Skogens bidrag i klimatutmaningarna

Samtidigt som skogen bidrar med produkter som är nödvändiga för oss i vår vardag kan den också vara en del av lösningen i de klimatutmaningar som vi står inför. På vilket sätt använder vi den bäst och vad skulle kunna hända om vi bara lät skogen stå?

Skog bidrar till nytta i de klimatutmaningar som vi står inför. När träd växer binder de kol. Den svenska skogen växer med i genomsnitt 120 miljoner kubikmeter varje år, vilket motsvarar en koldioxidbindning om drygt 140 miljoner ton per år. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser) var 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020. 

Hur stor är svenska skogens totala klimatnytta?

När trädet växer binder det kol. Den svenska skogen växer med i genomsnitt 120 miljoner kubikmeter varje år, vilket motsvarar en koldioxidbindning om drygt 140 miljoner ton per år. Det är dubbelt så mycket som hela det totala svenska utsläppet av koldioxid per år.  
 
Man brukar prata om att skogen ”binder, lagrar och ersätter”. Under tiden som träden växer binder de koldioxid. När träden blir gamla och inte längre växer lika fort avtar den förmågan. Vi avverkar skog och använder den till att bygga hus, möbler eller tillverka kartong, papper, textil, hygienprodukter och mycket annat – produkter som alla lagrar koldioxid. Med skogen som råvara kan man också ersätta produkter som annars skulle göras på fossila råvaror, det som kallas för substitutionseffekten. Om trä kan användas istället för olja, betyder det att mer kol blir kvar i marken. 
 
Det är bra när olika områden i skogen befinner sig i olika faser. Eftersom trädets förmåga att binda kol avtar när de blir äldre gör brukad skog med träd i olika åldrar bättre klimatnytta än en riktigt gammal, åldersmässigt homogen skog.

Utmaningar att jämföra

Det kan vara svårt att jämföra olika produkters klimateffekt. Det är komplext att räkna och jämföra aspekter som materialframställning, tillverkningsmetod, frakt och livslängd. Hur stor substitutionseffekten är (när man ersätter en produkt som är gjord av en råvara till en liknande produkt gjord av en annan råvara) beror på en mängd olika saker, till exempel vilka produkter som produceras, var de produceras och vad det är som de ersätter. Just nu pågår mycket forskning och innovation för att hitta förnybara alternativ till fossila råvaror.

Blir klimatnyttan större om vi inte brukar skogen?

För att skogen ska göra klimatnytta både på kort och lång sikt är ett aktivt brukande den bästa strategin. Genom att använda trä som material kan vi lagra koldioxid samtidigt som vi skapar bostäder, möbler, bioenergi, förpackningar och textil.  
 
Att träden i skogen binder koldioxid är viktigt. Samtidigt behöver vi virke, en förnybar råvara, till en mängd olika saker och vi kan därmed dra ner på vårt användande av fossila råvaror såsom olja och kol. Idag byggs cirka 90 procent av enfamiljshusen i trä och ungefär 20 procent av flervåningshusen byggs med trästomme.

Vilka fördelar finns det med att bruka skogen?

I debatten kan man ibland höra argument om att det är bättre att låta skogen stå, så att den kan användas som kolsänka. Varför brukar vi skogen? Det finns många olika svar på det. 
 
Om vi inte kan använda trä, som är en förnybar råvara, skulle vi behöva använda mer fossila råvaror när vi bygger hus, tillverkar möbler eller värmer upp våra bostäder. Vi skulle inte kunna tillverka toalettpapper eller förpackningar av pappersmassa. 
 
Idag är cirka 115 000 personer sysselsatta i skogsnäringen och den är ett viktig ekonomiskt nav i många svenska regioner, framför allt utanför storstäderna. I flera län svarar skogsindustrin för 20 procent eller mer av industrisysselsättningen. 
Skogen har ett ekonomiskt värde för alla de 315 000 privata skogsägare som finns i Sverige, och skogsindustrin svarade år 2020 för cirka 9 – 12 procent av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde.  
 
I dag byggs och underhålls skogsvägar eftersom det är viktigt att kunna komma fram och hämta timmer. Det finns ungefär 21 000 mil skogsbilvägar i Sverige. Dessa vägar gör det möjligt för många att komma ut i skog och mark, och underlättar vid släckningsarbete om det uppstår en skogsbrand. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration