras lång. Att sluta använda dessa skulle innebära stora inskränkningar på våra dagliga liv.

En växande bioekonomi

Bioekonomi är ett växande område inom forskning, näringsliv och politik och tätt kopplat till omställningen från fossilt till förnybart. Detta gynnar trä och andra cellulosabaserade material, till exempel byggmaterial, papper/massa, biodrivmedel, nano cellulosa och bioplast.  
I Sverige är BioInnovation ett statligt innovationsprogram vars mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.  

Bioinnovationsträdet - grått-orange.jpg

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration